Hoću da budem obožavan kako Ja hoću

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Razgovor Iblisa s Allahom, dž.š.

Od Imama Sadika, a.s., prenosi se sljedeće:

“Iblis je rekao: ‘Gospodaru, poštedi me sedžde Ademu – obožavat ću Te onako kako Te neće obožavati ni melek bliski ni vjerovjesnik poslani!’

Uzvišeni mu je na to rekao:

‘Meni tvoje obožavanje nije potrebno, hoću da budem obožavan kako Ja hoću, a ne kako hoćeš ti!'“[1]

Odgovarajući na pitanje jednog nevjernika:

“Kako je Allah mogao narediti melekima da učine sedždu Ademu?”, on je, a.s., također rekao:

“Onaj ko učini sedždu po Allahovoj zapovijedi čini zapravo sedždu samom Allahu. Tako je ova njegova sedžda učinjena Allahu ukoliko je učinjena po Njegovoj zapovijedi!”[2]

 


[1] Tefsīrus-Sāfi, kod tumačenja riječi Uzvišenoga: “Pa su svi učinili sedždu, osim Iblīsa!”, str. 26.

[2] El-Bihār, odjeljak Sedžda meleka (Ademu) i njen smisao, sv. V, str. 37; El-Bihār, 11/138, odjeljak II, hadis br. 2.

 

  • 15 Januara, 2020