Scroll to top
Podijeli

Zaštićenost Kur’ana od iskrivljenja

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu dokaz da nema preinake Sljedeći dokaz da u Kur’anu nije bilo preinake je to što su Imami Ehlul-bejta, a.s., naređivali…

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur'ana

Predaje koje govore o preinačavanju Kur’ana Sad trebamo ispitati sadržaje ovih predaja te objasniti da one ne kazuju isto, da ih ima više vrsta. Stoga ovakvo…

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur'anu bilo preinačavanja

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur'anu bilo preinačavanja

Sumnje onih koji tvrde da je u Kur’anu bilo preinačavanja Ovdje imamo i neke sumnje koje raspiruju propagatori preinake, pa se i s njima moramo pozabaviti…

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur'ana

Optužbe da su halife vršile preinačavanje Kur’ana Sljedeći dokaz tiče se toga da onaj ko tvrdi da je u Kur’anu bilo preinake mora ustanoviti ili…

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu

Dopuštanje učenja sura na namazu dokaz da nema preinake Sljedeći dokaz da u Kur’anu nema preinake jeste to što su Imami Ehli bejta, a.s., naređivali učenje…

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur'ana i sunnet

Preinaka Kur’ana i sunnet Treći dokaz jesu predaje o „sekalejnu“ – dvije teške stvari koje je Vjerovjesnik, s.a.v.a., ostavio iza sebe u svom ummetu…

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur'an

Preinaka i Kur’an   Istina je, nakon svega ovog, to da preinake “u smislu u kojem o tome postoji razmimoilaženje” uopće nije bilo u Kur’anu,…

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh)

Dokidanje učenja (nesh) Većina sunijskih učenjaka spominje da je učenje nekih dijelova Kur’ana dokinuto, što temelje na predajama prema kojima su ti dijelovi…

Stav muslimana o preinaci

Stav muslimana o preinaci

Stav muslimana o preinaci Muslimani vjeruju da u Kur’anu nije bilo nikakve preinake te da je Kur’an koji imamo u svojim rukama cijeli Kur’an, objavljen…

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur'an je zaštićen od preinake

Kur’an je zaštićen od preinake Prije negoli se upustimo u ovu temu, držimo uputnim najprije kazati nešto o stvarima koje su u uskoj vezi s onim što želimo…

Sačuvanost Kur'ana od iskrivljenja

Sačuvanost Kur’ana od iskrivljenja Kao što smo već kazali, dokaz neophodnosti slanja poslanika nameće potrebu da Božije poruke očuvane i netaknute stignu…

Značenje iskrivljenja

Povijest Kur’ana je sasvim jasna od vremena njegove objave pa do danas. Ajeti i sure su kolali u jeziku muslimana i oni su ih međusobno razmjenjivali. Svi…