Zdravlje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zdravlje

1. Imam Ali, mir s njim: “Zdravlje je najprijaznija blagodat.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nema ljepše odjeće od zdravlja.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zdravljem se nalazi užitak života.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Zdravlje je skrivena blagodat: kada je prisutno – zaboravljeno je, a kada ga nestane – sjetimo ga se.”[4]

Šta je poticaj zdravlju

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko na mene donese salavat jedanput, otvori Uzvišeni Allah za njega jednu kapiju zdravlja.”[5]

2. Imam Ali, mir s njim: “Zdravlje ima deset dijelova. Devet je u šutnji, izuzev zikrullaha, a jedan je u izbjegavanju druženja sa neznalicama.”[6]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Koga veseli dugo zdravlje, neka bude bogobojazan.”[7]

Podsticanje na traženje zdravlja od Boga

1. Poslanik, s.a.v.a., kada je čuo čovjeka kako od Boga traži da mu podari strpljenje: “Tražio si od Boga iskušenje, pa traži od Njega i zdravlje!”[8]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Stvar koju Bog najviše voli da se od Njega traži jeste zdravlje.”[9]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite od Boga zdravlje, jer On neće nijednom od vas, izuzev uvjerenja, dati bolju stvar od zdravlja.”[10]

4. Poslanik, s.a.v.a., čovjeku koji ga je čuo kako uči suru El­Kari‘a na akšam­namazu, nakon čega je molio Boga da ga kazni na Ovom svijetu zbog grijeha, usljed čega se razbolje: “Ružno si rekao! Zašto ne reče: ‘Bože, daj nam na Dunjaluku dobro i na Ahiretu dobro i sačuvaj nas vatre džehennemske!’” Molio se Poslanik za njega dok nije ozdravio.[11]

4. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim, kada je čuo čovjeka koji je činio tavaf oko Kabe kako od Boga traži: “Bože, tražim od Tebe izdržljivost.” Udari ga Imam rukom po ramenu i reče: “Iskušenje tražiš!? Reci: ‘Bože, od Tebe tražim zdravlje i zahvalnost na zdravlju!’”[12]

Dove za traženje zdravlja

1. Imam Kazim, mir s njim: “Bože moj, od Tebe tražim zdravlje, od Tebe tražim lijepo zdravlje, od Tebe tražim da budem zahvalan na zdravlju i tražim da budem zahvalan na zahvalnosti za zdravlje!”[13]

Posebni robovi Božiji

1. Imam Bakir, mir s njim: “Allah Svevišnji ima posebnih robova koje čuva od iskušenja pa im daje da žive u zdravlju, opskrbljuje ih u zdravlju, daje da u zdravlju umru, proživljava ih u zdravlju i u zdravlju ih nastanjuje u Džennet.”[14]


[1] Gurerul-hikem, 973.

[2] Et-Tevhid, 74/27.

[3] Gurerul-hikem, 4207.

[4] El-Fekih, 4/406/5878.

[5] Džami‘ul-ahbar, 153/344.

[6] Tuhaful-‘ukul, 89.

[7] Biharul-envar, 72/232/2.

[8] Kenzul-‘ummal, 4935 i 3272.

[9] Isto, 3130 i 3153.

[10] Sunen Ibn Madže, 3849.

[11] Ed-Da‘vat, 114/261.

[12] Isto, 114/262.

[13] Isto, 84/211.

[14] El-Kafi, 2/462/1.

  • 2 Decembra, 2022