Vjerodostojnost hadisa Sekalejna

Autor: Abdullah Dešti
Izvor: Prikrivene istine i svjedočenja 1
Share

Prvo znamenje

المعلم الأول

Utvrđivanje vjerodostojnosti hadisa sekalejn:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِي، أَهْلَ بَيْتِي.

„Doista, ostavljam među vama Božiju Knjigu i svoje potomstvo, porodicu svoju.“

————————————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————————

Na narednim stranicama navest ćemo hadis s izvorima u kojima su vjerodostojnost hadisa naglasili autor ili urednik knjige, dok izvore koji su zabilježili hadis bez naglašavanja njegove vjerodostojnosti nećemo spominjati. Izvori koji su zabilježili hadis sa naglašavanjem vjerodostojnosti su sljedeći:

  1. Sahihu Muslim
  2. Sunenu-t-Tirmizi
  3. El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn
  4. Sunenu-n-Nisai
  5. Musnedu Ahmed
  6. Fedailu-s-sahabe (Ahmed)
  7. Es-Sunne (Ibn Ebu ‘Asim)
  8. El-Mu'džemu-l-kebir
  9. Medžme'u-z-zevaid
  10. El-Metalibu-l-‘alije
  11. El-Džami'u-s-sagir (Es-Sujuti)
  12. Silsiletu-l-ahadisi-s-sahihe (El-Albani)

1. Muslimova zbirka hadisa, s komentarom

Muslim ibn Hadždžadž El-Kušejri

Prevod i komentar: dr. Šefik Kurdić, dr. Semir Rebronja

Knjiga VII

Zenica – N. Pazar, 2015.

———————————————————

 

Muslim je zabilježio hadis u svom Sahihu, u Poglavlju o odlikama ashaba.

Str. 337 i 338, hadis 36. (2408)

36 – (2408)

Kazivali su mi Zuhejr b. Harb i Šudža’ b. Mahled a njima dvojici Ibn ‘Ulejje. Zuhejr kaže: Kazivao nam je Isma'il b. Ibrahim, njemu Ebu Hajjan, a njemu Jezid b. Hajjan koji je rekao: Krenuli smo ja, Husajn b. Sebre i Omer b. Muslim kod Zejda b. Erkama. Kada smo sjeli kod njega, Husajn mu je rekao: Zejde, zatekao si mnogo dobra. Vidio si Allahovog Poslanika, s.a.v.s., čuo si njegov govor, borio si se sa njim i klanjao si za njim. Uistinu si vidio mnogo hajra. Zato nam, Zejde, ispričaj nešto što si čuo od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.

Rekao je: Bratiću, ostario sam i ponešto sam zaboravio od onog što sam pamtio od Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ono što ću vam reći prihvatite, a što vam ne kažem, nemojte me obavezivati time.

Zatim je rekao: Jednog dana Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam je održao govor kod vode koja se zove Hummen, a nalazi se između Mekke i Medine. Zahvalio se Allahu i pohvalio ga. Vazio je i opominjao, a potom rekao: “A zatim. O ljudi, ja sam samo čovjek. Samo što mi nije došao izaslanik moga Gospodara pa da mu se odazovem. Ja vam ostavljam dvoje što je veličanstveno: Allahovu Knjigu u kojoj je uputa i svjetlo, pa se prihvatite Allahove Knjige.” Zatim je podsticao da se slijedi Allahova Knjiga.

Zatim je rekao: “I ostavljam vam svoju porodicu. Opominjem vas Allahom za svoju porodicu! Opominjem vas Allahom za svoju porodicu! Opominjem vas Allahom za svoju porodicu!”

 

 

2. El-Džami'u-s-sahih – Sunenu-t-Tirmizi

Ebu ‘Isa Muhammed ibn ‘Isa ibn Sevra, (297. po H.)

Urednik: Ibrahim ‘Atwa ‘Iwad

Svezak V

Daru ihjai-t-turasi-l-arabi,

Bejrut, Liban

———————————————————–

 

Tirmizi je zabilježio hadis u svom Sunenu, a lanac prenosilaca prokomentarisao riječima hasenun garib. To što ga je okarakterisao kao garib ne škodi ispravnosti lanca jer ovdje znači da je ovaj lanac jedinstven.

Str. 663, hadis 3788.

 

 

 

 

 

 1. – Ali b. Munzir el-Kufi nam je ispričao kako ga je obavijestio Muhammed b. Fudajl, a njega A'meš, prenijevši od Atijja, on od Ebu Seida i A'meša, njih dvojica od Habiba ibn Ebu Sabita, a on od Zejda ibn Erkama, koji je kazao da je Allahov Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ostavljam vam ono čega ako se budete držali, nećete nakon mene zalutati, iako je jedno od to dvoje važnije od drugoga: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju, i svoju porodicu. To dvoje (Allahova Knjiga i moja porodica) neće se razdvojiti sve dok ne stignu do Vrela. Zato pazite kako ćete se nakon mene odnositi prema njima.

Ovaj hadis je hasenun-garibun.

 

 

 

 

 

3. El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn

Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdullah El-Hakim En-Nišaburi (405. po H.)

Urednik: Mustafa Abdulkadir ‘Ata

Svezak III

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

——————————————————

 

Hakim je naveo hadis u El-Mustedreku ala-s-sahihajn, a potom rekao: „Ovaj hadis je sahih (vjerodostojan) po kriteriju oba šejha, ali oni ga nisu zabilježili.“ Zehebi je ovo dodatno pojasnio: „Po kriteriju Buharije i Muslima.“

Str. 160 i 161, hadis 4711/309.

 

 

 

 

 

 

4711/309. – Pripovijedao je nam Ebu Bekr Muhammed ibn El-Husejn ibn Muslih, fekih u Rejju, (…) od Muslima ibn Subejha da je Zejd ibn Erkam prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista među vama ostavljam dvije vrijedne stvari: Božiju Knjigu i svoju porodicu, i to dvoje neće se razvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.‘“

Ovaj hadis vjerodostojan je po lancu prenosilaca, po kriteriju oba šejha, a njih dvojica ga nisu zabilježili.

U fusnoti iz Zehebijevog Telhisu-t-tehziba: „Po kriteriju Buharije i Muslima.“

 

 

 

 

 

 

 

4. El-Mustedrek ‘ala-s-sahihajn

Ebu Abdullah Muhammed ibn Abdullah El-Hakim En-Nišaburi  (405. po H.)

Urednik: Mustafa Abdulkadir ‘Ata

Svezak III

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

—————————————————-

 

Hakim je još jednom zabilježio hadis i dodao: „Ovaj hadis je vjerodostojan po kriteriju obojice šejhova, ali oni ga nisu zabilježili u cjelini.“

Str. 118, hadis 4576/174.

 

 

 

 

 

4576/174. – Pripovijedao nam je Ebu-l-Husejn Muhammed ibn Ahmed, … od Ebu Tufejla, a on od Zejda b. Erkama, koji je pričao: „Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s, vraćao s Oprosnog hadža, zastao je kod vode koja se zove Hum pa zatražio velike suncobrane. Kad su ih postavili, rekao je: ‘Čini mi se da ću brzo biti pozvan (na onaj svijet) i da ću se odazvati. Doista, ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu i svoju porodicu. Zato, pazite kako ćete se nakon mene odnositi prema njima, jer to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.’ Zatim je rekao: ‘Zbilja, Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, moj je zaštitnik, a ja sam zaštitnik svakog vjernika’. Tada je uzeo Alijevu  ruku pa je rekao: ‘Kome god sam ja bio zaštitnik i ovaj mu je zaštitnik; Bože, budi prijatelj njegovom prijatelju, a neprijatelju mu neprijatelj budi“ i naveo je hadis u cjelini.

Ovaj hadis je sahih (vjerodostojan) po kriteriju obojice šejhova (Buhari i Muslim), ali nisu ga zabilježili.

 

 

 

 

5. Es-Sunenu-l-kubra – Sunenu-n-Nisai

Imam Ebu Abdurrahman Ahmed ibn Šu'ejb En-Nisai

Urednici: Dr. Abdulgaffar Sulejman El-Bendari i Sejjid Kesrevi Hasan

Svezak V

Daru-l-kutubi-l-‘ilmije

Bejrut, Liban

———————————————————–

Nisai je hadis zabilježio u svom Sunenu-l-kubra, a urednici izdanja, Bendari i Kesrevi su komentarisali: „Ljudi u lancima prenosilaca su pouzdani, ali ih je rasporedio Habib ibn Sabit, a on je povjerljivi koji vara u vezi s lancem prenosilaca. Ipak, ovaj hadis ima potrvdu preko drugog prenosioca.“

Kitabu-l-hasais, poglavlje 27, hadis broj 8464

Str. 130, hadis 8464/1

 

 

 

 

8464/1. – Obavijestio nas je Muhammed ibn El-Musenna, (…) od Ebu Tufejla, a on od Zejda ibn Erkama, koji je kazao: „Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s, vraćao s Oprosnog hadždža, zastao je kod vode koja se zove Hum pa zatražio velike suncobrane. Kad su ih postavili, rekao je: ‘Čini mi se da ću brzo biti pozvan (na onaj svijet) i da ću se odazvati. Doista, ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu i svoje potomstvo – porodicu svoju. Zato, pazite kako ćete se nakon mene odnositi prema njima, jer to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.’ Zatim je rekao: ‘Zbilja, Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, moj je zaštitnik, a ja sam zaštitnik svakog vjernika’. Tada je uzeo Alijevu ruku pa je rekao: ‘Kome god sam ja bio zaštitnik i on mu je zaštitnik; Bože, budi prijatelj njegovom prijatelju, a neprijatelju mu neprijatelj budi’. Upitao sam Zejda: ‘Jesi li ti čuo Božijeg Poslanika, s.a.v.a.?’ i odgovorio mi je: ‘Nije pod suncobranima bilo nikog, a da ga nije očima vidio i ušima čuo.'“

 

 

 

6. Musnedu Ahmed

Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XVII

Muessesetu-r-risale

————————————————–

Ahmed ibn Hanbel ga je zabilježio u svom Musnedu, a urednici izdanja su komentarisali: „Hadis je vjerodostojan uz pomoć njegovih svjedodžbi“ osim odlomka: „i neće se razdvojiti jedno od drugog sve dok dođu meni kod Vrela.“

Str. 170, hadis 11104.

 

 

 

 

 

 

 

Od Ebu Sa'ida prenosi se da je obavijestio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju, i svoje potomstvo – porodicu svoju. Znajte da se to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.’

U fusnoti stoji: „Hadis je sahih (vjerodostojan) uz pomoć svjedodžbe.“

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XVII

Muessesetu-r-risale

————————————————–

Ahmed ga je još jedanput zabilježio u svom Musnedu, a urednici izdanja su komentarisali: „Hadis je vjerodostojan uz pomoć njegovih svjedodžbi.“

Str. 211 i 212, hadis 11131.

 

 

 

 

 

 

 

– Od Ebu Sa'ida se prenosi: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Uskoro ću biti pozvan pa ću se odazvati. Doista ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno: Allahovu Knjigu i svoju porodicu. Allahova Knjiga je uže pruženo s neba na Zemlju, a moje potomstvo je moja porodica. I zbilja, Milostivi, Sveznajući me obavijestio da se to dvoje (Allahova Knjiga i moja porodica) neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela. Zato pazite kako ćete se, nakon mene, odnositi prema njima.'“

U fusnoti stoji: „Hadis je sahih uz pomoć njegovih svjedodžbi.“

 

 

 

 

 

 

8. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XVII

Muessesetu-r-risale

————————————————————

Ahmed ga je i treći put zabilježio u svom Musnedu, a urednici izdanja su komentarisali:  „Hadis je vjerodostojan uz pomoći njegovih svjedodžbi.“

Str. 308 i 309, hadis 11211.

 

 

 

 

 

 

 

Od Ebu Sa'ida se prenosi: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju, i svoje potomstvo – porodicu svoju. Znajte da se to dvoje neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela’.

U fusnoti stoji: „Hadis je sahih uz pomoći njegovih svjedodžbi.“

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XVIII

Muessesetu-r-risale

————————————————–

Ahmed ga je i četvrti put zabilježio u svom Musnedu, a urednici izdanja su komentarisali:  „Hadis je vjerodostojan.“

Str. 114, hadis 11651.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Pripovijedao nam je Ibn Numejr, (…) da je Ebu Sa'id tvrdio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ostavljam vam ono čega ako se budete držali, nećete nakon mene zalutati, dvoje veličanstvenog, a jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju, i svoje potomstvo – porodicu svoju. Znajte, to dvoje neće se razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.'“

U fusnoti stoji: „Hadis je sahih (vjerodostojan).“

 

 

 

 

 

 

 

10. Musnedu Ahmed

Musned Ahmed ibn Hanbel (241. po H.)

Urednici: Šu'ejb El-Arnaut, Muhammed Nu'ejm El-‘Erkešusi, Ibrahim Ez-Zibek

Svezak XXXII

Muessesetu-r-risale

——————————————————-

 

Ahmed ga je i peti put zabilježio u svom Musnedu, a urednici izdanja su komentarisali: „Hadis je vjerodostojan po kriteriju Buharije.“ S obzirom na to da je u svim hadisima koje je prenio Zejd ibn Erkam naglašeno da su dvije vrijedne stvari „Kur'an i Ehli bejt“ i da od njega nije preneseno „Kur'an i sunnet“, ovaj se hadis tako i tumači,tj. „Kur'an i Ehli bejt“.

Str. 64, hadis 19313.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19313 – Pripovijedao je nam Esved ibn ‘Amir, (…) da je Ali ibn Rebi'a ispričao kako je sreo Zejda ibn Erkama kad je ulazio kod Muhtara ili izlazio od njega, pa ga upitao: „Jesi li čuo Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da je rekao: ‘Doista, ostavljam vam dvije vrijedne stvari’?“ i čuo kako je odgovorio: „Jesam.“

Urednik u fusnoti: „Hadis je vjerodostojan po kriteriju Buharije.“

 

 

 

 

 

 

11. Fedailu-s-sahabe

Ahmed ibn Hanbel, (241. po H.)

Urednik: Wasijullah ibn Muhammed ‘Abbas

Svezak I

Daru Ibn El-Dževzi

———————————————————

Ahmed ibn Hanbel ga je zabilježio u Fedailu-s-sahabe, a urednik izdanja je rekao: „Zbog svih ovih mnogobrojnih lanaca hadis postaje jači i vjerodostojniji.“

Str. 210 i 211, hadis 170.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 – Pripovijedao nam je Abdullah, (…) od ‘Atija, a on da je Ebu Sa'id prenio:

„Božiji Poslanik, s.a.v.a. rekao je: ‘Ostavljam vam ono čega ako se budete držali nećete zalutati: Allahovu Knjigu i porodicu svoju.‘“

Urednik u fusnoti: „Zbog svih ovih mnogobrojnih lanaca hadis postaje jači i vjerodostojniji.“

 

 

 

 

 

 

12. Fedailu-s-sahabe

Ahmed ibn Hanbel, (241. po H.)

Urednik: Wasijullah ibn Muhammed ‘Abbas

Svezak II

Daru Ibn El-Dževzi

——————————————————-

 

Ahmed ga je još jednom zabilježio u Fedailu-s-sahabe, a urednik, Wasijullah Muhammed ‘Abbas je potvrdio vjerodostojnost hadisa.

Str. 723, hadis 990.

 

 

 

 

 

 

 

990 – Pripovijedao nam je Abdullah, (…) od ‘Atija El-Kufija, a on da je Ebu Sa'id El-Hudri prenio: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Ostavljam vam ono čega ako se budete držali nećete zalutati, dvije veličanstvene stvari, a jedna od te dvije veća je od druge: Allahovu Knjigu, uže pruženo s neba na Zemlju, i svoje potomstvo – porodicu svoju. Znajte da se to dvoje neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.’

 

Urednik u fusnoti: „(…) i već je naveden pod brojem 170, uz naš komentar i to da je hadis sahih (vjerodostojan).“

 

 

 

 

 

 

13. Es-Sunneh

Imam Ebu Bekr Ahmed ibn ‘Amr ibn Ebu ‘Asim, (287. po H.)

Urednik: Dr. Basim ibn Fejsel El-Dževabire

Svezak II

Daru-s-Sumej'i

——————————————————-

 

Ibn Ebu ‘Asim ga je zabilježio, a urednik, Basim El-Dževabire je napisao: „Prenosioci su pouzdani, osim Zejda ibn ‘Aufa, čiju biografiju nisam našao, ali hadis je prihvaćen zato što je prenesen drugim lancem, kao što ćemo vidjeti.“

Str. 1025, hadis 1599.

 

 

 

 

 

 

1599 – Pričao nam je Ebu Mes'ud Er-Razi, (…) da je Zejd ibn Erkam prenio: „Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s, vraćao s Oprosnog hadždža, kod vode koja se zove Hum je rekao: ‘Čini mi se da ću brzo biti pozvan (na onaj svijet) i da ću se odazvati. Doista, ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od toga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu i svoje potomstvo. Zato, pazite kako ćete se, nakon mene, odnositi prema njima, jer se to dvoje neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela. Zbilja, Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, moj je zaštitnik, a ja sam zaštitnik svakog vjernika‘. Tada je uzeo Alijinu, r.a., ruku i rekao: ‘Kome god sam ja bio zaštitnik i on mu je zaštitnik.'“ Ebu Tufejl ga je upitao: „Jesi li ti ovo čuo od Božijeg Poslanika?“ a on je odgovorio: „Svi u povorci su ga svojim ušima čuli i svojim očima vidjeli.“

Urednik u fusnoti: „Prenosioci su pouzdani, osim Zejda ibn ‘Aufa, čiju biografiju nisam našao, ali hadis je prihvaćen zato što je prenesen drugim lancem, kao što ćemo vidjeti.

 

 

 

14. El-Mu'džemu-l-kebir

Hafiz Ebu-l-Kasim Sulejman ibn Ahmed Et-Taberani, (360. po H.)

Urednik: Hamdi Abdulmedžid Es-Selefi

Svezak V

Mektebetu Ibn Tejmije

Kairo

——————————————————-

 

 

Sljedeći hadis koji je zablježio Taberani u El-Mu'džemu-l-kebir isti je hadis koji je zabilježio i Ibn Ebu ‘Asim u svojoj knjizi Es-Sunne.

Str. 166, hadis 4969.

 

 

 

 

 

 

4969 – Pričao nam je Muhammed ibn Hajjan El-Mazini, (…) od ‘Amra ibn Vasile, a on da je Zejd ibn Erkam prenio: „Kada se Allahov Poslanik, s.a.v.s, vraćao s Oprosnog hadždža, zastao je kod vode koja se zove Humm pa zatražio velike suncobrane i kad su bili postavljeni, rekao: ‘Čini mi se da ću brzo biti pozvan (na onaj svijet) i da ću se odazvati. Doista ostavljam među vama dvoje što je veličanstveno, jedno od tog dvoga veće je od drugoga: Allahovu Knjigu i svoje potomstvo – porodicu svoju. Zato pazite kako ćete se, nakon mene, odnositi prema njima, jer se to dvoje neće razdvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.

Zatim je rekao: ‘Zbilja je Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, moj zaštitnik, a ja sam zaštitnik svakog vjernika’. Tada je uzeo Alijinu ruku, pa rekao: ‘Kome god sam ja bio zaštitnik i on mu je zaštitnik, Bože, budi prijatelj njegovom prijatelju, a neprijatelju mu neprijatelj budi.'“ Upitao sam Zejda: „Jesi li ti to čuo od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.?“ i odgovorio mi je: „Nije pod suncobranima bilo nikog, a da ga svojim očima nije vidio i svojim ušima čuo.'“

 

 

 

15. El-Mu'džemu-l-kebir

Hafiz Ebu-l-Kasim Sulejman ibn Ahmed Et-Taberani, (360. po H.)

Urednik: Hamdi Abdulmedžid Es-Selefi

Svezak V

Mektebetu Ibn Tejmije

Kairo

——————————————————

 

Taberani je zabilježio, a urednik je u komentaru dodao svjedočenja uleme o vjerodostojnosti hadisa.

Str. 169 i 170, hadis 4980.

 

 

 

 

 

 

 

4980 – Pripovijedao nam je Ali ibn Abdulaziz, (…) da je Zejd ibn Erkam prenio: „Rekao je Božiji Poslanik, s.a.v.a.: ‘Doista među vama ostavljam dvije vrijedne stvari: Božiju Knjigu i svoje potomstvo – porodicu svoju, i to dvoje neće se razvojiti sve dok ne dođu meni kod Vrela.’

Urednik u fusnoti: „Zabilježio ga je El-Fesevi u El-Me'rifetu vet-tarih, 1/536, El-Hakim u El-Mustedreku, 3/148. i rekao je da je hadis sahih po kriteriju obojice šejhova, a  Ez-Zehebi se složio s njim. Zabilježio ga je i Tirmizi (3876), preko ‘Atija El-‘Aufija od Ebu Sa'ida, i A'meša, a oni su od Habiba ibn Ebu Sabita koji prenosi od Zejda, i komentarisao je da je hadis hasenun garib.“

 

 

 

 

 

16. El-Metalibu-l-‘alije

Hafiz Ahmed ibn Ali ibn Hadžer El-‘Askalani, (852. po H.)

Urednik: Abdullah ibn Zafir ibn Abdullah Eš-Šehri

Svezak XVI

Daru-l-‘asime i Daru-l-gajs

————————————————–

 

Ovo je Ibn Hadžerovo utvrđivanje vjerodostojnosti hadisa.

Str. 242 i 243, hadis 3943.

 

 

 

 

 

 

 

3943 – Rekao je Ishak: Prenio nam je Ebu ‘Amir El-‘Akdi od Kesira ibn Zejda, a on od Muhammeda ibn Omera ibn Alija, a ovaj od svog oca, da je čuo da je Ali, r.a., rekao:

„Doista je Vjerovjesnik, s.a.v.a., došavši do nekoliko stabala koja su se nalazila na mjestu Hum, uzeo Alija za ruku i upitao: ‘Zar ne svjedočite da vam je Allah, neka je Slavljen i Uzvišen, vaš Gospodar?‘ Nakon što su se složili, upitao ih je: ‘Zar ne svjedočite da su vam Allah, neka je Uzvišen, i Njegov Poslanik preči od vas samih, i da su Allah Uzvišeni i Njegov Poslanik vaši zaštitnici?‘ Ponovo su potvrdili, pa je nastavio: ‘Pa ako su vam Allah i Njegov Poslanik zaštitnici, onda vam je i ovaj zaštitnik, i doista sam među vama ostavio nešto do čega ako budete držali nikad nećete zalutati: Božiju Knjigu, čija je jedna strana u Njegovoj ruci, a druga u vašoj, i svoj Ehli bejt.‘“

Ovaj lanac je vjerodostojan, a hadis o Gadir Humu zabilježio je Nisai preko Ebu Tufejla od Zejda b. Erkama, Alija i skupine ashaba. U ovom ima dodatak kojeg tamo nema. Sam hadis je zabilježio i Tirmizi.

 

 

 

17. Silsiletu-l-ahadisi-s-sahihe

Muhammed Nasir El-Albani (1420. po H.)

Svezak IV

Mektebetu-l-me'arif

Rijad

———————————————————

 

Navest ćemo šejh Albanijevo utvrđivanje vjerodostojnosti hadisa i njegovo opširno objašnjenje o vjerodostojnosti hadisa u njegovoj knjizi Silsiletu-l-ahadisi-s-sahihe.

Str. 355, hadis 1709.

 

 

 

 

 

 

Hadis o ‘itretu (potomstvo Poslanika) i neki od lanaca prenosilaca

 1. – „O ljudi! Doista sam ostavio među vama ono do čega ako budete držali nikad neće zalutati: Božiju Knjigu i svoje potomstvo, svoj Ehli bejt.“

Tirmizi (2/308) i Taberani (2680) su zabilježili preko Zejda ibn Hasana El-Anmatija, a on od Džafera (Sadika, a.s.), koji je čuo od svog oca da je Džabir ibn Abdullah prenio: „Vidio sam Božijeg Poslanika, s.a.v.a., prilikom obavljanja hadždža na Arefatu. Dok je govorio, bio je na devi El-Kusva pa sam čuo da je rekao…“, pa je (Tirmizi) naveo hadis i dodao: „Hadis je hasen i garib s ovim lancem, a upravo od Zejda ibn Hasana hadis su zabilježili Said ibn Sulejman i mnogi drugi učenjaci.“

U nastavku Albani navodi: „Rekao je Ebu Hatem (o Zejdu ibn Hasanu): ‘Nepriznat mu je hadis’, a Ibn Hibban ga je spomenuo među pouzdanima. A hafiz (Ibn Hadžer) je rekao: ‘On (Zejd ibn Hasan) je daif (slab).'“

 

 

 

 

Zatim šejh Albani kaže: „Ja kažem: ‘Ali ovaj hadis  je vjerodostojan, jer u hadisu Zejda ibn Erkama postoji potvrda za njega. On (Zejd ibn Erkam) je rekao:

 

‘Jednog dana Allahov Poslanik, s.a.v.a., održao nam je govor kod vode koja se zove Hum, a nalazi se između Mekke i Medine. Zahvalio se Allahu i veličao Ga, vazio i opominjao, a potom rekao:

A zatim, o ljudi, ja sam samo čovjek. Samo što mi nije došao izaslanik moga Gospodara pa da mu se odazovem.

Ja vam ostavljam dvije veličanstvene stvari: Allahovu Knjigu u kojoj je uputa i svjetlo, (ko drži do nje i uhvati je on je na Uputi, a ko je mimoilazi zalutao je) pa prihvatite se Allahove Knjige.’ i nakon toga podsticao na to da se slijedi Allahova Knjiga, a onda nastavio: ‘I ostavljam vam moju porodicu. Opominjem vas Allahom za Ehli-l-bejt! Opominjem vas Allahom za Ehli-l-bejt! Opominjem vas Allahom za Ehli-l-bejt!‘“

Zabilježio ga je Muslim (7/122-123), Tahavi u Muškilu-l-asar (4/368), Ahmed u Musnedu (4/366-367), Ibn Ebu ‘Asim u Es-Sunne (1550 i 1551) i Taberani, preko Jezida ibn Hajjana Et-Tamimija, od njega (Zejda).

Zatim su Ahmed (4/371), Taberani (5040) i Tahavi preko Alija ibn Rebi'a zabilježili da je pričao kako je sreo Zejda ibn Erkama kad je išao kod Muhtara ili kad je izlazio iz njegovog dvora pa ga upitao: „Jesi li čuo Božijeg Poslanika, s.a.v.a., da govori: ‘Doista, ostavljam među vama dvije vrijedne stvari (Božiju Knjigu i potomstvo svoje)?'“ Odgovorio je: “Jesam.”

Lanac je vjerodostojan, a njegovi prenosioci su prenosioci vjerodostojnih hadisa (Buharije i Muslima).

Ovaj hadis kod Taberanija ima i drugih lanaca prenosilaca (4969-4971; 4980-4982 i 5040), a neki od tih lanaca su kod Hakima (3/109, 148 i 533). On i Zehebi su potvrdili vjerodostojnost nekih od tih lanaca.

 

 

 

Albani zatim piše: “Još jedna potvrda vjerodostojnosti ovog hadisa je hadis ‘Atijja El-‘Aufija koji od Ebu Saida El-Hudrija prenosi da je rekao…“ pa naovodi sljedeći hadis od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.:

[Uskoro ću biti pozvan pa ću se odazvati i] doista sam ostavio među vama ono do čega ako budete držali, nakon mene nikad nećete zalutati, dvije vrijedne stvari, jedna od njih je veća od druge, Božiju Knjigu –  uže pruženo s neba do Zemlje, i svoje potomstvo – svoj Ehli bejt; znajte da se to dvoje nikad neće razdvojiti jedno od drugog sve dok ne dođu meni kod Vrela.“

Zabilježio ga je Ahmed (3/14, 17, 26 i 59), Ibn Ebu ‘Asim (1553 i 1555), Taberani (2678-2679) i Ed-Dejlemi (2/1/45).

 

Ovaj lanac je dobar kao potvrda i svjedočanstvo.

Za to postoji potvrda i u Ebu Hurejrinom hadisu zabilježenom kod Darkutnija (str. 529), Hakima (1/93) i Hatiba u El-Fekih ve-l-mutefekkih (56/1), kao i u Ibn Abbasovom hadisu kod Hakima kojeg je on smatrao vjerodostojnim, a Ez-Zehebi se složio s njim, te u hadisu ‘Amra ibn ‘Aufa  kod Ibn Abdulberra u Džami'u bejani-l-ilm (2/24, 110). Iako pojedinačno ova svjedočanstava nisu bez nedostataka ona se međusobno podržavaju, a najbolji među njima jeste Ibn Abbasov hadis.

Zatim sam za njega našao snažan dokaz u Alijevom hadisu koji on prenosi od Poslanika, s.a.v.a. Zabilježio ga je Et-Tahavi u Muškilu-l-asar, sv. 2, str. 307, preko Ebu ‘Amir El-‘Ikdija, Jezida ibn Kesira, Muhammeda ibn Omera ibn Alija te njegovog oca, a on od Alija od Božijeg Poslanika, s.a.v.a., ovim riječima: „(Ostavljam vam)… Božiju Knjigu koja je u vašim rukama i svoju porodicu.“

Svi prenosioci su pouzdani (sikat) osim Jezida ibn Kesira, jer ga ja ne poznajem i najvjerovatnije je došlo do izmjene zbog štamparske greške ili greške prilikom prepisa.

Albani nastavlja: „Potom sam se dosjetio da je moguće da je kod nekog prenosioca došlo do pogrešne izmjene redoslijeda imena i da je ime Kesir ibn Jezid ispravno a onda sam se uvjerio u to nakon što sam pregledao knjige bibliografije, jer sam našao da su ga (Kesira ibn Jezida) spomenuli među učiteljima Ebu ‘Amira El-‘Ikdija i među prenosiocima od Muhammeda ibn Omera ibn Alija. Pa hvala pripada Allahu za ovaj uspjeh. još više sam se uvjerio kad sam vidio da je ime napisano u pravilnom obliku (Kesir ibn Jezid) kod Ibn Ebu ‘Asima (1558).“

 

Još jednu potvrdu prenosi Šerik od Rukejna ibn Rebi'a od Kasima ibn Hasana od Zejda ibn Sabita koji ga prenosi od Božijeg Poslanika, s.a.v.a.

Zabilježio ga je Ahmed, sv. 5, str. 181-189; Ibn Ebu ‘Asim (1548 i 1549); i Et-Taberani u El-Kebiru (4921-4923).

Ovaj lanac je hasan (dobar) za potvrdu i svjedodžbu; El-Hejsemi u El-Medžme'u, sv. 1, str. 170, je rekao: „Et-Taberani ga je zabilježio u El-Kebiru, a svi prenosioci su pouzdani.“

Na drugom mjestu (sv. 9, str. 163) je rekao: „Zabilježio ga je Ahmed, a lanac je dobar.“

Dugo vremena nakon što sam utvrdio vjerodostojnost hadisa bio sam primoran da napustim Damask i preselim u Amman. Potom sam početkom 1402. hidžretske godine otputovao u Emirate i u Kataru se susreo s raznim profesorima i doktorima.

Jedan od njih mi je poklonio poslanicu koju je sam bio napisao o nevjerodostojnosti ovog (sekalejn: Božija Knjiga i moja porodica) hadisa. Nakon što sam je pročitao, zaključio sam da je on neiskusan u ovoj struci (hadiske znanosti) i to s dva aspekta, na što sam mu i ukazao:

Prvo, on se u provjeri hadisa ograničio samo na dostupne, odštampane knjige i zato je napravio ogroman propust u istraživanju o hadisu; promakli su mu mnogi putevi prenošenja, kao i lanci koji su sami po sebi vjerodostojni (sahihi) ili dobri (hasen), a da ne govorimo o potvrdama i svjedodžbama. To bi primijetio svaki čitalac kad bi uporedio njegov i moj način provjere hadisa ovdje.

Drugo, on nije obraćao pažnju na riječi onih koji su potvrdili vjerodostojnost hadisa, niti na njihovo pravilo u nauci terminologije hadisa koje glasi: slab hadis ojača se mnoštvom puteva i lanaca prenošenja, i zato je, odbacivši vjerodostojan hadis, zapao u ovako veliku grešku.

Cijela knjiga je ovdje!

 • 11 Decembra, 2019