Dova mijenja sudbinu

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Dova mijenja sudbinu

 

Sulejmān prenosi sljedeće:

“Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Sudbinu ne može promijeniti ništa osim dove, niti životni vijek može produžiti išta drugo osim dobročinstva!'”[1]

Hadis bilježi Tirmizi u odjeljku Šta je rečeno u vezi s riječima: “Sudbinsko određenje ne može promijeniti ništa drugo osim dove”, sv. VIII, str. 350, hadis br. 2065.

Sevbān prenosi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je:

‘Ništa drugo ne može produžiti životni vijek osim dobročinstva, a ništa drugo ne može promijeniti sudbinsko određenje osim dove! Čovjeku može biti uskraćena i nafaka zbog nekoga grijeha koji počini!'”

Ovo bilježi i Ibn Mādža, u odjeljku o sudbinskom određenju, sv. I, str. 24, hadis br. 87. Navodi ga i El-Hākim u svom El-Mustedreku, ocjenjujući ga vjerodostojnim (sahīh), no Zehebi ga nije slijedio u ovome – usp. sv. I, str. 493. Bilježi ga i Ahmed u svom Musnedu, sv. V, str. 277, 280 i 282, hadis br. 21352, 21379 i 21402. Postoji veliki broj predaja koje govore o ovome, pa ih treba potražiti tamo gdje bi se mogle naći.

 


[1] Bihārul-envār, 76/318, odjeljak 60, hadis br. 6, s neznatnim razlikama i: 77/168, odjeljak 7, hadis br. 3.

  • 15 Januara, 2020