Kur'an poslije Poslanikove smrti

Share

Nakon Poslanikove smrti, Alija, mir s njime, koji je prema Poslanikovoj naredbi poučavao ljude Kur'anu u svojoj kući[1] počeo je sakupljati Kur'an u Mushaf (knjižnu zbirku) prema redoslijedu kako je on objavljivan. Nije prošlo ni šest mjeseci od Poslanikove smrti, a Imam Alija, mir s njime, je završio sakupljanje Kur'ana u cjelosti i dao ga na korištenje ljudima.[2] Godinu dana nakon Poslanikove smrti[3] izbio je rat na Jemami u kome je poginulo sedamdeset učača pa je tadašnji hilafet razmišljao da sakupi sure i ajeta u jednu knjigu bojeći se izbijanja drugog rata, nestanka učača i odlaska Kur'ana sa njihovom smrću. Hilafet je naredio da se svi učači, Poslanikovi drugovi, okupe pod rukovodstvom Zejd bin Sabita i sakupe Kur'an sa ploča, palmove kore i plećnih kostiju koje su bile čuvane u Poslanikovoj kući i kod drugih ashaba. Kada je sakupljenje bilo završeno prepisali su nekoliko primjeraka i razaslali ih po islamskim pokrajinama. Nakon izvjesnog vremena treći halifa Osman[4] uočio je da Kur'anu prijeti iskrivljavanje i mijenjanje iz nehata prilikom prepisivanja pa je naredio petorici ashaba, među njima je bio i Zejd bin Sabit, da uzmu Hafsin Mushaf, koji je bio prvi primjerak Ebu Bekra, i prema njemu prepisuju. Također je naredio da se svi primjerci Kur'ana iz muslimanskih gradova vrate u Medinu i budu spaljeni. Napisano je pet primjeraka Kur'ana. Jedan primjerak je ostavljen u Medini, jedan je poslat u Mekku, jedan u Šam, jedan u Kufu i jedan u Basru. Tvrdi se da je osim ovih pet primjeraka po jedan poslat u Jemen i Bahrejn. Ovaj prvi primjerak jnakon e poznat pod imenom “Mushaf vodič” i svi kasniji primjerci Kur'ana prepisivani su na osnovu njega. Između ovih primjeraka i Mushafa koji je zapisan po naredbi prvog halife ne postoje razlike izuzev u jednoj stvari, a to je: u Mushafu prvog halife sura Et-Tevbe nalazila se između sura “sure od stotinu ajeta”, a sura El-Enfal nalazila se između “međusobno sličnih sura”. U “Mushafu vodiču” sure El-Enfal i Et-Tevbe smještene su na jednom mjestu između sura El-A'raf i Junus.

 

[1] El-Itkan, sv. 1, str. 59.

[2] El-Masahif, Sidžistani.

[3] El-Itkan, sv. 1, str. 5-60.

[4] El-Itkan, sv. 1, str. 61.

  • 4 Februara, 2019