Stid

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Stid

1. Imam Ali, mir s njim: “Stid je sredstvo ostvarenja svih ljepota.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Stid je ključ svakoga dobra.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najrazumniji od ljudi je najstidljiviji.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Stid sprječava činjenje neprimjerenog djela.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost je uzrok čednosti.”[5]

 

Stid i iman

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka vjera ima ćudoređe, a ćudoređe islama je stid!”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Nema imana onaj ko je bez stida!”[7]

 

Pokuđeni stid

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dva su oblika stida: razuman stid i nerazuman stid. Razuman stid je znanje, a nerazuman stid je neznanje.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost je bliska uskraćivanju.”[9]

3. Imam Ali, mir s njim: “Stidljivost se isprječava opskrbi.”[10]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko se stidi istinitog govora, on je nerazuman.”[11]

 

Posljedice nepostojanja stidljivosti

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nije ostalo ništa od primjera poslanika, mir s njima, osim govora: ‘Kada ne budeš imao stida, čini šta ti je volja.’”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko se ne stidi ljudi, ne stidi se ni Allaha Uzvišenog.”[13]

 

Stid pred Allahom

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stidi se Allaha kao što se stidiš svojih dobrih komšija, jer stid pred Allahom uvećava uvjerenje.”[14]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svako od vas treba da se stidi dvaju meleka koji su sa vama kao što se stidite dvaju dobrih ljudi iz vašeg komšiluka koji su sa vama i dan i noć.”[15]

3. Imam Kazim, mir s njim: “Stidite se Allaha tajno, kao što se stidite ljudi javno.”[16]

 

Krajnji cilj stidljivosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Vrhunac stidljivosti je da se čovjek stidi sam sebe.”[17]


[1] El-Bihar, 77/211/1.

[2] Gureru-l-hikem, 340.

[3] Isto, 2900.

[4] Isto, 1393.

[5] Isto, 5527.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 5757.

[7] El-Kafi, 2/106/5.

[8] El-Bihar, 77/149/75.

[9] Gureru-l-hikem, 6714.

[10] Isto, 274.

[11] Isto, 8650.

[12] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, mir s njim, 2/56/207.

[13] Gureru-l-hikem, 9081.

[14] El-Bihar, 78/200/28.

[15] Kenzu-l-‘ummal, 5751.

[16] Tuhafu-l-‘ukul, 394.

[17] Gureru-l-hikem, 6369.

  • 18 Novembra, 2022