Scroll to top
Podijeli

Islamska vjerovanja

Strah i tuga i udaljavanje od grijeha

Ovaj dio savjeta časnog Poslanika, s.a.v.a., tiče se straha i tuge (havf i huzn’). Izgleda da je veza između ovog i prethodnih dijelova u tome da kada čovjek…

Različiti stupnjevi Dženneta

Časni Poslanik, s.a.v.a., u vezi s razlikama među džennetskim stupnjevima kazao je: “O Ebu Zerre, razlika između džennetskih stupnjeva je kao razlika između…

Najveći povod žaljenja učenjaka na sudnjem danu

“O Ebu Zerre, na Sudnjem danu jedna skupina stanovnika Dženneta bit će iznad skupine stanovnika Džehennema i upitat će ih: ‘Šta je vas uvelo u Vatru, a…

Da li ovdje postoji kolizija?

Da li ovdje postoji kolizija?   Postavlja se pitanje da li postoji veza između kur’anskih riječi: Od Tebe pomoć tražimo, i: Tražite pomoć u strpljivosti…

Mjerilo prednosti čovjeka

Mjerilo prednosti čovjeka

Mjerilo prednosti čovjeka (znanje i vjera)   Širok i obuhvatan pogled na svijet proizvod je združenog zalaganja koji je pohranjivan i razvijan tokom ljudske…

Šefa'at - Poslanikovo zadovoljstvo

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti! (Ed-Duha, 4-5) Allah se obraća Posalniku…

Položaj hvale vrijedan

Položaj hvale vrijedan (ar. mekam mahmud ), spomenut je samo jedanput u časnom Kur’anu u suri Isra, u 79. ajetu i pripada samo našem Poslaniku. Pod tim …

Veza sa Allahom

  Veza sa Allahom Ono što nas spaja i povezuje sa Gospodarom, gajbom, ahiretom i vječnom kućom koja je naša glavna kuća i sa Ehli bejtom, a.s. jeste pojam…

Definicija imana

Jedan od ključnih vjerskih pojmova jest pojam koji je jako raširen a istovremeno i jako usamljen. Taj pojam se zove iman. On je temelj svih vrijednosti u časnom…

Kako će Imam Mehdi, a.s. upućivati?

Kako će Imam Mehdi, a.s., upućivati?   Mehdi posredstvom svog vilajeta upotpunjuje iman Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “…i ko želi da…

Radosna vijest

Radosna vijest  Neminovnost vladavine pravde Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Neće nastupiti Sudnji dan dok se Zemlja ne ispuni nepravdom i neprijateljstvom.…

Da li je važnija vjera u Boga ili u Božijeg prijatelja?

Da li je važnija vjera u Boga ili u Božijeg prijatelja? Iako se u časnom Kur’anu mnogo koristi izraz vjerovanje (iman) vidimo da se vrlo rijetko ljudima naređuje…

Značenje Kur'ana

Značenje Kur’ana   Pitanje nadnaravnosti Kur’ana u pogledu značenja zahtijeva širu raspravu, u najmanju ruku traži zasebnu knjigu, ali se može…

Značenja i stepeni Božije jednoće - Tevhida

Značenja i stepeni Božije jednoće – Tevhida Etimološko značenje riječi tevhīd jeste držati jednim, smatrati jedinim. U teološkoj, filozofskoj, etičkoj…

Loading