Ponos, hvalisanje

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ponos, hvalisanje

Hvalisanje

Znajte da život na Ovom svijetu nije ništa drugo do igra, i razonoda, i uljepšavanje, i međusobno hvalisanje[1]

Zaista Allah ne voli ni jednog gordog ni hvalisavog.[2]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista mi je Allah objavio da budete skromni te da se ne uzdižete jedni nad drugima i da međusobno ne pokazujete silništvo.”[3]

2. Imam Ali, mir s njim: “Dvije stvari upropašćuju ljude: strah od neimaštine i želja za hvalisanjem.”[4]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ostavi hvalisanje, odreci se oholosti i prisjećaj se svoga groba!”[5]

4. Imam Ali, mir s njim: “Ko uradi nešto radi hvalisanja, proživjet će ga Allah, dž.š., na Sudnjem danu crnoga lica.”[6]

5. Imam Ali, mir s njim: “U pogledu ljudi čestitih, najgori položaj vladara je onaj da se o njima može misliti da vole slavu, a da se poslovi njihovi uzimaju kao da su osnovani na oholosti.”[7]

Šta sprječava hvalisavost

1. Imam Ali, mir s njim: “Čime se ima uznositi sin Ademov!? Početak mu je kaplja sjemena, a kraj lešina. Samoga sebe ne može opskrbiti, niti može spriječiti svoju smrt.”[8]

2. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Čudna su stvar oholi hvalisavci koji su još jučer bili kaplja sjemena, a sutra će biti lešina!”[9]

Pokuđenost hvalisanja

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Nesreća plemićkog porijekla je hvalisanje.”[10]

2. Imam Ali, mir s njim: “Kada bi Poslanik, s.a.v.a., spomenuo neku svoju vrlinu, rekao bi: ‘Tu nema nikakvog hvalisanja.’”[11]

3. Imam Rida, mir s njim: “Zapovjednik pravovjernih obišao je Sa‘sa ibn Suhana, koji bijaše bolestan. Kada je htio poći, reče: ‘O Sa‘sa, ne hvali se svojoj braći mojom posjetom i budi bogobojazan!’”[12]

Čime se treba ponositi

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Siromaštvo je moj ponos.”[13]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Tri stvari su ponos za vjernika i njegov su ukras i na Ovom i na Onom svijetu: i na Ahiretu: odsustvo znatiželje za ono što imaju ljudi te ljubav i potpuna predanost Imamu iz Muhammedova Ehli bejta.”[14]


[1] El-Hadid, 20.

[2] Lukman, 18.

[3] Et-Tergibu vet-terhib, 3/558/1.

[4] El-Hisal, 69/102.

[5] Nehdžul-belaga, mudrost 398.

[6] Biharul-envar, 73/292/20.

[7] Nehdžul-belaga, govor 216.

[8] Isto, mudrost 454.

[9] El-Kafi, 2/328/1.

[10] Isto, 2/329/6.

[11] Biharul-envar, 16/341/33.

[12] Mustedrekul-vesail, 12/90/13599.

[13] Biharul-envar, 72/30/26.

[14] El-Kafi, 8/234/311.

  • 7 Decembra, 2022