Scroll to top
Podijeli

Me’ad – proživljenje

Šefa'at - Poslanikovo zadovoljstvo

Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta, a Gospodar tvoj će tebi sigurno ubrzo dati, pa ćeš zadovoljan biti! (Ed-Duha, 4-5) Allah se obraća Posalniku…

Položaj hvale vrijedan

Položaj hvale vrijedan (ar. mekam mahmud ), spomenut je samo jedanput u časnom Kur’anu u suri Isra, u 79. ajetu i pripada samo našem Poslaniku. Pod tim …

Da li šefa'at znači da zagovarač utiče na Boga?

Da li šefa’at znači da zagovarač utiče na Boga? Ova dilema tiče se pitanja ispravnosti načela šefaata jer u skladu s njom zagovaranje podrazumijeva…

Da li šefa'at znači da se nekom ipak prosrećilo?

Da li šefa’at znači da se nekom ipak prosrećilo? Sljedećim prigovorom i pitanjem želi se dati do znanja da uticaj šefaata u spasenju od kazne znači…

Da li šefa'at znači da je zagovarač milostiviji od Boga?

Da li šefa’at znači da je zagovarač milostiviji od Boga? Nameće se pitanje i dilema da li šefa’at podrazumijeva da su oni koji zagovaraju i koji…

Da li šefa'at dovodi u pitanje Božiju pravdu?

Da li šefa’at dovodi u pitanje Božiju pravdu? Sljedeći prigovor ogleda se u tome da ukoliko je Božija presuda da grješnici trebaju biti kažnjeni rezultat…

Da li šefa'at dovodi do promjene Božijeg zakona?

Da li šefa’at dovodi do promjene Božijeg zakona? Uzvišeni Allah slijeđenje šejtana čini uzrokom koji rezultira džehennemskom kaznom, kao što je u 42.…

Važnost vjerovanja u proživljenje

Važnost vjerovanja u proživljenje Poticaji za pospješivanje djelovanja u životu ogledaju se u osiguravanju potreba i želja, stizanju do vrijednosti i ideala,…

Uvjeti šefa'ata

Uvjeti šefa’ata Kao što je ukazano, osnovni uvjet da neko zagovara i da se za nekog zagovara jeste dozvola Božija. Kao što se u 255. ajetu sure Bekare…

Tjelesno proživljenje

Tjelesno proživljenje Čovjek ne može imati potpunu spoznaju o stvarima o kojima nema iskustva, koje nije spoznao duhovnim osvjedočenjem ili svjesnim prisutnim…

Zagovaranje – Šefa'at

Zagovaranje – Šefa’at Jedna od privilegija koju Uzvišeni Bog daje isključivo vjernicima jeste sljedeće: Ukoliko čovjek vjernik sačuva vjerovanje do…

Svi ljudi će umrijeti

Svi ljudi će umrijeti Časni Kur’an potvrđuje da će svi ljudi (štaviše, sva živa bića) umrijeti i da na Ovom svijetu niko neće vječno živjeti: Svi koji…

Stanja pred Sudnji dan

Stanja pred Sudnji dan Iz časnoga Kur’ana saznajemo da se nastupanje Vječnog svijeta ne ogleda samo u proživljenju ljudi, već poredak koji vlada na Ovom svijetu…

Poništenje dobrih djela i prikrivanje grijeha

Poništenje dobrih djela i prikrivanje grijeha Jedno od pitanja koja se tiču odnosa vjerovanja i dobrih djela sa onosvjetskom srećom i, suprotno tome, odnosa nevjerovanja…

Pojava Božije vlasti i dokidanje uzroka i srodstava

Pojava Božije vlasti i dokidanje uzroka i srodstava U tom svijetu istine će se pojaviti i vlast Božija će biti potpuno vidljiva. Stvorenja će biti u takvom…

Ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta

Ovaj svijet je njiva Budućeg svijeta Stigao je red da se posvetimo odnosu između ovosvjetskog i onosvjetskog života i da objasnimo kakva vrsta veza među njima…

Loading