Vjerodostojnost hadisa Sekalejna II

Autor: Abdullah Dešti
Izvor: Prikrivene istine i svjedočenja 1
Share

Prvo znamenje

المعلم الأول

Utvrđivanje vjerodostojnosti istog časnog hadisa u obliku halifetejn

«إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ، كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، …»

“Ostavljam vam ‘dva halifa (halifetejn): Božiju Knjigu (…) i svoje potomstvo – porodicu svoju…”

—————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————

1. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XXXV

Muessesetu-r-risale

—————————————————

 

Ahmed je hadis zabilježio u obliku „dva halifa“, a komentatori su naglasili da je hadis vjerodostojan uz pomoć svjedodžbi, osim nastavka: „i to dvoje se neće razdvojiti…“

Str. 456, hadis 21578.

 

 

 

 

 

 

 

21578 – Pripovijedao nam je El-Esved ibn ‘Amir, (…) da se od Zejda ibn Sabita prenosi:

„Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu – uže pruženo između neba i Zemlje, i svoje potomstvo – porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Urednici u fusnoti: „Hadis je vjerodostojan (sahih) uz pomoć potvrde, izuzev nastavka: ‘i to dvoje se neće razdvojiti…'“

 

 

 

 

 

 

2. Medžme'u-z-zevaid ve menbe'u-l-fevaid

Nurud-din Ali ibn Ebu Bekr El-Hejsemi, (807. po H.)

Svezak IX

Daru-l-kutubi-l-ilmije

Bejrut, Liban

—————————————————————-

 

Ibn Hadžer El-Hejsemi je navodeći prethodni hadis, koji je zabilježio Ahmed ibn Hanbel, komentarisao: „Zabilježio ga je Ahmed, a lanac prenosilaca je džejjid (dobar).“

Str. 182 i 183. hadis 14957.

 

 

 

 

 

 

 

Od Zejda ibn Sabita se prenosi: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu – uže pruženo između neba i Zemlje ili do Zemlje, i svoje potomstvo – porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok dođu meni kod Vrela.“

Zabilježio ga je Ahmed, a lanac prenosilaca je dobar (džejjid).

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fedailu-s-sahabe

Ahmed ibn Hanbel, (241. po H.)

Urednik: Wasijullah ibn Muhammed ‘Abbas

Svezak II

Daru Ibn El-Dževzi

—————————————————

 

Ahmed ga je zabilježio u Fedailu-s-sahabe u obliku „dva halifa“, a urednik knjige Wasijullah je komentarisao: „Lanac prenošenja je hasen (dobar) zbog drugih potvrda.

Str. 747, hadis 1032.

 

 

 

 

 

1032 – Pripovijedao nam je Abdullah, (…) od Zejda ibn Sabita da je prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu – uže pruženo između neba i Zemlje ili do Zemlje, i svoje potomstvo – porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.

Urednik u fusnoti: „Lanac prenošenja je hasen (dobar) zbog drugih potvrda.“ (Tojest uz pomoć drugih lanaca prenosilaca preko kojih je prenesen isti ovaj ili njemu slični tekst.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fedailu-s-sahabe

Ahmed ibn Hanbel, (241. po H.)

Urednik: Wasijullah ibn Muhammed ‘Abbas

Svezak II

Daru Ibn El-Dževzi

 ——————————————————

 

Ahmed ga je zabilježio još jednom u Fedailu-s-sahabe u obliku „dva halifa“, a urednik knjige Wasijullah je komentarisao: „Lanac prenošenja je hasen (dobar) zbog drugih potvrda.

Str. 988, hadis 1403.

 

 

 

 

 

 

 

1403 – Pripovijedao nam je Ebu ‘Amr Muhammed ibn Mahmud, (…) da je Zejd ibn Sabit prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista sam među vama ostavio dva halifa: Božiju Knjigu i svoje potomstvo – porodicu svoju. To dvoje će doći meni kod Vrela.

Urednik u fusnoti: „Lanac prenošenja je hasen (dobar) zbog drugih potvrda.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Es-Sunneh

Imam Ebu Bekr Ahmed ibn ‘Amr ibn Ebu ‘Asim, (287. po H)

Urednik: Dr. Basim ibn Fejsal El-Dževabire

Svezak II

Daru-s-Sumej'i

 

Prethodni hadis zabilježio je Ibn Ebu ‘Asim u Es-Sunne, a urednik izdanja, Basim El-Dževabire je komentarisao: „Lanac prenošenja je hasen (dobar).

Str. 1021, hadis 1593.

 

 

 

 

 

 

 

 

1593 – Ja, Ebu Bekr ibn Ebu ‘Asim prenosim od (…) Zejda ibn Sabita: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, među vama sam ostavio dva halifa poslije mene: Božiju Knjigu i svoje potomstvo; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Urednik u fusnoti: „Lanac prenošenja je hasen (dobar).“

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El-Mu'džemu-l-kebir

Ebu-l-Kasim Sulejman ibn Ahmed Et-Taberani, (360. po H.)

Urednik: Hamdi Abdulmedžid Es-Selefi

Svezak V

Mektebetu Ibn Tejmije

Kairo

 

Prethodni hadis zabilježio je Et-Taberani u El-Mu'džemu-l-kebir, a lanac je isti kao što ga je zabilježio i Ahmed ibn Hanbel.

Str. 154, hadis 4922.

 

 

 

 

 

 

 

 

4922 – Pripovijedao nam je ‘Ubejd ibn Gannam, (…) da je Zejd ibn Sabit prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu i svoje potomstvo; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Medžme'u-z-zevaid ve menbe'u-l-fevaid

Nurud-din Ali ibn Ebu Bekr El-Hejsemi (807. po H.)

Svezak I

Daru-l-kutubi-l-ilmije

Bejrut, Liban

 

U svojoj knjizi Medžme'u-z-zevaid ve menbe'u-l-fevaid, Ibn Hadžer El-Hejsemi potvrđuje vjerodostojnost hadisa po Taberanijevom lancu prenošenja.

Str. 230, hadis 784.

 

 

 

 

 

 

 

 

784 – Od Zejda ibn Sabita se prenosi: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu i porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Et-Taberani ga je zabilježio u El-Kebiru, a svi prenosioci su pouzdani (sikat).

 

 

 

 

 

 

 

 

8. El-Džami'u-s-sagir fi ahadisi-l-beširi-n-nezir

Dželalu-d-din ibn Ebu Bekr Es-Sujuti, (911. po H.)

Svezak I

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

 

Es-Sujuti u svojoj knjizi El-Džami'u-s-sagir fi ahadisi-l-beširi-n-nezir također potvrđuje vjerodostojnost hadisa u obliku halifetejn (dva halifa).

Str. 157, hadis 2631.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2631 – „Doista, ostavljam među vama dva halifa: Božiju Knjigu – uže pruženo između neba i Zemlje, i svoje potomstvo – porodicu svoju; to dvoje se neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Hadis je sahih (vjerodostojan).

  • 12 Decembra, 2019