Sunnet u Omerovom periodu

Autor: Saib Abdulhamid
Izvor: Historija Poslanikovog sunneta
Share

Sunnet u Omerovom periodu

Zabrana je trajala tokom cijelog perioda Omerove vladavine. Njegova odluka nije ostala ograničena na Ebu Hurejru i Ka'bu-l-Ahbara koje je on bio optužio zbog hadisa i zaprijetio im da će ih protjerati u njihov zavičaj ako ne budu prestali prenositi hadis, nego je zahvatila čak i velikane ashaba, među kojima su bili i Abdullah ibn Mes'ud, Ebu Derdā i Ebu Mes'ud El-Ensari, kada im je rekao: „Pretjerali ste u prenošenju hadisa od Božijeg Poslanika“ pa ih pritvorio[1] u Medinu.[2]

Odluka je zahvatila i njegove namjesnike, pa im je uzimao zavjet da će izbjegavati prenošenje Poslanikovih hadisa, a dešavalo se da je i u tome pretjerivao, tako što bi išao dio puta s njima prateći ih i napominjući im da je on samo radi ove jedne oporuke izašao s njima: „Vi idete stanovnicima nekih gradova čije je zujanje u učenju Kur'ana poput zujanja pčela, pa nemojte ih odvraćati od toga hadisima pa da ih zaokupite time. Odvojite Kur'an i smanjite prenošenje Poslanikovih hadisa, a ja sam uz vas!“ Tako, kada bi neko od namjesnika došao u Irak, pa mu zatražili: „Pripovijedaj nam hadis od Poslanika“, on bi odgovorio: „Omer nam je to zabranio!“[3]

Omer je preselio na Ahiret 24. hidžr. god., a ovo mu je bila praksa. A ta njegova praksa također je bila suprotna hadisu koji je prenio Ebu Musa El-Gafiki, da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., govorio: „Čvrsto držite do Božije Knjige i srest ćete narod koji voli moje hadise – ili nešto slično tome – pa ko bude zapamtio nešto od hadisa, neka to pripovijeda, a ko pripiše meni ono što ja nisam rekao, nek se spremi za boravak u Vatri.“ Ebu Musa je rekao: „Ovo je posljednje što nam je Božiji Poslanik, s.a.v.a., oporučio.“[4]

 

[1] Znači da im je zabranio izlazak iz Medine.

[2] Tezkiretu-l-huffaz, sv. 1, str. 7.

[3] Ibid.; El-Mustedrek ‘ala-s-sahihejn, sv. 1, hadis broj 347, a Hakim i Zehebi su potvrdili vjerodostojnost ove predaje.

[4] El-Mustedreku ve telhisuhu, sv. 1, str. 196, hadis broj 385.

  • 28 Juna, 2020