Oružje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Oružje

Nagrada zbog pravljenja oružja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., će uvesti u Džennet tri osobe zbog jedne strijele: onoga koji ju je napravio s dobrom namjerom, onoga koji će je odapeti i onoga koji je dodaje.”[1]

Oružje i dobro

Nevjernici bi jedva dočekali da oslabi pažnja vaša prema oružju vašem.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sve dobro je u maču i pod njegovom sjenkom. Ljude ništa neće ispraviti osim mača, a mačevi su ključevi Dženneta i Džehennema.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Džennet je u hladu mačeva.”[4]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Allah, dž.š., je poslao ljudima Svoga Poslanika sa islamom i tokom deset godina oni su se ustegli i nisu ga prihvatili, sve dok mu nije naredio ratovanje. Dobro je u maču i pod njegovom sjenkom i ponovo će se vratiti (potreba za njim) kao i na početku.”[5]

Zabrana prodaje oružja neprijateljima islama

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., savjetujući Alija, mir s njim: “O Ali! Deset ljudi iz ovog ummeta bit će nevjernici u Allaha Velikoga: (Jedan od njih je) onaj koji prodaje oružje onima koji su u ratu sa muslimanima.”[6]


[1] Sunenu Ebi Davud, 2513.

[2] En-Nisa, 102.

[3] El-Bihar, 100/9/10.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 10482; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 17701.

[5] El-Kafi, 5/7/7.

[6] El-Fekih, 4/356/5762.

  • 26 Novembra, 2022