Neka braća, ahlul saqifa, govore da je Fatima, as, zapravo umrla zadovolja Umarom i Abubakrom, i navode predaju u kojoj Bejheki prenosi od Ša'bija da su oni pokušali da je zadovolje dok to nisu uspjeli (predaja je spomenuta u fusnoti buharije prevedene na naš jezik od 4 toma, tom 3; str. 336).
Kako odgovarate na ovo?