Šta je Kur'an?

Autor: doktor Ali Šeriati
Izvor:
Share

Najteži posao i jest to da zemni čovjek i nedostatna ljudska pera i izražaji žele govoriti o Božijem nebeskom govoru.

Zbilja šta je Kur'an?

Ono što ćemo u nastavku navesti zapravo su izrazi koji su preuzeti iz hadisa u vezi Kur'ana.

Kur'an je govor Božiji i Knjiga Božija, blistava svjetlost Božija, manifestacija Božija, pokazatelj puta Božijeg, uže čvrsto Božije, zakon Božiji, „recept“ koji jamči izliječenje i znak milosti Božije.

Kur'an je znak veličine i plemenitosti Božije i vječna mudžiza Njegova.

Kur'an je zastava spasa, knjiga pouke, poduke i pojašnjenja za sve.

Kur'an je knjiga upute.

Kur'an je knjiga koja donosi radosne vijesti i opomene.

Kur'an je knjiga tevhida, moralne pridike, obaviještenosti i i morala.

Kur'an je svjetlo bez tmine, uputa bez zastranjenja.

Kur'an je knjiga znanja, propisa, historije, i analize historije.

Kur'an je knjiga politike, vlasti, razmišljanja.

Kur'an je knjiga mira i borbe, početka i kraja, vjerovanja i ubjeđenja.

Kur'an je knjiga koja je prisni prijatelj čovjekov u tminama neznanja i upućivač u stranputicama života.

Kur'an je knjiga mjere, pravde, istine, uvjerenja, Pravog puta.

Kur'an je knjiga koja kazuje stanja minulih naroda kao pouku za naredna pokoljenja.

Kur'an je knjiga poziva, napretka, bogobojaznosti, ispravnog načina života i vječnosti.

Kur'an je knjiga zahira i batina.

Kur'an je knjiga dunjaluka i ahireta.

Kur'an je knjiga prirode i natprirode, fizike i metafizike, pojavnog i skrivenog svijeta, Boga i ljudi.

Kur'an je knjiga vjere i vječnih Božijih zakona.

Kur'an je knjiga rječitosti, mudrosti i vlasti.

Kur'an je knjiga koja pokazuje put do Dženneta i koja nas odvraća od puta do Džehennema.

Kur'an je knjiga koja daje obećanje onima koji čine dobro (tj. vjernicima) da će biti spašeni, časni i ponosni.

Kur'an je knjiga koja pokazuje put do Džeberuta i Melekuta.

Osnova je namjera i dobro djelo, naređivanje dobra i odvraćanje od zla.

  • 27 Novembra, 2019