Nevjerodostojnost hadisa “Božija Knjiga i moj sunnet”

Autor: Abdullah Dešti
Izvor: Prikrivene istine i svjedočenja 1
Share

Drugo znamenje

Drugo znamenje

المعلم الثاني

Predočavanje nevjerodostojnosti hadisa:

إِنِّي قَدْ خَلَّفْتُ فِيكُمُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّتِي.

„Ostavljam među vama Božiju Knjigu i svoj sunnet…“

———————————————————

—————————————————————————————————–

Odmah na početku želimo naglasiti da nam nije namjera dokazivati da je hadis u kome stoji Božija Knjiga i moj sunnet odbačen s gledišta sadržaja i značenja, jer sadržaj i značenje nekog teksta mogu biti ispravni, ali da taj tekst ne bude od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., već da je apokriran radi skrivanja istine koju je izgovorio Božiji Poslanik, s.a.v.a., a koja glasi: Božija Knjiga i moje potomstvo, i da time apokrirani tekst postane, kako je Zapovjednik vjernika Imam Ali, a.s., okarakterisao: „Riječ istine kojom se želi neistina.“

Ako potražimo hadis: „Doista, ja ostavljam među vama dvije stvari, nećete zalutati dok budete čvrsto držali do tog dvoga – Božiju Knjigu i svoj sunnet“, naći ćemo da je u dva izvora zabilježen bez lanca prenosilaca (mursel), a u drugim izvorima navodi se pet puteva prenošenja, međutim, svi su nevjerodostojni, što ćemo i pokazati.

Najstariji izvor u kojem je spomenut jeste Muvatta Malika ibn Enesa (179. po H.), ali bez lanca prenosilaca. Poslije njega, Et-Taberi (310. po H.) ga je u svojoj historiji zabilježio također bez lanca prenosilaca. Prvi koji navodi prenosioce Ebu-š-Šejh (369. po H.) u knjizi Tabekatu-l-muhaddisin bi Esbahan.

Ibn Abdulberr El-Andalusi (463. po H.) je u svojoj knjizi Et-Temhid lima fi-l-Muvatta mine-l-me'ani ve-l-esanid spomenuo drugi lanac preko Saliha ibn Musaa Et-Talhija i treći lanac preko Kesira ibn Abdullaha.

Postoji i četvrti lanac preko Ibn ebu Uvejsa i njegovog oca, kojeg je El-Hakim En-Nišaburi spomenuo u svojoj knjizi El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn.

Peti lanac je preko Sejfa ibn Omera, kojeg je spomenuo El-Hatib El-Bagdadi u svojoj knjizi El-Fekih vel-mutefekkih.

Nakon što smo izložili izvore koji sadrže ovaj hadis, navest ćemo riječi onih koji su izričito naglasili slabost (nevjerodostojnost) hadisa, a nakon toga ono što su učenjaci nauke ridžal (bibliografija prenosilaca hadisa) napisali o najnepouzdanijim ljudima u lancima ovog hadisa.

—————————————————————————————————

Izvori

1. El-Muvatta

Malik ibn Enes (179. po H.)

Urednik: Muhammed Fuad Abdulbaki

Svezak II

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

—————————————————

 

Predaja bez lanca prenosilaca u Malikovoj Muvatti

Str. 899, hadis 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Pripovijedao mi je Malik da je došlo do njega da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Ostavio sam među vama dvije stvari – nećete zalutati sve dok budete čvrsto držali do njih: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.“

 

 

 

 

 

 

2. Tarihu-l-umemi ve-l-muluk – Tarihu-t-Taberi

Imam Ebu Džafer Muhammed ibn Džerir Et-Taberi (310. po H.)

Urednici: odabrana grupa velikih alima

Svezak II

Muessesetu-l-e'lemi li-l-metbu'at

Bejrut, Liban

————————————————–

 

Vjerovatno Malik u Muvatti pod „došlo do njega“ misli na predaju po prenošenju Ibn Ishaka, a nije je spomenuo zbog toga što on žestoko odbacuje Ibn Ishakovu pouzdanost. Taberi je bilježio preko Ibn Ishaka od Ibn ebu Nedžiha. Predaja je bez lanca prenosilaca (mursel) jer je Ibn ebu Nedžih u šestoj generaciji (tabeke) prenosilaca i nije utvrđeno da se susretao ni s ashabima, a kamoli s Poslanikom, s.a.v.a.

Str. 402-403.

 

 

 

 

 

Pripovijedao nam je Ibn Humejd: „Prenio nam je Seleme od Ibn Ishaka, a ovaj od Abdullaha ibn Ebu Nedžiha da je rekao: ‘Zatim je Božiji Poslanik, s.a.v.a., nastavio svoj hadž i pokazao ljudima obrede … Onda je rekao: ‘O ljudi, (…) i slušajte moj govor, jer doista sam dostavio vam Poslanicu i među vama ostavio dvije stvari, nećete zalutati sve dok budete čvrsto držali do njih: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.”“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Takribu-t-tehzib

Ahmed ibn Ali ibn Hadžer El-‘Askelani, (852. po H.)

Urednik: Mustafa Abdulkadir ‘Ata

Bejtu-l afkari-d-devlije

 ——————————————————-

 

U ovom dokumentu Ibn Hadžer je istakao da Abdullah ibn Ebu Nedžih u lancu Taberija pripada šestoj generaciji prenosilaca, koju je u uvodu knjige (18. str.) definirao kao generaciju koja je doživjela petu generaciju, ali nije utvrđeno da je vidjela ikog od ashaba.

Str. 456, pod brojem 3662.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3662 – Abdullah ibn Ebu Nedžih, Jesar El-Mekki, Ebu Jesar, Es-Sekafi pod zaštitništvom, pouzdan je, optužen je za vjerovanje u predodređenje, možda je varao u prenošenju, iz šeste je generacije, umro 131. g. po H. ili poslije.

 

 

 

 

 

4. Tabekatu-l-muhaddisin bi Esbahan ve-l-varidin alejha

Ebu Muhammed Abdullah ibn Muhammed ibn Džafer ibn Hajjan, poznat kao Ebu-š-Šejh El-Ensari (369. po H.)

Urednik: Dr. Abdulgaffur Abdulhakk Husejn El-Beluši

Svezak IV

Muessesetu-r-risale

 ——————————————————

 

Hadis je naveden u Ebu Šejhovoj knjizi Tabekatu-l-muhaddisin, ali je da'if (nevjerodostojan) zbog Jezida Er-Rekašija u lancima prenosilaca, u što ćemo se uvjeriti u narednim dokumentima.

Str. 68, hadis 834.

 

 

 

 

 

 

 

834 – Ahmed ibn Sa'id nam je preko Abdulvahida prenio od Hišama, a on od Jezida Er-Rekašija koji je od Enesa ibn Malika prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ostavio sam među vama dvije stvari, nećete zalutati sve dok ih se budete čvrsto držali: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kitabu-d-du'efai-l-kebir

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Amr ibn Musa ibn Hammad El-‘Ukejli El-Mekki (322. po H.)

Urednik: Dr. Abdulmu'ti Emin Kale'dži

Svezak IV

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————–

 

El-‘Ukejli je u svojoj velikoj knjizi Ed-Du'efa (nepouzdani prenosioci) pod slovom „ja“ po arapskom alfabetu, o Jezidu Er-Rekašiju naveo sljedeće.

Str. 373, pod brojem 1983. – Jezid ibn Eban Er-Rekaši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1983. – (…) rekao je Šu'be: „Draže bi mi bilo da po putevima dočekujem prolaznike i da ih pljačkam nego da prenosim predaje od Jezida Er-Rekašija…“

(…) Seleme ibn Šubejb je prenio kako je čuo Jezida ibn Haruna da je rekao: „Čuo sam Šu'bea kad je kazao: ‘Draže bi mi bilo da počinim blud nego da prenosim predaje od Jezida Er-Rekašija.'“

Muhammed ibn Isa je od ‘Amra prenio da je rekao: „Jahja (ibn Me'in) nije prenosio od Jezida Er-Rekašija.“

 

 

 

 

6. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, (365. po H.)

Urednici: ‘Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak IX

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————-

 

Ovako je u knjizi El-Kamil fi du'efai-r-ridžal Ibn ‘Udejj spomenuo Jezida Er-Rekašija koji se nalazi u lancu prenosilaca hadisa iz knjige Tabekatu-l-muhaddisin.

Str. 130, pod brojem 105/2158 . – Jezid ibn Eban Er-Rekaši Basri

 

 

 

 

 

 

105/2158. – (…) Seleme ibn Šubejb je prenio kako je čuo Jezida ibn Haruna da je rekao: „Čuo sam Šu'bea kad je govorio: ‘Draže bi mi bilo da počinim blud nego da prenosim predaje od Jezida Er-Rekašija.'“

(…) Abdullah ibn Idris je rekao: „Čuo sam Šu'bu kad je govorio: ‘Bolje je čovjeku da počini blud nego da prenosi predaje od Ebana i Jezida Er-Rekašija.'“

(…) Ahmed ibn Humejd: „Čuo sam Ahmeda ibn Hanbela kad je rekao: ‘Nemoj zapisivati predaje od Jezida Er-Rekašija.’ Upitao sam ga: ‘Zašto je on napustio Jezidov hadis, je li zbog nekog Jezidovog vjerskog opredjeljenja?’ Odgovorio je: ‘Ne, već su njegovi hadisi bili odbačeni, Šu'be ga je napadao, a on je bio pripovjedač.'“

 

 

 

 

7. Et-Temhid lima fi-l-Muvattai mina-l-me'ani ve-l-mesanid

Jusuf ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdulberr El-Kurtubi, (463. po H.)

Urednik: Muhammed Abdulkadir ‘Ata

Svezak XXIV

—————————————————

 

Navest ćemo dva lanca prenosilaca koje je spomenuo Ibn Abdulberr El-Andalusi; prvi je preko Saliha ibn Musaa, a drugi preko Kesira ibn Abdullaha.

Str. 331, pod brojem 32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) pripovijedao nam je Salih ibn Musa Et-Talhi od Abdulaziza ibn Rufej'a, a on od Ebu Saliha da je Ebu Hurejre prenio: ‘Božiji Poslanik rekao je: ‘Ostavio sam među vama dvije stvari poslije kojih nikad nećete zalutati – Božiju Knjigu i svoj sunnet.'“

(…) prenosi se od Kesira ibn Abdullaha ibn ‘Amra ibn ‘Aufa da mu je njegov otac, a njemu njegov djed ispričao: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ostavio sam među vama dvije stvari, nećete zalutati sve dok ih se budete čvrsto držali: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.'“

 

 

8. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, (365. po H.)

Urednici: ‘Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak V

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————-

 

Ibn ‘Udejj je predaju naveo kao jedan od odbačenih hadisa Saliha ibn Isaa (hadis se smatra munkerom [odbačenim] kada ga prenosi samo jedan nepouzdani prenosilac).

Str. 106, pod Salih ibn Musa

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) prenio nam je Salih ibn Musa Et-Talhi od Abdulaziza ibn Rufej'a, ovaj od Ebu Saliha, a on od Ebu Hurejre da je ispričao: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista sam za sobom ostavio dvoje poslije čega nikad nećete zalutati: Božiju Knjigu i svoj sunnet, i to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Šerhu usuli i'tikadi ehli-s-sunneti ve-l-džema'e

Ebu-l-Kasim Hibetullah ibn Hasan ibn Mensur Et-Taberi El-Lalkai, (418. po H.)

Urednik: Dr. Ahmed ibn Sa'd ibn Hamdan El-Gamidi

Svezak I

——————————————–

 

Potvrda dr. Ahmeda El-Gamidija u njegovom komentaru na Šerhu usuli i'tikadi ehli-s-sunneti ve-l-džema'e o nevalidnosti predaja preko Saliha ibn Musaa.

Str. 88-89, br. 90.

 

 

 

 

 

 

 

90 – Prenio je nam Hasan ibn Usman od Hamze ibn Muhammeda ibn Abbasa, preko Abdulkerima ibn Hejsema, Saliha ibn Musaa, Abdulaziza ibn Rufej'a i Ebu Saliha da je Ebu Hurejre pričao: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista sam za sobom ostavio dvoje poslije čega nikad nećete zalutati: Božiju Knjigu i svoj sunnet, i to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Urednik u fusnoti: „Lanac je da'if (slab) jer je u njemu Salih ibn Musa Et-Talhi. O njemu je Zehebi rekao da je daif (nepouzdan), Jahja (ibn Me'in) je rekao: ‘Ništa ne vrijedi i njegov hadis se ne bilježi.’ Buhari je rekao: ‘Njegovi su hadisi odbačeni,’ Nisai: ‘Napušten je,’ Ibn ‘Udejj: ‘On je kod mene jedan od onih koji ne lažu namjerno!’ Zehebi je naveo ovaj hadis u svojoj bibliografiji, El-Mizan, sv. 2, str. 301-302.“

 

 

10. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, umro 365. h.

Urednici: Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak V

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

—————————————

 

Mišljenje Ibn ‘Udejja o Salihu ibn Musau u njegovoj zbirci o nepouzdanim prenosiocima predaja, El-Kamil fi du'efai-r-ridžal.

Str. 105, pod brojem 11/918. – Salih ibn Musa Et-Talhi Kufi

 

 

 

 

 

 

 

11/918. – (…) prenosi Abbas od Jahjaa (ibn Me'ina) da je rekao: „Hadis Saliha Et-Talhija ništa ne vrijedi.“

(…) na drugom mjestu, rekao je (Jahja): „Salih ibn Musa Ishak ibn Jahja ibn Talha ništa ne vrijede i njihov (Salihov i Musaov) hadis se ne bilježi.“

(…) Buhari je rekao: „Odbačeni su hadisi Saliha ibn Musaa od potomstva Talhe ibn ‘Ubejdullaha (poznati ashab).“

(…) Buhari je rekao: „Hadisi Saliha ibn Musaa, od potomaka Talha ibn ‘Ubejdullaha, odbačeni su.“

(…) Es-Sa'di je rekao: „Salih ibn Musa je nepouzdan u hadisu.“

A Nisai je rekao: „Hadis Saliha ibn Musaa Et-Talhija je odbačen.“

 

 

11. Mizanu-l-i'tidal fi nekdi-r-ridžal

Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Usman Ez-Zehebi, (748. po H.)

Urednik: Ali Muhammed El-Bidžavi

Svezak II

Daru-l-me'rife

Bejrut, Liban

——————————————

 

Navodi Zehebija u njegovom Mizanu-l-i'tidalu o Salihu ibn Musau.

Str. 301-302, pod brojem 3831,

 

 

 

 

 

3831 – Salih ibn Musa ibn Abdullah ibn Ishak ibn Talha ibn ‘Ubejdullah El-Kureši Et-Talhi, Kufljanin, da'if (nepouzdan).

Jahja (ibn Me'in) je rekao: „Ništa ne vrijedi i njegov hadis se ne bilježi.“ Buhari: „Njegovi hadisi su odbačeni.“ Nisai: „Napušten je“; Ibn ‘Udejj: „On je kod mene jedan od onih koji ne lažu namjerno!“ Davud ibn ‘Amr Ed-Dabbi prenosi od Saliha ibn Musaa preko Abdulaziza ibn Refi'a i Ebu Saliha da je Ebu Hurejre kazao: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista sam za sobom ostavio dvoje poslije čega nikad nećete zalutati: Božiju Knjigu i svoj sunnet, i to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

 

 

 

 

 

 

 

12. El-Leali-l-mesnu'e fi-l-ahadisi-l-mevdu'e

Dželaludin Abdurrahman Es-Sujuti, (911. po H.)

Svezak I

Daru-l-me'rife

Bejrut, Liban

—————————————-

 

Es-Sujuti u svojoj knjizi o apokrifnim hadisima pod nazivom El-Leali-l-mesnu'e fi-l-ahadisi-l-mevdu'e potvrđuje nevalidnost hadisa preko Kesira ibn Abdullaha koji je još jedan od prenosilaca ovog hadisa.

Str. 94.

 

 

 

 

 

 

(…) Malik je u Muvatti rekao da mu je stiglo da je Božiji Poslanik, s.a.v.a. rekao: „Ostavio sam među vama dvije stvari, sve dok držite do njih, nikad nećete zalutati: Božiju Knjigu i svoj sunnet“, a Ibn Abdulberr ga je u Et-Temhidu naveo s lancem prenosilaca preko Kesira, od njegovog oca i njegovog djeda.

Hafiz Ibn Hadžer je o ovom rekao: „Vjerovatno ga je Malik uzeo od Kesira, a meni se čini da je Kesir u nepouzdanosti na stepenu onih čiji hadis ne pada do nivoa izmišljanja i da hadis kojeg je naveo autor spada na stepen nevalidnog, koji nije pao do stepena izmišljotine.“

 

 

 

 

 

 

13. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, umro 365. h.

Urednici: Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak VII

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

—————————————–

 

Tvrdnje Ibn ‘Udejja u njegovoj knjizi Du'efa o Kesiru

Str. 187, pod brojem 1/1599. – Kesir ibn Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Auf El-Mezni, Medeni

 

 

 

 

 

 

1/1599. – (…) Ebu Hajseme: „Rekao mi je Ahmed ibn Hanbel: ‘Nemoj prenositi nikakav hadis od Kesira ibn Abdullaha El-Meznija.'“

(…) Ahmed ibn Humejd: „Upitao sam Ahmeda ibn Hanbela o Kesiru ibn Abdullahu ibn ‘Amru ibn ‘Aufu, pa je odgovorio: ‘Hadisi su mu odbačeni, on ništa ne vrijedi.'“

(…) Abdullah od svog oca (Ahmeda ibn Hanbela) prenosi da je rekao: „Kesir ibn Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Auf ništa ne vrijedi.“

Abdullah (sin Ahmeda ibn Hanbela): „Moj otac je izbrisao hadise Kesira ibn Abdullaha iz Musneda i nije ih zabilježio.“

(…) Ibn Ebu Merjem: „Čuo sam Jahja ibn Me'ina da govori: ‘Hadis Kesira ibn Abdullaha El-Meznija ništa ne vrijedi i ne bilježi se.“

 

 

 

14. Mizanu-l-i'tidal fi nekdi-r-ridžal

Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Usman Ez-Zehebi, (748. po H.)

Urednik: Ali Muhammed El-Bidžavi

Dio III

Daru-l-me'rife

Bejrut, Liban

————————————————

 

Zehebijevi navodi u njegovom Mizanu-l-i'tidalu o Kesiru ibn Abdullahu

Str. 406-407, pod brojem 6943. – Kesir ibn Abdullah ibn ‘Amr ibn ‘Auf ibn Zejd El-Mezni El-Medeni

 

 

 

 

 

 

 

 

6943 – Ibn Me'in je rekao: „On nije ništa.“ Šafi'i i Ebu Davud su rekli: „(Kesir) je jedan od stubova laži“ i Ahmed je izbrisao njegove hadise.

Darkutni i drugi su rekli: „Ostavljen.“ Ebu Hatem je rekao: „Nije čvrst.“ Nisai: „Nije povjerljiv i pouzdan.“ Mutrif ibn Abdullah El-Medeni je rekao: „Vidio sam ga i bio je sklon prepiranju, niko od naših drugova nije od njega uzimao hadis.“

Ibn Hibban je rekao: „On je izmislio knjigu u kojoj prenosi preko svog oca, od njegovog djeda.“

Što se tiče Tirmizija, on je zabilježio njegov hadis: „Primirje je pravosnažno među muslimanima“ i naglasio njegovu vjerodostojnost, i upravo zbog ovoga ulema se ne oslanja na Tirmizijev stav o vjerodostojnosti hadisa.

 

15. El-Mustedrek ala-s-sahihajn

Hafiz Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdullah El-Hakim En-Nišaburi (405. po H.)

Urednik: Mustafa Abdulkadir ‘Ata

Svezak I

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

——————————————–

 

Treći lanac za za ovaj hadis je ono što Hakim En-Nišaburi bilježi preko (Ismaila) ibn Ebu Uvejsa, a on od svoga oca.

Str. 171, pod brojem 318/31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Obavijestio me Ismail ibn Muhammed ibn El-Fadl Eš-Še'rani, od svog djeda, preko Ibn Ebu Uvejsa, on od svog oca, a on od Sevra ibn Zejda Ed-Dilija, a on od ‘Ikrime da je Ibn Abbas rekao: „Doista, Božiji Poslanik, s.a.v.a., je držao govor na Oprosnom hadždžu, pa je rekao: ‘Šejtan je izgubio nadu da će ga u vašoj zemlji obožavati, ali zadovoljio se time da mu se pokoravate u ostalim djelima koje vi sami potcjenujute, pa pazite, ljudi; doista sam među vama ostavio ono čime sve dok se budete štitili, nećete zalutati: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.“

 

 

 

16. Kitabu-d-du'efai-l-kebir

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Amr ibn Musa ibn Hammad El-‘Ukejli El-Mekki (322. po H.)

Urednik: Dr. Abdulmu'ti Emin Kale'dži

Svezak I

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————

 

Mišljenje El-‘Ukejlija u njegovoj knjizi Kitabu-d-du'efai-l-kebir (Enciklopedija o nepouzdanim prenosicoima) o Ismailu ibn Ebu Uvejsu koji se nalazi u lancu hadisa u El-Mustedreku

Str. 87, pod brojem 100. – Ismail ibn Abdullah ibn Ebu Uvejs El-Medeni

 

 

 

 

 

 

 

 

100 – (…) Mu'avija ibn Salih rekao je: „Čuo sam Jahjaa ibn Me'ina kako govori: ‘Ebu Uvejs i njegov sin su da'if (nepouzdani i nepovjerljivi).“ I Usama Er-Rekak Basri mi je govorio: „Čuo sam Jahjaa ibn Me'ina kako govori: ‘Ismail ibn Ebu Uvejs ništa ne vrijedi.'“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, umro 365. h.

Urednici: Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak I

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————

 

Navodi Ibn ‘Udejja o Ismailu ibn Ebu Uvejsu u njegovoj zbirci o nepouzdanim prenosiocima predaja, El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Str. 525, pod brojem 151/151. – Ismail ibn Ebu Uvejs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151/151. – (…) Ahmed ibn Ebu Jahja: „Čuo sam Jahjaa ibn Me'ina kako govori: ‘Ibn Ebu Uvejs i njegov otac kradu hadis’, a Ebu Uvejs je Abdullah ibn Abdullah.“

Ibn Hammad: „Čuo sam Nadra ibn Seleme El-Mervzija kako govori: ‘Ibn Ebu Uvejs je lažov, pripovijedao je od Malika hadise koji su bili od Abdullaha ibn Veheba’.“ (znači lažno ih je pripisao Maliku).

Nisai je rekao: „Ismail ibn Ebu Uvejs je da'if (nepouzdan).“

 

 

 

 

18. Kitabu-d-du'efai-l-kebir

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Amr ibn Musa ibn Hammad El-‘Ukejli El-Mekki (322. po H.)

Urednik: Dr. Abdulmu'ti Emin Kale'dži

Svezak II

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

————————————————

 

Navodi El-‘Ukejlija u njegovoj knjizi o nepouzdanim prenosiocima predaja Kitabu-d-du'efai-l-kebir o Ebu Uvejsu, drugom prenosiocu koji koji se nalazi u lancu hadisa navedenog u El-Mustedreku.

Str. 270, pod brojem 829. – Abdullah ibn Abdullah ibn Uvejs, Ebu Uvejs ibn ‘Amir El-Asbehi El-Medeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

829 – (…) Abbas je pričao: „Čuo sam Jahjaa (ibn Me'ina) kako govori: ‘Ebu Uvejs je iskren, ali ne može se pozivati na njega.'“

Na drugom mjestu stoji: „Ebu Uvejs je kao Fulejh, da'if (nepouzdan).“

(…) Muavija je rekao: „Čuo sam Jahjaa kako je govorio: ‘Ebu Uvejs je da'if, poput Fulejha.'“

Drugom prilikom je rekao: „Ebu Uvejs i njegov sin su da'if (nepouzdani).“

 

 

 

 

19. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, (365. po H.)

Urednici: ‘Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak V

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

————————————————-

 

Mišljenje Ibn ‘Udejja u knjizi El-Kamil fi du'efai-r-ridžal o Ebu Uvejsu, spomenutom u lancu hadisa kod Hakima u El-Mustedreku.

Str. 300, pod brojem 32/999. – Abdullah ibn Abdullah ibn Ebu ‘Amir El-Kureši Et-Tejmi Ebu Uvejs El-Asbehi El-Medeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32/999. – (…) Ahmed ibn Ebu Jahja: „Čuo sam Ahmeda ibn Hanbela kako govori: ‘Ibn Ebu Uvejs nije loš, ali otac mu je da'if u hadisu.“

(…) Ahmed ibn Ebu Jahja: „Čuo sam Jahjaa ibn Me'ina kako govori: ‘Ibn Ebu Uvejs i njegov otac kradu hadis.“

Mu'avija prenosi da je Jahja rekao: „Ebu Uvejs je iskren, ali se ne može pozivati na njega, on je niži od Derdavija i poput Fulejha je da'if u hadisu.“

 

 

 

 

20. El-Fekih ve-l-mutefekkih

Ebu Bekr Ahmed ibn Ali ibn Sabit El-Hatib El-Bagdadi, (462. po H.)

Urednik: Ebu Abdurrahman ‘Adil ibn Jusuf El-‘Ezazi

Svezak I

Daru Ibni-l-Dževzi

————————————————

 

Četvrti lanac je zabilježen u knjizi El-Fekih ve-l-mutefekkih preko Sejfa ibn Omera, gdje je urednik knjige ‘Adil ibn Jusuf El-‘Ezazi istakao da lanac nije vjerodostojan.

Str. 275, pod brojem 276.

 

 

 

 

 

 

 

276 – (…) od Ebu Sa'ida El-Hudrija se prenosi: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., nam je izašao za vrijeme bolesti u kojoj je i preselio, dok smo obavljali sabah namaz. Ebu Bekr je krenuo nazad, a on mu je pokazao da ostane na svom mjestu pa je klanjao s ljudima, a kad je završio, nakon što se zahvalio Allahu i veličao Ga, rekao je: ‘O ljudi, doista sam među vama ostavio dvije teške stvari: Allahovu Knjigu i svoj sunnet, pa shvatite Kur'an posredstvom mog sunneta i nemojte biti nepravedni prema njemu, jer vaše oči neće oslijepiti, niti će vaši koraci pokliznuti, niti će vaše ruke biti kratke sve dok budete držali do tog dvoga.'“

Urednik u fusnoti: „Lanac prenošenja je da'if (slab, nepouzdan). U njemu se nalazi Sejf ibn Omer i Sabah ibn Muhammed ibn Ebu Hazim, a o njima dvojici u Et-Tekribu rečeno je da su da'if (slabi, nepouzdani).“

 

 

21. Kitabu-d-du'efai-l-kebir

Ebu Džafer Muhammed ibn ‘Amr ibn Musa ibn Hammad El-‘Ukejli El-Mekki (322. po H.)

Urednik: Dr. Abdulmu'ti Emin Kale'dži

Svezak II

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

——————————————–

 

El-‘Ukejlijevi navodi u njegovoj knjizi Kitabu-d-du'efai-l-kebir o Sejfu ibn Omeru koji se nalazi u prethodnom lancu.

Str. 175, pod brojem 694. – Sejf ibn Omer Ed-Dabbi Kufi

 

 

 

 

 

 

 

 

694 – (…) Abbas ibn Muhammed je rekao: „Čuo sam Jahjaa (ibn Me'ina) kako govori: ‘Sejf ibn Omer Ed-Dabbi, a od njega prenosi Buhari, jest da'if (slab, nepouzdan).'“

Ne postoji potvrda za ovaj hadis, kao ni za mnoštvo drugih njegovih hadisa.

 

 

 

 

 

 

 

 

22. El-Kamil fi du'efai-r-ridžal

Ebu Ahmed Abdullah ibn ‘Udejj El-Džurdžani, (365. po H.)

Urednici: ‘Adil Ahmed Abdulmevdžud i Ali Muhammed Mu'evved

Svezak IV

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

————————————————–

 

Mišljenje Ibn ‘Udejja u knjizi El-Kamil fi du'efai-r-ridžal o Sejfu ibn Omeru, spomenutom u lancu hadisa kod Hatiba El-Bagdadija u El-Fekihu ve-l-mutefekkih.

Str. 507, pod brojem 119/851. – Sejf ibn Omer Ed-Dabbi Kufi

 

 

 

 

 

 

119/851. – (…) Ebu Džafer El-Hadrami je rekao: „Kad je Jahja ibn Me'ina bio upitan o Sejfu ibn Omeru, čuo sam da je odgovorio: ‘Jedan fels (bakrani novćič) je vrijedniji od njega.'“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Mizanu-l-i'tidal fi nekdi-r-ridžal

Ebu Abdullah Muhammed ibn Ahmed ibn Usman Ez-Zehebi, (748. po H.)

Urednik: Ali Muhammed El-Bidžavi

Dio II

Daru-l-me'rife

Bejrut, Liban

——————————————–

 

Zehebijevi navodi u njegovom Mizanu-l-i'tidalu o Sejfu ibn Omeru koji je u lancu hadisa po El-Hatibu El-Bagdadiju.

Str. 255, pod brojem 3636.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3637 – Sejf ibn Omer Ed-Dabbi el-Usejdi, a rečeno je i Et-Temimi El-Burdžemi

Abbas od Jahjaa (ibn Me'ina) prenosi da je za njega rekao: „Da'if (slab, nepouzdan).“ Mutajjin od Jahjaa prenosi da je za njega rekao: „Jedan fels (bakrani novčić) vrijedniji je od njega.“ Ebu Davud je za njeg rekao: „Ništa ne vrijedi.“, Ebu Hatem: „Ostavljen.“, Ibn Hibban: „Bio je optužen za otpadništvo.“, Ibn ‘Udejj: „Svi njegovi hadisi su odbačeni.“

 

 

24. Tarihu Vasit

Eslem ibn Sehl Er-Rezzaz El-Vasiti poznat kao Behšel, (292. po H.)

Urednik: Kurkis ‘Avvad

‘Alemu-l-kitab

—————————————

 

Ovaj dokument otkriva da je prvi čovjek koji je izgovorio frazu: „Doista sam ostavio među vama (…) Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika“ bio Omer ibn El-Hattab, a ne Božiji Poslanik, s.a.v.a., ali su neki namjerno, a neki pogrešno, pripisali to Božijem Poslaniku. Lanac za ovu predaju preko ‘Ubada ibn Zijada je hasen (dobar, prihvaćen), a Abbasa ibn Abdurrahmana ibn Mina je spomenuo Ibn Hibban u svojoj knjizi Es-Sikat (pouzdani prenosioci), sv. 5, str. 259; ostali prenosioci su povjerljivi i pouzdani.

Str. 50, pod brojem 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 – Eslem prenosi od ‘Ubada ibn Zijada, ovaj od Ibn Ebu ‘Udejja, a obojica od Šu'be, koji opet prenosi od Sa'da ibn Ibrahima, a on od učenjaka iz Vasita čiji djed je Ibn Mina, da je Misver ibn Mehreme pričao:

„Rekao je Omer ibn El-Hattab: ‘O Kurejšije, ja nemam straha za vas, ali se bojim kako ćete postupati prema narodu, pa vas, doista, napuštam na jasnom putu i ostavljam među vama dvije stvari nakon kojih nećete zalutati: Božiju Knjigu i sunnet Njegovog Vjerovjesnika.'“

 

 

 

——————————————–

————————————————————————

Nakon ova dva znamenja, važno pitanje koje, kao revni i istinoljubivi musliman, trebaš sebi postaviti jeste: zašto u svom životu nisi čuo za hadis „Božija Knjiga i moja porodica“, a najmanje dvanaest poznavalaca hadisa i učenjaka, kao što smo naveli, utvrdili su njegovu i vjerodostojnost njegovih lanaca i puteva prenošenja, dok stalno čuješ predaju Božija Knjiga i moj sunnet za koju nismo našli ništa osim dva prenošenja, i to ili bez lanaca prenosilaca ili s jednim od pet slabih, nepovjerljivih lanaca?

Zar ti ne izgleda kao da se nešto želi skriti?

  • 13 Decembra, 2019