Nedostaci, mahane

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Nedostaci, mahane

Pohvala onih koji se umjesto tuđim bave vlastitim nedostacima

1. Imam Ali, mir s njim: “Blago onom koga bavljenje nedostacima vlastitim poštedi od bavljenja nedostacima tuđim.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najrazumniji su oni ljudi koji vide nedostatke vlastite, a slijepi su za tuđe.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko vidi vlastite nedostatke, oslobođen je mogućnosti da traži tuđe.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Najkorisnija stvar za čovjeka je da preduhitri druge ljude u otkrivanju njegovih nedostataka.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Kada vidite čovjeka da se zanima tuđim grijesima, a zaboravio je vlastite, znajte da ga je Bog kaznio!”[5]

Pokuđenost bavljenja tuđim mahanama uz obmanjivanje samoga sebe

1. Isa, a.s.: “O robovi loši! Korite ljude za ono što pretpostavljate, a ne korite sebe za ono u što ste sigurni!”[6]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “O ljudi, vidite trun u oku svoga brata, a zaboravljate stablo u oku svome!”[7]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Dovoljna je mahana čovjeku da vidi nedostatak kod drugih, a da ga kod sebe ne vidi, da druge kori zbog nečega čega se sam nije u stanju proći i da zamara onoga s kim sjedi onim što sagovornika ne zanima.”[8]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko vidi nedostatke drugih pa ih osuđuje, a potom ih odobrava kod sebe – on je prava budala![9]

5. Imam Ali, mir s njim: “Najveći nedostatak je koriti za ne dostatke koje imaš pri sebi.”[10]

Prikrivanje nedostataka

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pokrije sramotu jednog vjernika, kao da je spasio djevojčicu živu zakopanu u mezar.”[11]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko zna za grijeh svoga brata pa ga sakrije, Allah, dž.š., će na Sudnjem danu sakriti njegove grijehe.”[12]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Vjernik je obavezan sakriti sedamdeset vjernikovih velikih grijeha.”[13]

Ukazivanje na nedostatke

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko ti u oči kaže nedostatak, iza leđa će te čuvati, a ko ti u oči laska, iza leđa će otkriti tvoje nedostatke.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ništa ne sprječava bilo koga među vama da svome bratu obznani nedostatke kojih se boji, osim straha da bi mu brat također obznanio slične manjkavosti. Saglasili ste se da odbacite ono što dolazi kasnije i da vam bude milo ono što je sada!”[15]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Najmiliji mi je onaj brat koji mi ukaže na moje nedostatke.”[16]

Istraživanje nedostataka

Teško svakom klevetniku-podrugljivcu.[17]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ne tragajte za mahanama vjernika! Zaista, ko traži mahane vjernicima, Allah traži njegove mahane, a čije mahane bude Allah tražio, osramotit će ga pa makar bio u vlastitoj kući.”[18]

2. Imam Ali, mir s njim: “Posmatranje tuđih nedostataka je nedostatak.”[19]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najdalji od tebe među podanicima i najgori od njih u tvojim očima neka bude onaj koji najviše istražuje nedostatke ljudi, budući da ljudi moraju imati nedostatke, a vladar je najpozvaniji da ih pok riva. Zato, nipošto ne razotkrivaj što god je od toga skriveno od tebe!”[20]

4. Imam Ali, mir s njim: “Neka te nipošto ne raduje tuđa greška jer ni ti nisi zauvijek otporan na greške!”[21]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko traži tuđe slabosti, tražit će slabosti i kod njega, ko vrijeđa, dobit će sličan odgovor.”[22]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Čovjek najudaljeniji od Boga je onaj koji se sprijatelji s nekim, a zatim sabire njegove greške da bi ga jednoga dana mogao ružiti.”[23]

Zastiranje nedostataka

1. Isa, a.s., jedanput prolazio sa svojim učenicima kraj psećeg leša. Učenici povikaše: “Uh, kako zaudara!” Tada reče Isa, a.s.: “Kakve samo bijele zube ima!”[24]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Znanje i imetak pokrivaju svaki nedostatak, a neznanje i siromaštvo otkrivaju svaku slabost.”[25]

3. Imam Ali, mir s njim: “Razumijevanje je grob nedostataka.”[26]

4. Imam Ali, mir s njim: “Razum je pokrivač nedostataka.”[27]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko se ogrne plaštom stida, ljudi mu neće vidjeti nedostatke.”[28]

6. Imam Ali, mir s njim: “Ko se ogrne plaštom znanja, nedostaci će mu ostati skriveni od ljudi.”[29]

7. Imam Ali, mir s njim: “Tvoji nedostaci skriveni su sve dok ti je sreća naklonjena.”[30]

Čovjek kori ono što ne poznaje

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko ne može spoznati neku pojavu, on je kori.”[31]

2. Imam Ali, mir s njim: “Čovjek kori ono što ne poznaje.”[32]


[1] Nehdžul-belaga, govor 176.

[2] Gurerul-hikem, 3233.

[3] Tuhaful-‘ukul, 88.

[4] El-Kafi, 8/243/337.

[5] Mustatrifatus-serair, 48/7.

[6] Tuhaful-‘ukul, 501.

[7] Kenzul-‘ummal, 44141.

[8] El-Hisal, 110/81.

[9] Nehdžul-belaga, mudrost 359.

[10] Isto, mudrost 363.

[11] Kenzul-‘ummal, 6387.

[12] Et-Tergibu vet-terhib, 3/239/7.

[13] El-Kafi, 2/207/8.

[14] Gurerul-hikem, 8260.

[15] Nehdžul-belaga, govor 113.

[16] Tuhaful-‘ukul, 366.

[17] El-Humeze, 1; U časnom ajetu nalazi se riječ humezeh, za koju se u rječnicima kaže da se koristi za čovjeka koji, bez ikakvog prava, mnogo kori druge, pa i ono što nije mahana on im uzima za mahanu. Humeze ima osnovno značenje razbijanja, tako da kada je riječ o otkrivanju nedostataka, znači na neki način i slamanje (slamanje ličnosti). Lumeze također ima značenje otkrivanja nedostatka. Humeze i lumeze imaju zapravo isto značenje. Neki im, pak, pridaju različita značenja pa kažu da humeze označava čovjeka koji iza leđa otkriva mahane, a lumeze onoga koji otkriva mahane u prisustvu. (Medžme‘ul-bejan, 10/817.)

[18] Sevabul-a‘mal, 2/288/1.

[19] Gurerul-hikem, 4489.

[20] Nehdžul-belaga, pismo 53. (Maliku Aštaru kada ga je Ali, mir s njim, imenovao za upravitelja Egipta.)

[21] Gurerul-hikem, 10294.

[22] Kenzul-fevaidi lil-Keradžiki, 1/279.

[23] El-Kafi, 2/355/7.

[24] Tenbihul-havatir, 1/117.

[25] Kenzul-‘ummal, 28669.

[26] Nehdžul-belaga, mudrost 6.

[27] Gurerul-hikem, 6434.

[28] Nehdžul-belaga, mudrost 223.

[29] Tuhaful-‘ukul, 215.

[30] Nehdžul-belaga, mudrost 51.

[31] El-Iršad, 1/301.

[32] Kešful-gumme, 3/137.

  • 2 Decembra, 2022