Scroll to top
Podijeli

Imam Husejn Sejjidu-š-Šuheda, a.s.

Hiljadu godina odsustva Imama Zemana – kazna za izdaju i ubistvo Imama Husejna

Ako neko kaže: Mi nismo bili u vrijeme Imama Husejna, a.s. da znamo šta se tačno desilo. Možda je došlo do razilaženja u stavovima i on se našao u tim dešavanjima.…

Istinska obespravljenost Imama Husejna, a.s.

Imama Husejn je obespravljen i načinjena mu je velika nepravda. Imama Husejna nisu obespravili samo njegovi neprijatelji, već i njegovi sljebenici. Obespravljenost…

Opasna razmišljanja oprečna vjeri

Jedno od opasnih razmišljanja koje je oprečno vjeri jeste da svako djelo koje bude poprimilo vjerski izgled jeste dobro i za njega slijedi nagrada, čak i ako…

Četeresnica Ašure jedan je od svetih dana u islamu

  Na četeresnicu šehadeta Imama Husejna, mir s njim, i šehadeta njegovih vjernih i požrtvovanih pomagača pohvalno je učiniti zijaret Imama Husejna, mir…

Posjeta Džabira Ensarija Kerbeli

Šejh Tusi u knjizi Misbahul-mutahadždžid bilježi da je 20. sefer dan kada je Džabir ibn Abdullah Ensari, ashab Božijeg Poslanika, došao iz Medine na Kerbelu…

Medina – kolijevka predvodnika šehida

Medina je bila kolijevka Imama Husejna, mir s njim, i većine njegovih sestara i braće. Od svog života dugog 57 godina Imam Husejn, mir s njim, je samo četiri…

Znakovi kraja Jezidove vlasti

Bezgrešna i čista Poslanikova porodica, koliko god da je bila ožalošćena i tužna, ipak se mirne i spokojne duše, potpuno uvjerena u svoju pobjedu i neprijateljevu…

Historijska sramota Ibn Zijada

Ibn Zijad nije znao s kakvom će se osramoćenošću spominjati njegovo ime u historiji islama, kako će historija suditi o njemu, na koji će način svijetlo ime…

Povratak zarobljenika u Medinu

Događaji su tekli svojim tokom sve dok nije stigla 61. godina po Hidžri. Poslije otprilike šest mjeseci zabrinutosti Beni Hašima i muslimana Medine, gradom je…

Utjecaj zarobljenika na moral neprijatelja

Zarobljenici Ehli-bejta na putu do Kufe i Šama ostavili su isti trag na moral i psihičko stanje neprijatelja kakav su ostavili ožalošćene žene i muškarci…

Govori Ehli-bejta za vrijeme zarobljeništva

Nakon što su u Šamu obavili svoju veoma važnu dužnost i nakon što su, ustvari, ispravili razmišljanja ljudi koji su živjeli u Damasku i njegovoj okolini,…

Ko su 72 osobe koje su poginule sa Imamom

Godine 61. po Hidžri Imam Husejn, mir s njim, otišao je iz Medine u Mekku, a odatle u blizinu Kufe. Svuda je pozivao ljude da ga pomognu i da brane Istinu. Izrekao…

Nafi' ibn Hilal naspram neprijatelja

Nafi’ ibn Hilal Džemeli, jedan od prijatelja Imama Husejna, ispaljivao je strijele prema neprijatelju i govorio: Ja sam Helale Džamali, ja slijedim Alijevu…

Riječi ljubav i vjerovanje

Pomagači Imama Husejna, mir s njim, su nam objasnili značenje riječi ljubav i vjerovanje. Čak su nam ratnim stihovima koje su recitirali na Dan ašure naspram…

Srodstvo s Božijim Poslanikom, s.a.v.a.

  Prvoga dana, nakon što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., po Božijoj zapovijedi javno obznanio svoj poziv spuštanjem ajeta: I svoju najbližu rodbinu ti opominji[1]…

Loading