Čuvenje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Čuvenje

Pohvalno čuvenje

Spomen na tebe visoko smo uzdigli![1]

I učini da me po lijepom spominju oni što će poslije mene doći.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje o čovjeku koji čini dobra djela i ljudi ga zbog toga hvale: “To je trenutna radosna vijest vjernikova.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah zavoli roba iz moga ummeta, On unese ljubav prema njemu u srca odabranika, u duše meleka i stanovnika Arša da bi ga voljeli. On je uistinu voljen!”[4]

Pokuđeno čuvenje

Taj Drugi svijet dat ćemo onima koji ne žele da se na Zemlji ohole i da nered čine, a one koji se Allaha boje čeka sretan kraj.[5]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljno je čovjeku zla da ljudi na njega ukazuju prstom kad je u pitanju njegova vjera i Ovaj svijet, osim onome koga Allaha sačuva od zla.”[6]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nema čovjeka koji na Ovome svijetu zaželi da se uzdigne za jedan stepen, i u tome uspije, a da ga Allah na Budućem svijetu ne spusti za stepen veći od toga.”[7]

3. Imam Sadik, mir s njim, opisujući vjernika: “On ne žudi za dostojanstvom Ovog svijeta, niti jadikuje zbog poniženja njegova. Ljudi imaju brigu prema kojoj su pohitali, a on ima svoju brigu koja ga je obuzela.”[8]

Pokuđenost čuvenja po odjeći i ibadetu

1. Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljna je čovjeku sramota da obuče odjeću koja će ga obilježiti ili da zajaše jahalicu na glasu.”[9]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Allah mrzi dvije vrste čuvenja: čuvenje po odjeći i čuvenje po namazu.”[10]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Čuvenje po namazu izaziva podozrenje.”[11]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Dobro i zlo čuvenja je u Vatri.”[12]


[1] El-Inširah, 4.

[2] Eš-Šu‘ara, 84 (Pogledati: Merjem, 50; Ta-Ha, 39; El-‘Ankebut, 27; Es-Saffat, 78).

[3] Sahihu Muslim, 2642.

[4] El-Bihar, 70/24/23.

[5] El-Kasas, 83.

[6] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 2/181.

[7] Kenzu-l-‘ummal, 6144.

[8] El-Bihar, 67/271/3.

[9] El-Bihar, 78/252/105.

[10] Miškatu-l-envar, 320.

[11] El-Bihar, 72/297/27.

[12] El-Kafi, 6/445/3.

  • 28 Novembra, 2022