Škrtost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Škrtost

One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Allah iz obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.[1]
Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti.[2]

1. Imam Ali, mir s njim: “Škrtost obuhvata sve slabosti, ona je povodac kojim škrtac biva usmjeren ka svakom zlu.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Škrtost je sramota.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Škrtost je košulja bijede.”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Škrtarenje u onome što imaš je loše mišljenje o Bogu.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “Ko škrtari u svom imetku ponizio se, a ko ne da od svoje vjere on se uzdigao.”[7]

6. Imam Hasan, mir s njim, na očevo pitanje o škrtosti: “To je da ono u svojoj ruci smatraš velikim i cijenjenim, a ono što si udijelio propalim.”[8]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je škrtac onaj koji uskraćuje Božije pravo i udjeljuje, ali ne tamo gdje je pravo Božije.”[9]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Pohlepa je gora od škrtosti. Škrtac škrtari onim što je u njegovoj ruci, dok pohlepnik stremi i onome što je u rukama ljudi i onome što je u njegovim rukama. Njegova pohlepa ide dotle da ne ugleda kod ljudi ništa, a da ne poželi to posjedovati, bilo putem halala, bilo harama. On se ne zasićuje niti okorištava onim čime ga je Allah opskrbio.”[10]

9. Imam Rida, mir s njim: “Škrtost uništava čast.”[11]

10. Imam Hadi, mir s njim: “Škrtost je najniži moral.”[12]

  

Škrtac

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Škrt čovjek je od svih ljudi najmanje bezbrižan.”[13]

2. Imam Ali, mir s njim: “Škrtac je rizničar svojim nasljednicima.”[14]

3. Imam Ali, mir s njim: “Škrtac ponižava svoga sagovornika, a uzdiže onoga koji ga se kloni.”[15]

4. Imam Ali, mir s njim: “Škrtac nema prijatelja.”[16]

5. Imam Ali, mir s njim: “Čudim se škrtici: požuruje siromaštvo koje bježi od njega, uništava bogatstvo koje ga traži, na Ovom svijetu živi kao siromah, a na Onom svijetu će mu biti obračunato kao bogatašu.”[17]

6. Imam Ali, mir s njim: “Tvoja potreba kod škrtice hladnija je od studene zime.”[18]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Od svih ljudi škrtice bi najviše trebale drugima željeti da se obogate, jer kada se obogate, ljudi se suzdržavaju od njihovih imetaka.”[19]

8. Imam Sadik, mir s njim: “Dovoljno je škrtici loše mišljenje o njegovom Gospodaru. Udjeljuje samo onaj ko je siguran u nadoknadu.”[20]

 

Pravi škrtac

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravi škrtac je onaj koji uskraćuje obavezni zekat u imetku, usteže se od udjeljivanja u svome plemenu, a rasipnik je u drugim slučajevima.”[21]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Pravi škrtac je onaj koji ne donese salavat na mene kada se spomene moje ime.”[22]

 

Najškrtiji čovjek

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u onome čime ga je Uzvišeni obavezao.”[23]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u pozdravu.”[24]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najškrtiji čovjek je onaj koji je škrt prema samom sebi u imetku, a ostavlja ga nasljednicima.”[25]

4. Imam Ali, mir s njim: “Veća je velikodušnost suzdržati se od onoga što je u rukama ljudi nego velikodušnost u davanju.”[26]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih, mir s njim, poslao je jednom čovjeku pet devinih tovara hurmi, pa mu je neko rekao: ‘Tako mi Allaha taj nije tražio od tebe i bio mu je dovoljan jedan od tih pet tovara!’ Na to mu Zapovjednik pravovjernih reče: ‘Neka Allah među vjernicima ne uveća broj ljudi kao što si ti. Ja dajem, a ti škrtariš!’”[27]

 

Znak škrtosti

1. Imam Ali, mir s njim: “Izmišljanje izgovora znak je škrtosti.”[28]

2. Imam Ali, mir s njim: “Škrtac pribjegava ispričavanjima i izgovorima.”[29]


[1] En-Nisa, 37.

[2] Muhammed, 38 (Pogledati: En-Nisa, 53; El-Isra, 100; El-Hadid, 24; El-Kalem, 12).

[3] El-Bihar, 73/307/36.

[4] Nehdžu-l-belaga, izreka 3.

[5] El-Bihar, 77/238/1.

[6] Gureru-l-hikem, 1258.

[7] Gureru-l-hikem, 7921, 7922.

[8] El-Bihar, 73/305/23.

[9] El-Bihar, 73/305/25.

[10] Tuhafu-l-‘ukul, 371, 372.

[11] El-Bihar, 78/357/12.

[12] Isto, 72/199/27.

[13] Isto, 73/300/2.

[14] Gureru-l-hikem, 464.

[15] Isto, 1409.

[16] Isto, 7473.

[17] El-Bihar, 72/199/28.

[18] Isto, 78/31/99.

[19] Emali-s-Saduk, 316/8.

[20] El-Bihar, 73/307/35.

[21] Me‘ani-l-ahbar, 245/4.

[22] El-Bihar, 73/306/28.

[23] El-Bihar, 73/300/2.

[24] El-Bihar, 76/4/11.

[25] Gureru-l-hikem, 3253.

[26] Gureru-l-hikem, 3537.

[27] Vesailu-š-ši‘a, 6/318/1.

[28] El-Bihar, 77/209/1.

[29] Gureru-l-hikem, 1275.

  • 12 Novembra, 2022