Čistoća

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Čistoća

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Čistoća je pola vjerovanja.”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Prvo za šta će čovjek polagati račun jeste čistoća.”[2]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Namaz se ne prima bez čistoće.”[3]

Sredstva za čišćenje

I On šalje vjetrove kao radosnu vijest, kao prethodnicu milosti Svoje; i Mi s neba vodu za čišćenje spuštamo.[4]

1. Voda

1. Imam Ali, mir s njim: “Bog je stvorio vodu čistom i čistećom. Ništa je ne čini nečistom, osim onoga što joj izmijeni boju, okus ili miris.”[5]

2. Sunce

2. Imam Bakir, mir s njim: “Sve što Sunce obasja, čisto je.”[6]

3. Zemlja

3. Imam Sadik, mir s njim: “Svevišnji je učinio zemlju čistećom kao što je takvom učinio i vodu.”[7]

4. Vatra

4. Imam Kazim, mir s njim, kada je bio upitan u vezi s krečom koji izmiješaju sa suhom balegom i kostima te kasnije njime boje džamiju, i u vezi sa ispravnošću sedžde u njoj: “Voda i vatra su ih očistile.”[8]

Duhovna čistoća

Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, nečistoću odstrani, i da vas potpuno očisti.[9]

Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih sigurno smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.[10]

1. Imam Ali, mir s njim: “Allah je propisao vjerovanje radi očišćenja od širka.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zaista je bogobojaznost lijek koji liječi vaša srca… I čistač zagađenosti vaših duša.”[12]

3. Imam Ali, mir s njim: “Kada se već morate čistiti, čistite se od mahana i grijeha!”[13]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 25998.

[2] Isto, 26010.

[3] Isto, 26006.

[4] El-Furkan, 48.

[5] Vesailu-š-ši‘a, 1/101/9.

[6] Isto, 2/1043/6.

[7] El-Fekih El-Kafi, 3/330/3., 1/109/224.

[8]

[9] El-Ahzab, 33.

[10] Et-Tevbe, 103.

[11] Nehdžu-l-belaga, mudrost 252.

[12] Isto, govor 198.

[13] Gureru-l-hikem, 3743.

  • 30 Novembra, 2022