Scroll to top
Podijeli

Opće diskusije o Kur’anu

Časni Kur'an ima 114 sura i preko 6 hiljada ajeta.[1] Podijeljen je u 30 džuzova, a svaki džuz u četiri dijela pod nazivom hizb. Svaka sura sačinjena je od više rečenica ili fraza, a svaka fraza ili rečenica zove se ajet. Svaka sura, osim devete, počinje bismillom. Najduža sura je El-Bekare s 286 ajeta, a najkraća je Kevser s 3 ajeta. Sure su u časnom Kur'anu podijeljene u dvije skupine: mekanske i medinske. Ajeti su spuštani postepeno i tim redom su i zapisivani sve dok se spuštala bismilla. Tako se obično radilo. Većinom je redoslijed ajeta u jednoj suri odgovarao redoslijedu u objavi, osim u slučajevima kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., preko objave dobivao upute da određeni ajeti trebaju biti zapisani u određenoj suri i na određenom mjestu. Budući da su se ajeti spuštali sve do posljednjih dana Poslanikovog života, jasno je da u vrijeme njegovog preseljenja na Ahiret nisu mogli biti sastavljeni u obliku jedne knjige, u što vjeruju mnogi učenjaci. Svi ajeti jesu zapisani i zabilježeni, ali njihovo sastavljanje u jednu knjigu urađeno je nakon Poslanikovog preseljenja, a sam Poslanik, s.a.v.a., je za to bio zadužio Imama Alija, a.s. U vrijeme Osmana, trećeg halife, zbog razilaženja u načinu učenja i čitanja časnog Kur'ana, komisija pod vođstvom Zejda ibn Sabita dobila je zadatak da prikupi sve postojeće verzije teksta i na osnovu najpoznatijeg i najvrjedostojnijeg kiraeta sastavi jedinstvenu verziju. Tako je i uradila. Poništene su sve različite verzije, a po onoj jednoj verziji prepisano je nekoliko primjeraka koji su poslati po jedan za sve gradove: Mekku, Basru, Kufu, Egipat, Jemen, Šam, Bahrejn, … a jedan primjerak je kao izvorna verzija ostao u Medini. Postojeći redoslijed u časnom Kur'anu nije po redu objave ajeta i sura. Urađene su mnoge studije o određivanju redoslijeda objave ajeta i sura i čak je napravljen i spisak sura po datumu objavljivanja.

Vidovi kur'anske nadnaravnosti

Vidovi kur’anske nadnaravnosti Kur’an je sa različitih aspekata mudžiza, tj. nadilazi ljudske moći. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na ovo pitanje.…

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti

Skladnost i nepostojanje protivrječnosti Kur’an časni je knjiga koja je objavljivana u dvadesettrogodišnjem razdoblju poslanstva, vremenu koje odlikuju nemiri…

Nadnaravnost Kur'ana

Nadnaravnost Kur’ana Kur’an je vječna mudžiza posljednjeg Božijeg poslanika. Od početka spuštanja Kur’ana u Mekki, koje je počelo malim surama,…

Kur'anske teme

Kur’anske teme   Teme o kojima govori Kur’an su mnogobrojne i ne mogu se pojedinačno nabrojati, ali letimičnim pogledom do izražaja dolaze sljedeće…

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize Rječitost i čistota izraza Jedan aspekt kur’anske mudžize jeste rječitost i čistota izraza. Uzvišeni je, da bi kazao ono što…

Savremeni autori, Objava i poslanstvo

Savremeni istraživači i historičari religija i religijskih pravaca o objavi Kur’ana i poslanstvu smatraju sljedeće: Poslanik islama je bio darovit znanjem…

Povodi objave

Mnogo sura i ajeta vezano za događaje i zbivanja iz vremena Poslanikove misije kao sure El-Bekare, El-Hašr i El-Adijat[1], ili su objavljene kao nužni propisi…

Objava i prirodno-materijalisitičke znanosti

Istraživači koji su zaokupljeni prirodno-materijalističkim znanostima smatraju da sve ono što se nalazi u kosmosu mora biti protumačeno na prirodno-materijalistički…

Objava časnog Kur'ana

Časni Kur’an o Objavi i načinu njenog dolaska govori više od drugih nebeskih svetih knjiga, Tevrata i Indžila. U njemu nalazimo ajete koji govore čak…

Način objave Kur'ana

Iz Časnog Kur’ana ukratko znamo sljedeće o načinu objave: Ova Nebeska Knjiga je objavljena u obliku govora. Uzvišeni Allah je govorio sa plemenitim poslanikom…

Kur'an je savršena knjiga

Kur’an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja…

Kur'an - potpora poslanstva

Kur’an Časni na nekoliko mjesta izjavljuje da je on Allahov govor uzvišeni, to jest da je to govor objavljen od Allaha baš istim ovakvim riječima koje…

Kur'an, najbolji ustav života

Islamsku vjeru, koja sadrži najpotpunije kažipute i načela za ljudski život i koja obuhvata ono što čovječanstvo vodi sreći i blagostanju, saznajemo i temelje…

Kur'an je vječna knjiga

Iz savršenosti Kur’ana shvatamo da je Plemeniti Kur’an vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio…

Kur'an je univerzalna knjiga

Kur’an se u svojim temama ne posvećuje jednom od naroda kao što je, na primjer, arapski narod. Također, Kur’an posebno ne izdvaja ni neku grupu kao…

Kur'an je autonoman po svom smislu

Plemeniti Kur’an je govor kao i ostali govori kojim ljudi govore. On jasnim smislom ukazuje na namjeravana značenja i na ono što se traži iz objašnjenja…

Loading