Pouka – ibret

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pouka – ibret

Uzimanje pouke

Zato uzmite pouku, o vi koji ste obdareni razumom![1]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Uzimajte pouke, kod vaših predaka imate mnogo primjera.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Istinski vjernik gleda svijet očima uzimanja pouke i iz njega uzima hranu samo kada je najneophodnije.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko izabere neznanje, uzima malo pouke.”[4]

4. Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke istiniti je opominjač; ko razmišlja, uzima pouku, ko uzima pouku, usteže se od grijeha i svega što vodi u propast, a ko se povuče, spasio se.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke vodi ka ispravnosti.”[6]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ko pouku uzima, uviđa, ko uviđa, razumijeva, ko razumijeva, saznaje.”[7]

Iz čega treba uzimati pouku

U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni.[8]

On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pameti imaju.[9]

1. Imam Ali, mir s njim: “U ovosvjetskim izmjenama nalazi se pouka.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ako uzmeš pouku iz onoga što ti je od života prošlo, sačuvat ćeš ono što ti je od njega ostalo.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Uzmite pouku iz onoga što je Bog učinio sa Iblisom u prilici kada mu je propalo djelo dugotrajno i napor krajnji.”[12]

4. Imam Ali, mir s njim: “I uzmite pouku iz onoga što se dogodilo oholim narodima prije vas, koje je stigla srdžba Božiji, žestina, ukor i kazna.”[13]

5. Imam Ali, mir s njim: “Kako je mnogo pouka, a kako je malo poučavanja!”[14]

6. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Siroti čovjek! Svakoga dana ima tri nesreće, a ni iz jedne od njih ne uzima pouku. Kada bi uzeo pouku, postale bi mu lahke tegobe i poslovi ovosvjetski. Prva nesreća je dan koji mu skraćuje život; kada mu bude od imetka umanjeno, on je tužan, a imetak se može zamijeniti, dok se život koji je prošao ne može ničim nadoknaditi. Druga nesreća je da u potpunosti prima svoju opskrbu pa ukoliko bude stečena

na dopušten način, polagat će za nju račun, a ukoliko bude na nedopušten način stečena, bit će za to kažnjen. A treća pouka je najveća od svih.” Upitaše: “Koja?” Reče: “Nema dana da čovjek omrkne, a da se nije približio Ahiretu za jedan dio puta, ali ne zna da li je bliže Džennetu ili Džehennemu.”[15]

Plod uzimanja pouke

1. Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke povlači za sobom nepogrešivost.”[16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Stalno uzimanje pouke vodi pronicljivosti i za plod ima prestanak griješenja.”[17]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko mnogo uzima pouku, manje posrće.”[18]


[1] El-Hašr, 2.

[2] Kenzu-l-fevaid, 2/31.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 377.

[4] Gureru-l-hikem, 7837.

[5] El-Bihar, 78/92/101.

[6] Isto, 78/92/101.

[7] Nehdžu-l-belaga, mudrost 208.

[8] Jusuf, 111.

[9] En-Nur, 44.

[10] Gureru-l-hikem, 6453.

[11] Isto, 7589.

[12] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[13] Isto, govor 192.

[14] Isto, mudrost 297.

[15] El-Bihar, 78/160/20.

[16] Gureru-l-hikem, 879.

[17] Isto, 5150.

[18] Isto, 8056.

  • 2 Decembra, 2022