Ko su Ehli bejt u hadisu Sekalejnu

Autor: Abdullah Dešti
Izvor: Prikrivene istine i svjedočenja 1
Share

———————–

Treće znamenje

المعلم الثالث

Ko su Ehli bejt u hadisu o dvije teške, dragocjene stvari (sekalejn)?

——————————————————

———————————

Nije dovoljno znati samo da je Ehli bejt, a.s., poslije časnog Kur'ana, drugi izvor vjere u islamu, kao što je Božiji Poslanik, s.a.v.a., jasno istakao po onom što smo već naveli, već je neophodno i tačno odrediti identitet onih na koje se odnosi izraz moje potomstvo – porodica moja.

Ovo zahtijeva izlaganje svjedočenja koja određuju one na koje se odnosi taj izraz, kao i svjedodžbi koje utvrđuju nepripadnost ovoj skupini nekih drugih, za koje se tvrdi da joj ipak pripadaju.

Prije nego što izložimo ta svjedočenja, moramo naglasiti da je nemoguće pomisliti da ekvivalent časnog Kur'ana i drugi izvor vjere za ummet bude svaki pripadnik Poslanikove rodbine, a oni su ti koji spadaju pod „Hašimide“ kojima je zabranjeno primiti sadaku, jer su među njima bili i razvratnici, neznalice i tlačitelji, što dokazuje da je nemoguće da su svi oni obuhvaćeni izrazom porodica moja.

Međutim, ukoliko se misli samo na pravedne učenjake iz Beni Hašima, kakva je onda razlika između njih i pravednih učenjaka mimo Beni Hašima, pa da samo prvi postanu druga teška stvar nakon Kur'ana, ali ne i učenjaci mimo Beni Hašima?

Zato je riječ samo o određenoj, konkretnoj skupini, a razilaženje je ograničeno na to da li taj izraz obuhvata i Poslanikove, s.a.v.a., supruge ili je posvećen samo onima mimo njih, koji su dobili ime Poslanikovog Ehli bejta, kao poseban termin čije je značenje odredio sam Božiji Poslanik, s.a.v.a.

A evo svjedočenja…

————————————————

izvori

1. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga VII

Zenica – N. Pazar, 2015

—————————————————

 

U prvoj predaji o vrlinama Ehli bejta, a.s., u Sahihu Muslimu, Božiji Poslanik, s.a.v.a., obznanjuje da je Ehli bejt upravo ono petero pod ogrtačem, o kojima je objavljen časni ajet o čišćenju.

Str. 361 i 362, hadis 61. (2424).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61 – (2424) Kazivali su nam Ebu Bekr ibn ebi Šejbe (…) od Safijje bint Šejbe koja kaže da je ‘Aiša, r.a., rekla: ‘Jednog jutra Allahov Poslanik, s.a.v.s., izišao je, a na sebi je imao vuneni ogrtač na kojem su bile slike sedala izvezene crnom dlakom.

Došao je Hasan ibn Alija, r.a., pa ga je stavio pod ogrtač. Potom mu je došao Husejn, r.a., pa je i njega ogrnuo; potom je došla Fatima, r.a., pa je i nju ogrnuo, a zatim je došao Alija, r.a., pa je i njega ogrnuo tim ogrtačem, i rekao: ‘Allah želi da od vas, o porodico Poslanika, grijehe odstrani i da vas potpuno očisti.‘“ (El-Ahzab, 33)

 

 

 

2. El-Džami'u-s-sahih – Sunenu-t-Tirmizi

Ebu ‘Isa Muhammed ibn ‘Isa ibn Sevra, ( 297.  po H.)

Urednik: Ibrahim ‘Atwa ‘Iwad

Svezak V

Daru ihjai-t-turasi-l-arabi,

Bejrut, Liban

—————————————————

 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., izričito obznanuje da njegove supruge nisu obuhvaćene terminom Ehli bejta u slučaju ogrtača.

Str. 699, hadis 3871.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3871 – Pripovijedao nam je Mahmud ibn Gajlan, (…) od Umm Seleme da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., pokrio Hasana, Husejna, Alija i Fatimu ogrtačem pa rekao: „Bože, ovo je moj Ehli bejt i moji posebni bližnji, odagnaj od njih nevaljaštine i očisti ih potpuno.“ Umm Seleme je upitala: „Jesam li i ja s njima, Božiji Poslaniče?“, a on joj je odgovorio: „Ti si u dobru.“

Tirmizi je rekao: „Ovaj hadis je hasen (dobar) i to je najljepše što je preneseno u ovom poglavlju.“

 

 

3. Kitabu-š-šeri'e

Ebu Bekr Muhammed ibn El-Husejn El-Adžuri, (360. po H.)

Urednik: Dr. Abdullah ibn Omer ibn Sulejman Ed-Demidži

Svezak V

Daru-l-vetan li-n-nešr

Rijad, Saudijska Arabija

—————————————————

 

Ako bi neko prigovorio da Poslanikov izraz: „Ti si u dobru“ u prethodnom hadisu nije jasan u tome da ajet o čišćenju ne obuhvata Poslanikove supruge, ovaj hadis u knjizi Eš-Šeri'e nedvojbeno ukazuje na to. Naime, u hadisu se navodi da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., izvukao ogrtač iz ruke Umm Seleme, dajući time do znanja da se časni ajet ne odnosi na nju.

Str. 2208, hadis 1669.

 

 

 

 

 

 

 

1696 – Pripovijedao nam Ebu Šu'ejb, (…) da Šeher ibn Havšeb prenosi da je Umm Seleme, r.a., rekla: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Fatimi: ‘Dovedi mi svog muža i dva sina.’ Ona ih je dovela, pa je Poslanik, s.a.v.a., bacio preko njih ogrtač iz Fedeka i stavio ruku na njih te rekao: ‘Bože, ovi su Ali Muhammed (Muhammedova porodica), pa spusti Svoj blagoslov i obilje milosti na Ali Muhammed, doista si Ti hvaljen i veličanstven.'“ Umm Seleme kaže: „Ja sam podigla ogrtač da uđem kod njih, a Poslanik, s.a.v.a., ga je izvukao iz moje ruke pa mi je rekao: ‘Ti si u dobru.'“

Urednik u fusnoti: Lanac je hasen – dobar.

 

 

 

 

 

4. Kitabu-š-šeri'e

Ebu Bekr Muhammed ibn El-Husejn El-Adžuri, (360. po H.)

Urednik: Dr. Abdullah ibn Omer ibn Sulejman Ed-Demidži

Svezak V

Daru-l-vetan li-n-nešr

Rijad, Saudijska Arabija

—————————————————

 

Drugi hadis iz istog izvora u kojem je Umm Seleme izričito jasno istakla da su Ehli bejt u ajetu o čišćenju ovo petero: Božiji Poslanik, s.a.v.a., Ali, Fatima, Hasan i Husejn, a.s. Urednik je u fusnoti naglasio da je nalac hasen (dobar).

Str. 2209 i 2210, hadis 1697.

 

 

 

 

 

1697 – Pripovijedao nam je Ebu Muhammed Abdullah ibn Salih El-Buhari, (…) od ‘Ataa, a on Od Umm Seleme i od Ebu Lejla El-Kindija, da je Umm Seleme rekla: „Dok je Vjerovjesnik, s.a.v.a., sjedio u mojoj kući u noćnoj košulji preko koje je imao ogrtač s Hajbera, Fatima, a.s., mu je donijela zemljanu ćasu u kojoj je bila kaša. Poslanik, s.a.v.a., joj je rekao: ‘Pozovi svog muža i dva sina.‘“ Umm Seleme dalje priča: „Ona ih je pozvala, pa su se okupili oko ćase da jedu iz nje i tad je objavljen ovaj ajet: Doista Allah želi ... pa je Božiji Poslanik, s.a.v.a., uzeo jednu stranu ogrtača i pokrio ih, zatim podigao svoje ruke prema nebu i rekao: ‘Bože, ovo je moj Ehli bejt i moji posebni bližnji, odagnaj od njih nevaljalštine i očisti ih potpuno.'“ Umm Seleme je nastavila: „Ja sam uvukla svoju glavu pod ogrtač i upitala: ‘Jesam li i ja s vama, Božiji Poslaniče?’, a on mi je odgovorio: ‘Ti si u dobru, ti si u dobru.'“ Umm Seleme je rekla: „Njih petero su bili: Božiji Poslanik, s.a.v.a., Ali, Fatima, Hasan i Husejn, a.s.“

 

 

5. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga VII

Zenica – N. Pazar, 2015

—————————————————

 

Još jedan hadis iz Muslimovog Sahiha u kojem je Božiji Poslanik, s.a.v.a., obznanio da njegov Ehli bejt čine onih petero s kojima je on izašao radi mubahele (međusobno proklinjanje) s kršćanima. O njima je objavljen ajet o mubaheli.

Str. 331-333, hadis 32. (2404)

 

 

 

 

 

 

 

32 – (2404) – Kazivali su nam Kutejbe ibn Sa'id i Muhammed ibn ‘Ubbad (…) od ‘Amira b. Sa'd b. ebi Vekkasa, a on od svoga oca, da je rekao: „Mu'avija ibn Ebu Sufjan se obratio S'adu, r.a., riječima: Šta te sprječava da kritikuješ Ebu-t-Turaba?’

[Arapska riječ sebb u tekstu hadisa znači vrijeđati ili psovati, pa je tačan prijevod Muavijinih riječi: Šta te sprječava da vrijeđaš Ebu Turaba (Imama Alija)? Prevodioci Muslima nisu bili vjerni prijevodu kako bi zaštitili Muaviju.]

On reče: ‘Kad mi naumpadne troje po čemu ga je spomenuo Allahov Poslanik, s.a.v.s., ne mogu da ga grdim. Kada bih imao jedno od to troje, bilo bi mi draže od crvenih deva. (…) Također je Uzvišeni rekao: Reci: Dođite, da pozovemo naše potomke i vaše potomke … pa je Poslanik, s.a.v.s., pozvao Aliju, Fatimu, Hasana i Husejna, r.a., i rekao: Allahu moj, ovo je moja porodica.

 

6. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga VII

Zenica – N. Pazar, 2015

—————————————————

 

Muslim je u svom Sahihu zabilježio jasnu izjavu jednog od ashaba (Zejda ibn Erkama) da hadis o sekalejnu ne obuhvata Poslanikove, s.a.v.a., supruge.

Str. 340, hadis 37. (2408)

 

 

 

37 – (2408) – Kazivao nam je Muhammed b. Bekkar b. er-Rejjan, (…) od Jezida b. Hajjana a on od Zejda b. Erkama koji je rekao: Ušli smo kod njega i rekli mu: Vidio si mnogo dobra, družio si s Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., klanjao za njim... – u nastavku navodeći hadis sličnog značenja kao i Ebu Hajjanov, stim da je kazao: …ostavljam vam i dvoje što je krupno: Allahovu Knjigu, to je Allahovo uže, ko ga bude slijedio, pit će na uputi, a ko ga ostavi, otići će u zabludu.

U ovoj verziji stoji: Rekli smo: Ko su ehlu-l-bejt!? Jesu li njegove žene!?

On je odgovorio: Ne, tako mi Allaha, žena bude s čovjekom jedno vrijeme, a zatim se može desiti da je razvede, pa da se ona vrati svojim roditeljima i svome narodu. Ehlu-l-bejt su oni od njegovog korijena i rodbina kojoj je zabranjen zekat nakon njega.

Fusnota 374 – Na temelju ovih riječi žene Poslanikove, s.a.v.s., ne spadaju u kategoriju ehli-bejta.

 

 

 

 

Napomena:

Prije nego što dovršimo objašnjenje ko čini Ehli bejt, a.s., podsjećamo da je ovaj hadis s vjerodostojnim lancima prenosilaca prenesen također u obliku: „Doista, ostavljam među vama dva halifa, Božiju Knjigu i svoje potomstvo – svoj Ehli bejt.“

Napomene radi, ovdje ćemo ponovo izložiti samo jedno svjedočenje za hadis u obliku „dva halifa“.

 

 

7. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XXXV

Muessesetu-r-risale

—————————————————

 

Hadis „Doista, ostavljam među vama dva halifa“ u Ahmedovom Musnedu i potvrda urednika o vjerodostojnosti hadisa.

Str. 456, hadis 21578.

 

 

 

 

 

 

 

 

21578 Pripovijedao nam je El-Esved ibn ‘Amir, (…) da je Zejd ibn Sabit prenio:

„Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu – uže pruženo između neba i Zemlje, i svoje potomstvo – porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Urednici u fusnoti: „Hadis je vjerodostojan uz pomoć potvrde, ali bez nastavka: ‘i to dvoje se neće razdvojiti…'“

 

 

 

 

 

 

8. El-Džami'u-s-sahih – Sunenu-t-Tirmizi

Ebu ‘Isa Muhammed ibn ‘Isa ibn Sevra, (297. po H.)

Urednik: Ibrahim ‘Atwa ‘Iwad

Svezak V

Daru ihjai-t-turasi-l-arabi,

Bejrut, Liban

—————————————————

 

Ako pogledamo ovaj hadis iz Tirmizijevog Sunena i ustanovimo da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Držite do mog sunneta i sunneta pravednih, upućenih halifa poslije mene“, da li se „halife“ u ovom hadisu odnosi na političke halife koji su vladali poslije Poslanika, s.a.v.a., ili na one koje je on sam u prethodnim hadisima predstavio svojim halifom – da je Ehli bejt, a.s., halifa do kojeg moramo držati?

Str. 44 i 45, hadis 2676.

 

 

 

 

 

 

 

2676 – Ispričao nam je Ali ibn Hudžr (…) od Abdurrahmana ibn Amra es-Sulemija, a on od Irbada ibn Sarije, koji je kazao: „Jednom prilikom nam je, nakon jutarnjeg namaza, Allahov Poslanik, s.a.v.s., održao takav govor da su nam suze lile, a srca ustreperila. Neki čovjek je primijetio: ‘Kao da je ovo oproštajni govor, pa šta nam preporučuješ Allahov Poslaniče?’ a on je rekao: ‘Preporučujem vam bogobojaznost, poslušnost i pokornost, makar vam na čelu bio abesinski rob. Zaista, ko od vas bude živio (nakon mene), vidjet će velika razilaženja, i zato se čuvajte novotarija, jer one su zabluda. Ko od vas dočeka to vrijeme, neka se drži moga sunneta i sunneta halifa koji su pravedni i upućeni! Neka ga se drži čvrsto!'“

Ebu Isa (Tirmizi) kaže: „Ovaj hadis je hasen (dobar) i sahih (vjerodostojan).“

 

9. Muslimova zbirka hadisa

Muslim ibn El-Hadždžadž El-Kušejri En-Nišaburi, (261. po H.)

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja.

Knjiga VII

Zenica – N. Pazar, 2015

—————————————————

 

Zatim, kad vidimo da se u vjerodostojnim hadisima ponavljaju Poslanikove, s.a.v.a., riječi: „Poslije mene će biti dvanaest halifa“, zar nije jasno da su ta dvanaesterica upravo njegove pravedne upućene halife, a prva trojica su im upravo tri člana od onih ispod ogrtača?

Evo dokumenta koji potvrđuje da će biti dvanaest halifa.

Str. 7  i 8, hadis 5. (1819) i 6. (1821)

 

 

 

 

 

5 – (1819) – Kazivao nam je Kutejbe b. Se'id, (…) od Džabira b. Semurea, r.a., da je kazao: Ušao sam s ocem kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i čuo ga kako kaže: Ova stvar se neće okončati sve dok ne bude dvanaest halifa… zatim je govorio nešto što ja nisam čuo, pa sam upitao oca šta je kazao, a on reče: Svi će biti iz Kurejša.

6 – (1821) – Kazivao nam je Ibn ebi Omer, (…) od Džabira b. Semurea, r.a., da je kazao: Čuo sam Vjerovjesnika, s.a.v.s., da kaže: Vlast nad ljudima bit će ovakva sve dok ne bude vladalo dvanaest ljudi onda je Poslanik, s.a.v.s., kazao nešto što tiho, što ja nisam čuo, pa sam upitao oca šta je rekao, a on reče: Svi će biti od Kurejšija.

(Prevodioci Muslima su ponovo nedosljedno preveli hadis. Tačan prijevod glasi: „Vlast nad ljudima bit će ovakva sve dok bude vladalo dvanaest ljudi…“

 

 

 

 

10. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XXXIV

Muessesetu-r-risale

—————————————————

 

I Ahmed ibn Hanbel je zabilježio da će poslije Božijeg Poslanika, s.a.v.a., biti dvanaesterica halifa, a urednici knjiga naglašavaju da je hadis vjerodostojan.

Str. 439 i 440, hadis 20860.

 

 

 

 

 

 

20860 – Pripovijedao nam je Hašim (…) da je Džabir ibn Semure rekao: „Čuo sam Božijeg Poslanika, s.a.v.a.,“ ili je rekao: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Poslije mene će biti dvanaest halifa, svi iz Kurejša.“

U fusnoti stoji: „Hadis je sahih (vjerodostojan).“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Sunen Ebu Davuda

Ebu Davud Sulejman ibn Eš'as es-Sidžistani, (275. po H.)

Prijevod i komentar: Mahmut Karalić

Knjiga 6

Novi Pazar, 2012.

—————————————————

 

Ebu Davud je u svom Sunenu u poglavlju o Imamu El-Mehdiju, ispred hadisa o Mehdiju, kao uvod, naveo hadis „Imat ćete dvanaest halifa“, a to znači da je Mehdi zapravo dvanaesti halifa i to je ono na šta je Ebu Davud htio ukazati (u komentaru na bosanskom jeziku se također potvrđuje ovo shvatanje).

Str. 195, hadis 4276.

 

 

 

4276 – Ispričao nam je Amr b. Osman, kog je obavijestio Mervan b. Muavija, prenijevši od Ismaila b Ebu Halida, on od svog oca, a on od Džabira b. Semurea, da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ova vjera će biti uspravna sve dotle dok bude vladalo dvanaest halifa, oko njih će se okupljati ummet.“ Potom sam – veli Džabir – od Vjerovjesnika, s.a.v.s., čuo nešto što nisam razumio. Upitao sam mog oca: Šta je rekao? A on reče: „Svi će biti iz plemena Kurejš.“

Fusnota 270 – … Jedan od dvanaest nagovještenih bi, po mišljenju mnogih mogao biti i Mehdi.

Drugi dokument iz Sunena Ebu Davuda utvrđuje da je Mehdi, a.s., iz Ehli bejta.

Str. 196 i 197, hadis 4279.

4279 – Ispričao nam je Musedded, (…) od Abdullaha, da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., kazao: „Kada bi od Ovoga svijeta ostao samo jedan dan“ – Zaide je rekao: „Allah bi taj dan produžio“ – a onda su se suglasili: „da bi u njemu poslao čovjeka (ili: da bi u njemu bio poslat čovjek/ da bi u njemu Allah poslao čovjeka) od moje loze (ili: od moje porodice), koji će se zvati poput mene, a njegov otac poput mog oca.“ U Fitrovom hadisu stoji dodatak: „Koji će Zemlju ispuniti pravdom i pravičnošću kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.“

Treći dokument iz Ebu Davudovog Sunena još jasnije potvrđuje da je Mehdi, a.s., iz Ehli bejta.

Str. 198, hadis 4281.

4281 – Ispričao nam je Ahmed b. Ibrahim, (…) od Ummu Seleme da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Mehdi će biti od moga roda, od Fatiminog potomka.

  • 13 Decembra, 2019