Scroll to top
Podijeli

Presudne etape u periodu prisustva bezgrješnih

Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji

Važnost Gadir Humma u historiji Nijedan pametan čovjek ne dovodi u sumnju činjenicu da uzvišenost i prednost svake stvari ovisi o njenim plodovima i rezultatima.…

Poslanstvo – prva objava

Poslanstvo – prva objava

Poslanstvo – prva objava Kur’anski ajeti koji govore o pojavi poslaničke objave i načinu na koji ju je Poslanik, s.a.v.a., primao ne ostavljaju nikakvu…

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti

Poslanstvo – smisao, cilj i uvjeti   Časni kur’anski ajeti predstavljaju najstarije i samim tim najvjerodostojnije i najpreciznije historijske tekstove…

Vjera je upotpunjena

Vjera je upotpunjena

Vjera je upotpunjena Dio Poslanikovog govora na Gadir O ljudi, ko vam je preči od vas samih? Rekli su: Allah i Njegov Poslanik! A Poslanik je rekao: Kome god sam…

Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja

Pitanje koje se često postavlja Rasprava Ali ibn Mejsama sa skupinom sljedbenika ehli sunneta Upitali su Alija ibn Mejsama: “Zašto se Ali ibn Ebi Talib suzdržao…

Nema rasprave!

Nema rasprave!

Nema rasprave!   U dalekoj prošlosti najveći šiitski vjerski naučni centar bio je u Nedžefu u Iraku. Studenti su zbog usvajanja većih razina vjerskih…

Javni poziv

Javni poziv

Javni poziv Uprkos Poslanikovim, s.a.v.a., mjerama predostrožnosti u prethodnom razdoblju i izbjegavanja direktnog suočavanja s čelnicima mnogoboštva, on je…

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim

Značaj prvog otvorenog poziva i opomena najbližim Kada se Arapskim poluotokom proširila vijest o islamu i kada je vjernička skupina stigla do stepena duhovne…

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva

Razdoblje pripreme prve osnove islamskog poziva Razdoblja mekanskog doba Da bi se pripremio teren za osnivanje prve blagoslovljene islamske vlasti, Poslanik,…

Izgradnja prvog imanskog jezgra

Izgradnja prvog imanskog jezgra

Izgradnja prvog imanskog jezgra Nakon prvog susreta s poslaničkom objavom kur'anski ajeti su počeli postepeno silaziti i kao da se, nakon što su spušteni…

Obraćanje Burejr ibn Huzejra vojnicima Omera ibn Sa'da

Burejr ibn Huzejr je bio starac od tabiina isposnik i učač Kurana. Bio je jedan od uvaženih učača Masdžidu-l-džame’e u Kufi. U svom plemenu u Hamedanu…

Odbrana vilajeta snagom argumenta

Zuhejr ibn Kajn je ona osoba koja nije željela da se susretne sa Imamom Husejnom, ali isti taj Zuhejr je na dan Ašure bio jedan od zapovjednika vojske Imama Husejna,…

Kako Ašura odgaja čovjeka?

Ašura odgaja čovjeka tako što ga uči ga učtivosti tj. edebu. Skupovi na kojima se spominju nedaće koje su zadesile Imama Husejna i njegovu porodicu u čovjeku…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Šejh Tusi u knjizi Misbahul-mutahadždžid bilježi da je 20. sefer dan kada je Džabir ibn Abdullah Ensari, ashab Božijeg Poslanika, došao iz Medine na Kerbelu…