Zaštita

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zaštita

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako čovjek zatraži od tebe zaštitu za svoj život, nemoj ga ubiti.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko da zaštitu nekom čovjeku i potom ga ubije, ja ga se odričem, pa čak i ako je ubijeni bio nevjernik.”[2]

 

Pridržavanje ugovora

1. Imam Ali, mir s njim: “Držite se vaših ugovora!”[3]

2. Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: “Ako zaključiš sporazum sa neprijateljem ili mu daš riječ, onda provedi utanačeni sporazum i izvrši pošteno svoju riječ. Postavi se kao štit prema svakom kome si dao riječ, budući da među onim što je Bog naredio ne postoji ništa oko čega su ljudi jače ujedinjeni i pored neslaganja u svojim zamislima i promjenjivosti u mišljenjima, nego što je čuvanje ispunjavanja zavjeta.”[4]

  

Poštivanje ugovora

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Položajem najniži u mom ummetu može (nekome) dati zaštitu.”[5]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Muslimani su braća, krv im je jednako vrijedna, najmanji od njih daje zaštitu, a jedinstveni su prema ljudima koji su im strani.”[6]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 10909; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 27251.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 10930; Sunenu Ibn Madždže, 2678.

[3] Nehdžu-l-belaga, izreka 155.

[4] Isto, govor 53.

[5] Kenzu-l-‘ummal, 10932; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 8766.

[6] El-Bihar, 100/46/6.

  • 12 Novembra, 2022