Dvoličnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dvoličnost

Osuđivanje dvoličnosti

I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahova Puta odvraćali. A Allah dobro zna ono što oni rade.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Teško onima koji zarađuju Dunjaluk vjerom, svojim nježnim jezicima ljudima se predstavljaju kao čestiti, riječi su im slađe od meda, a srca su im vučija. Uzvišeni Allah kaže: ‘Da li su se oni obmanuli u pogledu Mene?!’”[2]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Melek se sa radošću penje noseći djela roba, a kada dođe sa njegovim dobrim djelima, Allah, dž.š., kaže: ‘Ostavi ih u Sidždžin (knjiga grješnika i nevjernika), jer nisu urađena radi Mene.’”[3]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu dvoličnjak će biti prozvan: ‘O poročni! O prevarante! O dvoličnjaku! Djela su ti uništena, a nagrada propala. Idi i uzmi svoju nagradu od onoga kome si činio djela.’”[4]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Zaista sam Ja najneovisniji od svih sudionika! Zato se Ja odričem onoga ko bude činio djelo i onda u njemu bude udružio nekoga mimo Mene. Ja ga se odričem i on pripada onome koga je uzeo za sudruga Meni!’”[5]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah neće primiti djelo u kojem bude koliko i zrnce licemjerstva.”[6]

6. Božiji Poslanik, s.a.v.a., na pitanje čovjeka: “O Božiji Poslaniče! U čemu je spas?”odgovorio je: “Da rob nije pokoran Allahu zbog ljudi.”[7]

7. Imam Ali, mir s njim: “Kako je ružan čovjek čija je unutarnjost bolesna, a vanjština lijepa.”[8]

8. Imam Ali, mir s njim: “Allahu moj, utječem Ti se od toga da mi vanjština bude lijepa u očima ljudi, a da unutarnjost koju tajim za Tebe bude ružna u nastojanju da očuvam licemjerstvo u vezi sebe pred svijetom u svemu onom što Ti dobro znaš o meni, tako da pred svijet iznosim ljepotu svoje vanjštine, a Tebi otkrivam svoje loše djelo, nastojeći se približiti Tvojim robovima, a udaljujući se od Tvoga zadovoljstva.”[9]

9. Imam Bakir, mir s njim: “Kome vanjština bude teža od unutrašnjosti, njegova djela će biti lakša na vagi.”[10]

10. Imam Sadik, mir s njim: “Čuvaj se licemjerstva, jer onoga ko bude radio u ime nekog drugog mimo Allaha, Allah će prepustiti onome za koga je radio.”[11]

Pretvaranje i širk

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najviše čega se plašim u vezi sa vama je mali širk.” Pitali su: “O Božiji Poslaniče, šta je mali širk?” Poslanik reče: “Pretvaranje.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Znajte da je i neznatno pretvaranje širk.”[13]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., je na upit o Božijim riječima – Ko žudi da kod Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka čini dobra djela i neka, klanjajući se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga! – rekao: “Ko obavlja namaz da bi se pokazao ljudima, on je mušrik. Ko čini djelo koje je Allah zapovijedio da bi se pokazao ljudima, on je mušrik.”[14]

Loš svršetak onih koji se pretvaraju

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista će Džehennem i njegovi stanovnici vrištati zbog pretvarača.” Neko je upitao: “O Božiji Poslaniče, kako će Džehennem vrištati?!” Poslanik reče: “Od vreline vatre kojom će licemjeri biti kažnjavani.”[15]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Dovest će na Sudnjem danu roba koji je klanjao i on će reći: ‘O Gospodaru! Ja sam klanjao radi Tvoga zadovoljstva.’ Reći će mu se: ‘Ne, klanjao si da bi se reklo kako lijep namaz klanjaš. Odvedite ga u Džehennem!’”[16]

Znakovi licemjera

1. Imam Ali, mir s njim: “Tri su znaka licemjera: raspoložen je kada sretne ljude, razlijeni se kada je sam, voli da ga hvale u svim poslovima.”[17]

Još nekoliko hadisa

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dobro djelo u samoći bolje je od javnog, a javno je dobro za onoga ko želi biti uzor.”[18]

2. Imam Bakir, mir s njim, u odgovoru na pitanje Zurare o čovjeku koji radi dobro djelo, pa kada ga vidi neki čovjek, to ga obraduje: “Ne smeta. Svi vole da im se dobra djela objelodane među ljudima, pod uvjetom da to djelo ne čine zbog pokazivanja.”[19]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Ko učini dobro djelo skriveno, njemu se ono piše kao skriveno, a kada ga obznani, ono se briše i piše mu se javno djelo, a ako ga drugi put obznani, briše se i javno djelo i upisuje mu se pretvaranje.”[20]


[1] El-Enfal, 47.

[2] A‘lamu-d-din, 295.

[3] El-Kafi, 2/295/7.

[4] Munjetu-l-murid, 318.

[5] ‘Uddetu-d-da‘i, 203.

[6] Tenbihu-l-havatir, 1/187.

[7] Isto, 1/186.

[8] Gureru-l-hikem, 9661.

[9] Nehdžu-l-belaga, izreka 276.

[10] Emali-s-Saduk, 398/8.

[11] El-Kafi, 2/293/8.

[12] ‘Uddetu-d-da‘i, 214; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, 23680.

[13] Tuhafu-l-‘ukul, 151.

[14] Tefsiru-l-Kummi, 2/47.

[15] Mustedreku-l-vesail, 1/107/109.

[16] Ez-Zuhdu li-l-Husejn ibn Se‘id, 63/116.

[17] El-Kafi, 2/295/8.

[18] Kenzu-l-‘ummal, 5273.

[19] El-Kafi, 2/297/18.

[20] ‘Uddetud-da‘i, 221.

  • 22 Novembra, 2022