Scroll to top
Podijeli

Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Historijska uloga Imama Sedžada u Šamu

Jedna od veoma vrijednih i važnih potvrda o historiji Ašure jeste govor Imama Sedžada, mir s njim, koji je održan 61. godine po Hidžri u Damasku, u centru islamske…

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife

Historijska uloga Sahife Već smo spomenuli da su se muslimani u vrijeme Imama Sedždžada, s.a., susreli sa dvije velike opasnosti izvan političkog i vojnog domena,…

Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s.

Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin, a.s. Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin Sedždžad, mir s njim,  četvrti Imam, rođen je u Medini, 5. ša’bana 38. hidžr. god.…

Imam Sedždžad u bolesti

Imam Sedždžad u bolesti

Jednog dana Imam Sedždžad se teško razbolio. U posjetu mu je došao njegov otac, Imam Husejn, a.s. koji ga je upitao: “Šta želiš sine? Treba li ti šta?…

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama

Imam Zejnu-l-abidin u kratkim crtama Sredina i časna porodica Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin je četvrti po redu od imama Ehli bejta, a.s. Njegov djed…

Jezik – mač sa dvije oštrice

Period imameta Imama Sedžada, a.s., podudara se se periodom vladavine Beni Umejja i Beni Mervana. U vrijeme kada su oni sebe proglašavali halifama nakon Poslanika,…

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu

Mišljenje njegovih suvremenika o Imamu Zejnu-l-Abidinu   Učenjaci, fekihi i historičari koji su bili njegovi suvremenici izrazli su utiske o njegovoj…

Neobaviještenost šamskog naroda o islamu

Neobaviještenost šamskog naroda o islamu

Obzirom na ulogu i utjecaj Beni Umejja na narod Šama većina ljudi iz Šama do dolaska zarobljenika Ehli bejta u taj grad dana nisu znali da je Prvak šehida u…

Osam svakodnevnih potraživanja

Osam svakodnevnih potraživanja

Marhum Šejh Tusi r.a. u svojoj knjizi piše: Jednoga dana je jedna osoba došla kod Imama Sedždžada, a.s. i rekla: O sine Božijeg Poslanika kako si proveo noć…

Sramna prošlost Beni Umejja

Kada su zarobljenike doveli kod Jezida Imam Sedžad, mir s njim,  je vidio veoma dobru priliku u skupu i minberu, iako su bili upriličeni i postavljeni kako bi…

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje

Svojstva Es-Sahifetu Sedžadijje – Ona očituje potpuno oslobađanje od svijeta materije i potpunu posvećenost Allahu, neka je slavljen, te držanje do Njega,…

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje

U prostranstvu Es-Sahifetu es-sedždžadijje Časni Kur’an je imao za cilj podstaknuti veliku intelektualnu revoluciju. Prvi ajeti su nagovještavali ogromne…

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik

Uzoriti putnik Zuhri kaže: Jedne kišne noći, dok je tama vladala svuda oko nas, sa svojim slugom sam žurno išao ulicama Medine. Odjedanput sam ugladao Alija…

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin

Veliki imamet i Imam Ali ibn Husejn Zejnu-l-Abidin Imam Ali ibn Husejn, a.s., se istakao na naučnom polju kao poglavar vjere, svjetiljka znanja, autoritet u…

Vrline Ehli-bejta u riječima Imama Sedžada

Vrline Ehli-bejta u riječima Imama Sedžada

Imam Sedžad, mir s njim, u svojim riječima ukazao je na stvari koje mogu dati prednost jednom čovjeku nad drugim ili jednom narodu nad drugim i razjasnio da Muhammedova…