Znanstveni autoritet muslimana

Share

Ko predstavlja znanstveni autoritet muslimana?

Hadis Sekalejn objašnjava da je Ehli bejt, a.s., znanstveni autoritet, jer je Poslanik, s.a.v.a., tražio od muslimana da se čvrsto uhvate za časni Kur'an i njegovu porodicu – Ehli bejt – kako ne bi zalutali.

Prvi i temeljni znanstveni izvor kome se muslimani obraćaju jest časni Kur'an, a nakon njega Poslanikov, s.a.v.a., sunnet. A Ehli bejt u tome ima ulogu tumača časnog Kur'ana i čuvara i prenosioca istinskog sunneta Poslanika, s.a.v.a. Bez sumnje je Poslanik, s.a.v.a., objasnio ljudima veliki dio zbilja i učenja Kur'ana, ali drugi dio, za čije objašnjenje nisu bili obezbijeđeni uslovi ili je dobrobit bila u tome da se kasnije objasne i obznane, prepustio je svojoj bezgrešnoj porodici da ga oni objasne.[1]

Ukratko: čuvanje svega onoga što je obznanjeno putem Poslanika, s.a.v.a., i pojašnjavanje svega onoga što nije bilo pojašnjeno prepušteno je Poslanikovom, s.a.v.a., Ehli bejtu.

Put ispravne spoznaje Kur'ana i Poslanikovog, s.a.v.a., sunneta jest čvrsto držanje do Poslanikovog Ehli bejta. Na taj način oni postaju znanstveni autoritet muslimanima u spoznaji učenja i propisa vjere.

Mulla Ali Kari, jedan od sunitskih učenjaka, rekao je: “Ukućani su obično bolje obaviješteni o vlasniku kuće i njegovim stanjima od ostalih. Prema tome, pod Ehli bejtom se misli na njihove učenjake, osobe koje su obaviještene o Poslanikovoj siri, osobe koje su upućene u njegov metod i put i koje poznaju njegova pravila i mudrosti. Iz tog razloga oni su dostojni da stoje rame uz rame s Božijom Knjigom.”[2]

Ibn Hadžer, poznati sunitski učenjak, rekao je: “Poslanik, s.a.v.a., je nazvao Kur'an i svoju porodicu siklom (vrijednom stvari) zbog toga što se sikl kaže za nešto što je izuzetno vrijedno i što ima veliku važnost, a Kur'an i Poslanikova, s.a.v.a., porodica su takvi, jer su oboje izvor nadnaravnog znanja, uzvišenih tajni i mudrosti, kao i šerijatskih propisa. Zbog toga se podstiče i naglašava važnost čvrstog držanja do njih i usvajanja znanja i spoznaja od njih. Ovo podsticanje i naglašavanje Poslanikove, s.a.v.a., porodice odnosi se isključivo na osobe koje poznaju Božiju Knjigu i Poslanikov, s.a.v.a., sunnet. Oni su ti koji se neće odvojiti od Kur'ana sve do Sudnjega dana.”[3]

 

Ajet o čišćenju

Časni Kur'an u ajetu o čišćenju, Poslanikov, s.a.v.a., Ehli bejt predstavlja kao osobe koje je Gospodar očistio od svake vrste nečistoće. S druge strane je podsjetio da uzvišene zbilje i skrivena kur'anska učenja ne shvata niko osim čistih ljudi.[4] Isto kao što je obredoslovna čistoća uvjet čovjekovog tjelesnog dodira sa spoljašnjošću Kur'ana, očišćenost duše od moralnih ukaljanosti je uvjet razumijevanja kur'anskih spoznaja i zbilja. Što su spoznaje i zbilje suptilnije i dublje, za njihovo razumijevanje potrebna je veća i dublja čistoća duše. Najveći stepen te čistoće je praćen bezgrešnošću.[5]

Prema tome, kur'anska učenja i zbilje potpuno i temeljito ne zna niko osim Poslanika, s.a.v.a., i njegovog bezgrešnog Ehli bejta, a.s. Da bi se te zbilje shvatile, treba se obratiti njima.

Imam Sadik, a.s., je rekao: “U Kur'anu postoje zbilje vezane za prošlost i za budućnost, kao i propisi koji razdvajaju istinu od neistine u čovjekovom životu. Mi ih poznajemo.”[6] Također je rekao: “Mi smo oni koji imaju snagu da prodru u dubinu znanja i spoznamo te'vil (preneseno značenje) Kur'ana.”[7]

Brojni su hadisi od imama Ehli bejta, a.s., koji o tome govore.

 

 

[1]Aslu-š-ši’e ve usuluha, str. 162.

[2]El-Mirkatu fi šarhi-l-miškat, sv. 5, str. 600.

[3]Es-Savaiku-l-muhrike, str. 189.

[4]El-Vaki’a, 77–79.

[5]El-Mizan fi tafsiri-l-Kur’an, sv. 19, str. 137.

[6]Usule Kafi, sv. 1, babu er-raddu ila-l-kitabi ve-s-sunne, hadis 9.

[7]Usule Kafi, sv. 1, babu er-rasihune fi-l-ilm, hadis 1.

  • 4 Februara, 2019