Čovjek

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Odlikovanost Ademova potomstva

Mi smo zaista sinove Ademove odlikovali; dali smo im da kopnom i morem putuju, i opskrbili ih ukusnim jelima, i dali im velike prednosti nad mnogima koje smo stvorili.[1]

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu nema ništa plemenitije od Ademova roda!” Neko upita: “O 2. 2. Božiji Poslaniče, zar nisu meleci?!” Poslanik odgovori: “Meleci su prisiljeni, kao Sunce i Mjesec.”[2]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema stvari da je bolja od hiljadu sebi sličnih, osim čovjeka.”[3]

4. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Abdullah ibn Senan upitao: “Ko je plemenitiji, meleci ili čovjek?” odgovorio je: “Zapovjednik pravovjernih, Ali ibn Ebi Talib, mir s njim, rekao je: ‘Allah, dž.š., je podario melecima razum, a ne strasti i životinjama strasti, a ne razum, dok je čovjeku podario oboje. Kod koga razum nadvlada strasti, on je bolji od meleka, a kod koga strasti nadvladaju razum, on je gori od životinje.’”[4]

  

Razlog stvaranja čovjeka

Džine i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.[5]

A da je Gospodar tvoj htio, sve bi ljude sljedbenicima jedne vjere učinio. Međutim, oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio.[6]

1. Imam Ali, mir s njim: “Naređena vam je bogobojaznost, a stvoreni ste radi dobročinstva i pokornosti!”[7]

2. Imam Husejn, mir s njim: “O ljudi, zaista je Allah, dž.š., stvorio ljude da Ga spoznaju, a kada Ga spoznaju, robuju Mu, a kada Mu robuju, postaju neovisni o robovanju svemu osim Njemu.” Neko ga upita: “O sine Božijeg Poslanika, i majku i oca bih dao za tebe, šta je spoznaja Allaha?” On odgovori: “Spoznaja kojom ljudi spoznaju Imama svog vremena, kojem su se obavezni pokoravati.”[8]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada ga je bezbožnik upitao zbog čega je Bog stvorio stvorenja, kada nema potrebe za njima i nije prisiljen da ih stvori, a ne priliči Mu ni da se igra sa njima: “Stvorio ih je da bi objelodanio Svoju mudrost, primijenio Svoje znanje i uspostavio Svoju vlast.”[9]

4. Imam Sadik, mir s njim, o Božijim riječima: Oni će se uvijek u vjerovanju razilaziti, osim onih kojima se Gospodar tvoj smiluje. A zato ih je i stvorio: “Stvorio ih je da bi uradili ono što zaslužuje Božiju milost i da im se smiluje.”[10]

  

Čovjekova slabost

Čovjek je stvoren kao nejako biće.[11]

1. Imam Ali, mir s njim: “Jadan li je čovjek! Smrtni čas mu je tajna, bolest skrivena, djelo sačuvano, komarac ga uznemirava, ubija ga gušenje, zaudara mu znoj.”[12]

  

Mjerilo čovječnosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Vrijednost čovjeka je u njegova dva mala organa: srcu i jeziku. Ako ratuje – srcem ratuje, a ako govori – jasno govori.”[13]


[1] El-Isra, 70.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 34621.

[3] Isto, 34615.

[4] El-Bihar, 60/299/5.

[5] Ez-Zarijat, 56.

[6] Hud, 118–119.

[7] Šerhu Nehdži-l-belagati libni Ebil-Hadid, 3/108.

[8] El-Bihar, 23/83/22.

[9] El-Bihar, 10/167/2.

[10] Nuru-s-sekalejn, 2/404/250.

[11] En-Nisa, 28.

[12] Nehdžu-l-belaga, izreka 428.

[13] Gureru-l-hikem, 2089.

  • 12 Novembra, 2022