Scroll to top
Podijeli

Opće diskusije o Kur’anu

Časni Kur'an ima 114 sura i preko 6 hiljada ajeta.[1] Podijeljen je u 30 džuzova, a svaki džuz u četiri dijela pod nazivom hizb. Svaka sura sačinjena je od više rečenica ili fraza, a svaka fraza ili rečenica zove se ajet. Svaka sura, osim devete, počinje bismillom. Najduža sura je El-Bekare s 286 ajeta, a najkraća je Kevser s 3 ajeta. Sure su u časnom Kur'anu podijeljene u dvije skupine: mekanske i medinske. Ajeti su spuštani postepeno i tim redom su i zapisivani sve dok se spuštala bismilla. Tako se obično radilo. Većinom je redoslijed ajeta u jednoj suri odgovarao redoslijedu u objavi, osim u slučajevima kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., preko objave dobivao upute da određeni ajeti trebaju biti zapisani u određenoj suri i na određenom mjestu. Budući da su se ajeti spuštali sve do posljednjih dana Poslanikovog života, jasno je da u vrijeme njegovog preseljenja na Ahiret nisu mogli biti sastavljeni u obliku jedne knjige, u što vjeruju mnogi učenjaci. Svi ajeti jesu zapisani i zabilježeni, ali njihovo sastavljanje u jednu knjigu urađeno je nakon Poslanikovog preseljenja, a sam Poslanik, s.a.v.a., je za to bio zadužio Imama Alija, a.s. U vrijeme Osmana, trećeg halife, zbog razilaženja u načinu učenja i čitanja časnog Kur'ana, komisija pod vođstvom Zejda ibn Sabita dobila je zadatak da prikupi sve postojeće verzije teksta i na osnovu najpoznatijeg i najvrjedostojnijeg kiraeta sastavi jedinstvenu verziju. Tako je i uradila. Poništene su sve različite verzije, a po onoj jednoj verziji prepisano je nekoliko primjeraka koji su poslati po jedan za sve gradove: Mekku, Basru, Kufu, Egipat, Jemen, Šam, Bahrejn, … a jedan primjerak je kao izvorna verzija ostao u Medini. Postojeći redoslijed u časnom Kur'anu nije po redu objave ajeta i sura. Urađene su mnoge studije o određivanju redoslijeda objave ajeta i sura i čak je napravljen i spisak sura po datumu objavljivanja.

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize - Rječitost i čistota izraza

Aspekti kur’anske mudžize Rječitost i čistota izraza Jedan aspekt kur’anske mudžize jeste rječitost i čistota izraza. Uzvišeni je, da bi kazao ono što…

Ateisti i objava

Ateisti koji ne vjeruju u Uzvišenog Allaha, oni poslanstvo, Objavu, Božije zapovijedi, nagradu, kaznu, Džennet i Džehennem smatraju čistom vjerskom politikom.…

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur'an objavljen na "sedam harfova"

Da li je Kur’an objavljen na “sedam harfova” U sunijskim predajama navodi se kako je Kur’an objavljen na “sedam harfova”, pa…

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur'anu?

Da li je moguće oponirati Kur’anu? Autor traktata Ljepota konciznosti (Husnul-īdžāz)[1] tvrdi da je Kur’anu moguće oponirati tako što će se napisati…

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog o Musaovom, a.s., vjerozakonu

Dijalog između sejjida Huija i jevrejskog rabina Između mene i jednog jevrejskog rabina vodio se dijalog o završetku njihovog vjerozakona sa završetkom razdoblja…

Kur'an - potpora poslanstva

Kur’an Časni na nekoliko mjesta izjavljuje da je on Allahov govor uzvišeni, to jest da je to govor objavljen od Allaha baš istim ovakvim riječima koje…

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur'an i ispravnost u objašnjavanju

Kur’an i ispravnost u objašnjavanju Svaki razuman čovjek koji je isprobao stvari i poznaje njihov tok zna da onaj ko svoj zakonik i druge pojedinosti temelji…

Kur'an i tajne stvaranja

Kur'an i tajne stvaranja

Kur’an i tajne stvaranja Kur’ani-Kerim često u ajetima govori o zakonima kosmosa, prirode, nebeskih tijela i o drugim zakonima koje nije bilo moguće…

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur'an i vijesti o nepoznatom

Kur’an i vijesti o nepoznatom Kur’ani-Kerim u mnogim ajetima govori o važnim pitanjima koja se tiču vijesti i događaja koji će se kasnije ostvariti.…

Kur'an je autonoman po svom smislu

Plemeniti Kur’an je govor kao i ostali govori kojim ljudi govore. On jasnim smislom ukazuje na namjeravana značenja i na ono što se traži iz objašnjenja…

Kur'an je savršena knjiga

Kur’an sadržava najviši cilj ka kome teži čovječanstvo i on upućuje tome cilju najpotpunijim dokazima i najljepšim svjedočanstvima. A do tog cilja…

Kur'an je univerzalna knjiga

Kur’an se u svojim temama ne posvećuje jednom od naroda kao što je, na primjer, arapski narod. Također, Kur’an posebno ne izdvaja ni neku grupu kao…

Kur'an je vječna knjiga

Iz savršenosti Kur’ana shvatamo da je Plemeniti Kur’an vječna i trajna knjiga, unatoč prolaženju stoljeća i vremena. Tako, ma koji drugi govor, pa bio…

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur'an je vječna mu'džiza

Kur’an je vječna mu’džiza Vidjeli smo da se potvrđivanje istinitosti vjerovjesništva i vjerovanja svodi na nadnaravno djelo koje izvodi vjerovjesnik…

Kur'an, najbolji ustav života

Islamsku vjeru, koja sadrži najpotpunije kažipute i načela za ljudski život i koja obuhvata ono što čovječanstvo vodi sreći i blagostanju, saznajemo i temelje…

Kur'an, najveća mudžiza

Kur'an, najveća mudžiza

Kur’an, najveća mudžiza Obaviješteni istraživač ni najmanje ne sumnja u to da je Kur’an najveća mu’džiza s kojom je došao Vjerovjesnik…