Islam

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Islam

Allahu je prava vjera jedino islam.[1]

A onome koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće vjera biti primljena, i on će na Onom svijetu nastradati.[2]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Islam će biti gornji i ništa ga neće nadvisiti.”[3]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude postupao lijepo u islamu, neće biti pitan za ono što je učinio u džahilijetu. Ko bude loše činio u islamu, bit će pitan i za ono prije i za ono poslije.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Nema odličnosti veće od islama.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Islam je zaista vjera koju je Allah odabrao Sebi, razvio je pred Sobom, posvetio za najbolje Svoje stvorove i postavio njene stubove na temeljima Svoje ljubavi. On je druge ponizio njenim dostojanstvom. On je druge zajednice spustio njenim uzdizanjem.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “On je najsvjetliji od svih puteva i najčistiji od svih prolaza. On je vrh svjetionika, staza sjajna, svjetiljka blistava.”[7]

Ko je musliman?

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musliman je brat muslimanu; ne čini mu nepravdu niti ga vrijeđa.”[8]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musliman je brat muslimanu, ne izdaje, ne laže i ne ostavlja ga na cjedilu.”[9]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Musliman je ogledalo muslimanu.”[10]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su ljudi sigurni. Vjernik je onaj u koga ljudi imaju povjerenje u pogledu svojih imetaka i života.”[11]

Temelji islama

1. Imam Ali, mir s njim: “Sedam je stubova islama: prvi je razum i na njemu je utemeljena strpljivost; drugi je čuvanje časti i istinoljubivost jezika; treći je učenje Kur'ana onakvim kakav je objavljen; četvrti je ljubav radi Allaha i mržnja radi Allaha; peti je pravo porodice Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i spoznaja njihovog vilajeta; šesti je pravo braće i čuvanje tog prava, sedmi je lijep odnos prema komšijama.”[12]

Šta je islam?

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Islam je da ti se srce pokori i da muslimani budu sigurni od tvoga jezika i tvojih ruku.”[13]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko osvane, a briga mu ne budu poslovi muslimana nije musliman.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Islam je predanost, predanost je čvrsto uvjerenje, čvrsto uvjerenje je prihvaćanje, prihvaćanje je potvrđivanje, potvrđivanje je izvršavanje, a izvršavanje je djelo.”[15]

3. Imam Ali, mir s njim: “Izbjegavajte izdajstvo, jer je izdaja daleko od islama.”[16]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko pomogne protiv muslimana, odrekao se islama.”[17]

5. Imam Sadik, mir s njim, čovjeku iz Šama koji je nakon dobivenih odgovora rekao: “Sada se pokoravam Allahu”: “Ne, ti si sada uzvjerovao u Allaha, jer islam dolazi prije imana. Islamom nasljeđujete jedni druge i vjenčavate se međusobno, a imanom stičete nagradu.”[18]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Islamom se čuva život ljudi, ispunjavaju se povjerene stvari, supružnici bivaju dozvoljeni jedni drugima, a nagrada se daje prema imanu.”[19]


[1] Ali ‘Imran, 19.

[2] Ali ‘Imran, 85.

[3] El-Fekih, 4/334/5719.

[4] El-Kafi, 2/461/2; Sahihu-l-Buhari, 6410.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 371.

[6] Isto, govor 198.

[7] Isto, govor 106.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 745.

[9] Isto, 747; Sunenu-t-Tirmizi, 1850.

[10] Kenzu-l-‘ummal, 742.

[11] Me‘ani-l-ahbar, 239/1.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 196.

[13] Kenzu-l-‘ummal, 17.

[14] El-Kafi, 2/163/1.

[15] Nehdžu-l-belaga, izreka 125.

[16] Gureru-l-hikem, 4742.

[17] Isto, 9220.

[18] El-Kafi, 1/173/4.

[19] Isto, 2/25/6.

  • 26 Novembra, 2022