Vijećanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Vijećanje

Poticanje na međusobno savjetovanje

Za one koji se Gospodaru svome odazivaju, i koji namaz obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Savjetovanje je vrelo upute. Onaj koji se zadovoljava samo svojim mišljenjem izlaže se opasnosti.”[2]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nema pomagača kao što je dogovaranje.”[3]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaista smo u islamu podstaknuti na savjetovanje, jer je mišljenje savjetodavca čisto, a mišljenje onoga koji se savjetuje je pomućeno strašću.”[4]

Osobe sa kojima se ne treba savjetovati

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, ne savjetuj se sa kukavicom, jer ti on ograničava puteve rješenja, ne savjetuj se sa škrticom, jer te on sprječava da dođeš do cilja i ne savjetuj se sa pohlepnim jer ti on uljepšava pohlepu.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne savjetujte se s lažljivcem jer je on poput priviđenja, daleko ti prikazuje kao blisko, a blisko kao daleko.”[6]

Osobe sa kojima se treba savjetovati

1. Imam Sadik, mir s njim: “Savjetovanje je ostvarljivo samo u okviru četiri stvari: Prva je da je onaj s kim se savjetuješ razuman, druga da je slobodan i pobožan, treća da je prijatelj i brat, a četvrta da ga upoznaš sa svojom tajnom kao što si ti upoznat s njom, a da je on potom sakrije i nikome ne otkriva.”[7]

Poticanje na upućivanje onoga koji traži savjet

1. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Pravo onoga koji traži savjet je da ga posavjetuješ ako znaš, a ako ne znaš, da ga uputiš na onoga koji zna.”[8]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko bude savjetovao svoga brata, ali mu ne bude davao savjet sa potpunom iskrenošću, Allah će ga lišiti mišljenja.”[9]

Savjetovanje po pitanjima vlasti

1. Imam Ali, mir s njim, u pismu Muaviji: “Dogovor je samo između muhadžira i ensarija. Ako se oni slože o nekoj osobi pa je imenuju, bit će smatrano da je time i Allah zadovoljan.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne odustajte od kazivanja istine ili savjetovanja u vezi s pravdom, jer ne smatram da sam ja iznad mogućnosti griješenja niti sam siguran od njega u svojim djelima, osim ako Allah pomogne mojoj duši Svojom nadmoćnošću.”[11]

3. Imam Hasan, mir s njim, u jednom od uvjeta mirovnog ugovora s Muavijom: “Muavija nema pravo nakon sebe nikoga postaviti za nasljednika, već pitanje vlasti treba staviti pred vijeće muslimana.”[12]


[1] Eš-Šura, 38.

[2] Nehdžu-l-belaga, izreka 211.

[3] Isto, izreka 54.

[4] Gureru-l-hikem, 3908.

[5] ‘Ilelu-š-šerai‘, 559/1.

[6] Gureru-l-hikem, 10351.

[7] Mekarimu-l-ahlak, 2/98/2280.

[8] El-Hisal, 570/1.

[9] El-Mehasin, 2/438/2521.

[10] Nehdžu-l-belaga, pismo 6.

[11] Nehdžu-l-belaga, izreka 216.

[12] El-Bihar, 13/65/44.

  • 28 Novembra, 2022