Dostojanstvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dostojanstvo

Podsticaj na dostojanstvenost

1. Imam Ali, mir s njim: “Najškrtiji u dijeljenju svoga imetka najdarežljiviji je u dijeljenju svoje časti.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolje bogatstvo je ono kojim se čuva obraz i dostojanstvo.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kome je stalo do ugleda, mora se proći svađe.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Kada se ugled izgubi, teško ga je vratiti.”[4]

Nagrada za suzdržavanje od uništavanja ugleda vjernika

1. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Ko se kloni nanošenja štete ugledu muslimana, Uzvišeni Allah će mu na Sudnjem danu preći preko posrtaja.”[5]

Nagrada za odbranu vjernikova ugleda

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se suprotstavi napadu na čast svoga brata, to mu je prepreka od Vatre.”[6]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko se suprotstavi narušavanju ugleda brata vjernika, Džennet za njega postaje obavezan.”[7]


[1] Gureru-l-hikem, 3190.

[2] Isto, 3038.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 362.

[4] A‘lamu-d-din, 303.

[5] Sahifetu-l-Imami-r-Rida, 85/195.

[6] Emali-l-Mufid, 338/2.

[7] Vesailu-š-ši‘a, 8/606/3.

  • 2 Decembra, 2022