Okupljanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Okupljanje

Najčasnija okupljanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaka stvar ima počast, a najčasnije sjedenje je kada se okrene prema kibli.”[1]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., najčešće je sjedio okrenut prema kibli.”[2]

Šta treba poštivati na skupovima

O vjernici, kad vam se kaže: “Načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi” – vi načinite, pa će i vama Allah mjesto načiniti; a kad vam se rekne: “Dignite se” – vi se dignite.[3]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ne budi nepristojan na mjestu gdje sjediš da te ljudi ne bi izbjegavali zbog lošeg morala i ne šapući sa drugim čovjekom dok neko treći sjedi pored tebe.”[4]

2. Imam Ali, mir s njim, opisujući Poslanika, s.a.v.a.: “Nikada nije viđeno da je pružio noge u prisustvu drugoga.”[5]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Kada neko od vas uđe kod svoga brata u kuću, neka sjedne ondje gdje mu kaže domaćin, jer domaćin bolje poznaje svoju kuću od gostiju.”[6]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kada bi Božiji Poslanik, s.a.v.a., ušao u nečiju kuću, sjedao bi na najbliže mjesto.”[7]

Pročelje skupa

1. Imam Ali, mir s njim: “U pročelju skupa treba sjediti čovjek koji ima tri osobine: odgovara kada ga pitaju, govori kada drugi ostanu bez riječi i nudi mišljenje koje je na dobro svih. Onaj koji sjeda u pročelju, a nema ove tri osobine je budala.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ne žurite ka najistaknutijim mjestima skupa, jer je mjesto na koje vas uzdignu bolje od mjesta sa kojeg vas spuste.”[9]

Skupovi koji su zabranjeni

On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok ne stupe u drugi razgovor.[10]

1. Imam Ali, mir s njim: “Ne sjedajte za sofru gdje se pije vino, jer rob ne zna kada će ga sustići smrt.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Izbjegavaj da sjedaš na putevima (prolazima).”[12]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, ne treba da staje na sumnjiva mjesta.”[13]

4. Imam Sadik, mir s njim, o govoru Uzvišenog Allaha: U ovoj Knjizi vam je objavljeno: “Zaista ovaj ajet znači: kada čuješ čovjeka koji poriče istinu i odbacuje je i loše govori o Imamima, ustani i ne sjedi s njim, ma ko on bio.”[14]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Ne treba vjerniku da sjedi u skupu gdje se čini grijeh prema Allahu, a on je nemoćan da promijeni stanje.”[15]

Skupovi su zaštićeni povjerenjem

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Skupovi su pod amanetom i otkrivanje tajne tvoga brata je izdaja. Izbjegavaj to i izbjegavaj okupljanja na plemenskoj osnovi.”[16]

Poticanje na učestvovanje u skupovima gdje se spominje Allah

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šetajte se džennetskim vrtovima.” Upitali su: “O Božiji Poslaniče, šta su to džennetski vrtovi?” Božiji Poslanik reče: “Skupovi gdje se spominje Allah.”[17]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri su vrste skupova: skup na kojem ima dobiti, zdravi i propali. Skup na kojem ima dobiti je onaj gdje se spominje Uzvišeni Allah, zdrav skup je onaj gdje se šuti, a propao skup je onaj gdje se bavi neistinom.”[18]

3. Imam Ali, mir s njim: “Drži se skupova gdje se spominje Allah.”[19]

4. Imam Sadik, mir s njim, govoreći Fudajlu: “Da li zajedno sjedite i prenosite hadise? Fudajl reče: “Da, neka sam žrtva za tebe.” Imam reče: “Zaista ja volim takva okupljanja. O Fudajl, održite živim naše učenje! Neka se Allah smiluje onome ko oživljava naše učenje! O Fudajl, onome ko nas spomene ili budemo spomenuti u njegovom prisustvu pa mu poteče suza koliko je krilo muhe, Allah će oprostiti grijehe čak i da su brojniji od morske pjene.”[20]

Poticanje na spominjanje Allaha pri ustajanju

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kefaret za sjedenje je da kažeš: ‘Moj Bože, neka si slavljen Ti i Tebi pripada hvala, nema boga osim Tebe. Moj Gospodaru, kajem Ti se i oprosti mi.’”[21]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., ne bi se digao sa skupa, makar i kratko sjedio, dok ne prouči dvadeset i pet puta istigfar.”[22]


[1] El-Bihar, 75/469/4.

[2] Mekarimu-l-ahlak, 1/66/72.

[3] El-Mudžadele, 11.

[4] El-Bihar, 84/354/2.

[5] Isto, 84/16/236.

[6] Kurbu-l-isnad, 69/222.

[7] Mekarimu-l-ahlak, 1/66/71.

[8] El-Bihar, 78/304/1.

[9] Gureru-l-hikem, 10283.

[10] En-Nisa, 140.

[11] El-Bihar, 10/98/1.

[12] Emali-t-Tusi, 8/8.

[13] El-Kafi, 2/378/10.

[14] Isto, 2/377/8.

[15] Isto, 2/374/1.

[16] El-Bihar, 77/89/3.

[17] Isto, 93/163/42.

[18] Nuzhetu-n-nazir, 20/49.

[19] El-Bihar, 75/465/6.

[20] Kurbu-l-isnad, 36/117.

[21] El-Bihar, 75/467/17.

[22] El-Kafi, 2/504/4.

  • 15 Novembra, 2022