Da li je Kur'an objavljen na “sedam harfova”

Autor: Sejjid Ebu-l-Kasim El-Hui
Izvor: El-Bejan - Uputa u tumačenje Kur'ana
Share

Da li je Kur'an objavljen na “sedam harfova”

U sunijskim predajama navodi se kako je Kur'an objavljen na “sedam harfova”, pa je uputno da se potanko upoznamo s ovim nakon što navedemo same predaje.

 1. Et-Taberi, posredstvom Jūnusa i Ebu Kurejba, s njihovim prijenosnim nizovima, te posredstvom Ibn Šihāba, s njegovim prijenosnim nizom, bilježi predaju od Ibn Abbāsa, koji kaže da mu je Božiji Poslanik, s.a.v.a., kazao sljedeće: “Džibrīl me je podučavao učenju na jednom harfu i ja sam ponavljao za njim, pa sam od njega zatražio više, i on mi je povećavao sve dok se nije zaustavio na sedam harfova!” Ovu predaju bilježi i Muslim, posredstvom Harmele, Ibn Šihāba i Jūnusa,[1] a Buhāri je bilježi preko drugog prijenosnog niza,[2] kao što bilježi i njoj po smislu sličnu predaju posredstvom Ibnul-Berkija, s njegovim prijenosnim nizom od Ibn ‘Abbasa.
 2. On isto tako, posredstvom Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom, preko Abdurrahmana ibn Ebi Lejle, koji se pozivao na svog djeda, bilježi sljedeću izjavu Ubejja ibn Ka'ba: “Bio sam u džamiji kad je ušao jedan čovjek i stupio u namaz – učio je Kur'an na meni nepoznat način! Zatim je ušao drugi čovjek, pa je i on Kur'an učio drukčije od onoga, a onda smo zajedno otišli kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i ja sam mu rekao: ‘Božiji Poslaniče, ovaj je Kur'an učio na meni nepoznat način, a zatim je došao ovaj, pa ga je učio drukčije od njega!’ Božiji Poslanik, s.a.v.a., im je tad naredio da uče Kur'an i kad su mu ga učili, on se pohvalno izrazio o njima, a ja sam u sebi osjetio neslaganje, baš kao da sam bio u predislamskom vremenu. Kad je Božiji Poslanik, s.a.v.a., vidio šta me obuzelo, udario me je po prsima i mene je oblio znoj baš kao da sam gledao u Allaha, drhteći od straha. ‘Ubejje!’, rekao mi je Poslanik. ‘Meni je poručeno da Kur'an učim na jednom harfu i ja sam Allaha zamolio da olakša mome ummetu, no On mi je i drugi put odgovorio da Kur'an učim na jednom harfu, i ja sam opet uzvratio molbu da olakša mome ummetu. Treći put mi je odgovorio da ga učim na sedam harfova i rekao mi da Ga za svaki taj put mogu zamoliti za nešto. Tad sam rekao: “Bože moj, oprosti mome ummetu! Bože moj, oprosti mome ummetu!” Treću molbu ostavio sam za onaj Dan u kojem će se svi ljudi sa žudnjom okrenuti prema meni, pa čak i Ibrahim, a.s.!”[3]

Ovu predaju također bilježi i Muslim, uz neznatnu razliku, dok je Et-Taberi navodi posredstvom Ebu Kurejba, preko drugih prijenosnih nizova, isto tako s malom razlikom. Predaju sa sličnim sadržajem navodi i od Ubejja posredstvom Jūnusa ibn Abdul-A'lāa te posredstvom Muhammeda ibn Abdul-A'lāa es-San'ānija.

 1. Od Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom preko Sulejmana ibn Sureda, bilježi sljedeću izjavu Ubejja ibn Ka'ba: “Otišao sam u džamiju, pa sam tamo čuo jednog čovjeka kako uči Kur'an. ‘Ko te podučio takvom učenju?’, upitao sam ga i on mi je rekao da ga je tako naučio Božiji Poslanik, s.a.v.s. Potom sam s njim otišao do Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekao mu: ‘Počuj kako ovaj uči Kur'an!’, i dotični je učio Kur'an, a Poslanik mu je rekao: ‘Lijepo!’ ‘Ali, Poslaniče’, kazao sam ja, ‘ti si mene učio ovako!’, i on je rekao da sam i ja lijepo proučio. ‘Lijepo sam proučio! Lijepo sam proučio!’, govorio sam ja, a on me je na to udario po prsima i rekao: ‘Bože moj, otkloni sumnju od Ubejja!’ Mene je na to cijelog oblio znoj i sva mi se nutrina ispunila strahom. On je zatim rekao: ‘Došla su mi dva meleka i jedan od njih je rekao: ‘Uči Kur'an na jednom harfu!’, a drugi je dodao: ‘Povećaj mu!’ Tad sam i ja rekao: ‘Povećaj mi!’ ‘Uči ga na dva harfa!’, rekao mi je on i povećavao mi sve dok nije stigao do sedam harfova. ‘Uči ga na sedam harfova!’, rekao je.”
 2. Od Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom, posredstvom Abdurrahmana ibn Ebi Bekra i njegovog oca, bilježi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: Džibrīl je rekao: ‘Uči Kur'an na jednom harfu!’, pa kad je Mikāil kazao: ‘Zatraži da ti poveća!’, rekao je: ‘Uči ga na dva harfa!’, sve dok nije došao do šest ili sedam harfova – sumnju je izrazio Ebu Kurejb – pa je rekao: ‘Svi su zadovoljavajući i dostatni, ukoliko ajet o kazni ne završiš milošću, a ajet o milosti patnjom, kao što rekneš: Hodi! i Dođi!'”
 3. Od Ahmeda ibn Mensura, s njegovim prijenosnim nizom od Abdullaha ibn Ebi Talhe, njegovog oca i djeda, bilježi sljedeće: “Jedan čovjek je kod Omera ibnul-Hattāba učio Kur'an, pa mu je on naredio da ga uči drukčije. ‘Ovako sam’, rekao mu je dotični čovjek, ‘učio i kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i on nije tražio da učim drukčije!’ Tako su se porječkali kod Vjerovjesnika, s.a.v.a., pa je čovjek rekao: ‘Božiji Poslaniče, zar me nisi podučio da taj i taj ajet učim ovako?!’ ‘Jesam!’, kazao je on. To je na Omeru ostavilo traga, i Vjerovjesnik, s.a.v.a., prepoznao je to na njegovom licu te ga je rukom udario po prsima i rekao: ‘Odalji Šejtana!’, i to ponovio tri puta. Zatim je rekao: ‘Omere, Kur'an je sav jednak, ukoliko milost ne staviš namjesto patnje ili patnju namjesto milosti!'”

Posredstvom Jūnusa ibn Abdul-A'lāa, s njegovim prijenosnim nizom, bilježi sporenje Omera ibnul-Hattāba s Hišāmom ibn Hakīmom, slično ovom slučaju. Buhāri, Muslim i Tirmizi ovaj Omerov slučaj s Hišamom navode i preko drugog prijenosnog niza i s različitim tekstualnim dijelom hadisa.[4]

 1. Posredstvom Muhammeda ibnul-Musennāa, s njegovim prijenosnim nizom preko Ibn Ebi Lejle, bilježi predaju Ubejja ibn Ka'ba u kojoj stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., bio kod jezerceta Benu Gifāra, “pa mu je tu došao Džibrīl i rekao mu: ‘Allah ti naređuje da svoj ummet podučiš učenju Kur'ana na jednom harfu!’ ‘Molim Allaha za Njegovo izbavljenje i oprost: moj ummet to nije u stanju!’, rekao je on. Zatim mu je ponovo došao (Džibrīl) i rekao mu: ‘Allah ti naređuje da svoj ummet podučiš učenju Kur'ana na dva harfa!’ ‘Molim Allaha za Njegovo izbavljenje i oprost’, kazao je on, ‘moj ummet to nije u stanju!’ Zatim mu je došao i treći put i rekao mu: ‘Allah ti naređuje da svoj ummet podučiš učenju Kur'ana na tri harfa!’ ‘Molim Allaha za Njegovo izbavljenje i oprost’, kazao je on, ‘moj ummet to nije u stanju!’ ‘ Zatim mu je došao i četvrti put i rekao mu: ‘Allah ti naređuje da svoj ummet podučiš učenju Kur'ana na sedam harfova – na kom god od njih budu učili, učit će ispravno!”

Ovo, također, bilježi i Muslim u svome Sahīhu.[5] Slično bilježi i Taberi, posredstvom Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom preko Ibn Ebi Lejle i Ubejja ibn Ka'ba, dok jedan njegov dio bilježi i posredstvom Ahmeda ibn Muhammeda et-Tūsija, s njegovim prijenosnim nizom preko Ibn Ebi Lejle i Ubejja ibn Ka'ba, uz neznatnu razliku. Također, istu predaju navodi i posredstvom Muhammeda ibnul-Musennāa, s njegovim prijenosnim nizom, od Ubejja ibn Ka'ba.

 1. Posredstvom Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom preko Zerra i Ubejja, bilježi sljedeće: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., susreo je Džebrāila kod miranskog kamenja, pa mu je rekao: ‘Ja sam poslan neukom narodu, od kojih su neki robovi i sluge, i među kojima ima ishlapjelih staraca i starica!’, a Džebrāil mu je rekao: ‘Onda, neka Kur'an uče na sedam harfova!'”[6]
 2. Posredstvom Amra ibn Osmana el-Osmanija, s njegovim prijenosnim nizom preko El-Makberija, bilježi sljedeću Ebu Hurejreovu izjavu: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Ovaj Kur'an doista je objavljen na sedam harfova, pa tako ga i učite, u tome nema ništa sporno, samo nemojte spominjanje milosti završavati patnjom, niti spominjanje patnje milošću!'”
 3. Posredstvom Ubejda ibn Esbāta, s njegovim prijenosnim nizom preko Ebu Seleme, bilježi sljedeće Ebu Hurejreove riječi: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Kur'an je objavljen na sedam harfova Sveznajućeg i Mudrog, Onoga Koji prašta, Milostivog.”

Od Ebu Hurejrea bilježi se sličan hadis i posredstvom Ebu Kurejba, s njegovim prijenosnim nizom preko Ebu Seleme.

 1. Posredstvom Se'ida ibn Jahjāa, s njegovim prijenosnim nizom preko Asima, Zerra i Abdullaha ibn Mesuda, bilježi se sljedeće: “Raspravljali smo se oko jedne sure iz Kur'ana, tj. da li ima trideset i pet ili trideset i šest ajeta, pa smo otišli kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i tamo zatekli ‘Alija kako razgovara s njim. ‘Razišli smo se u načinu učenja!’, rekli smo, a lice Božijeg Poslanika, s.a.v.a., na to je pocrvenjelo. ‘Oni prije vas stradali su zbog svog međusobnog razmimoilaženja!’, rekao je i onda nešto povjerio ‘Aliju. Alija je potom rekao: ‘Božiji Poslanik naređuje vam da učite onako kako ste podučeni!'”[7]
 2. Kurtubi, posredstvom Ebu Dāvuda, navodi sljedeće Ubejjeve riječi: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je: ‘Ubejje, učio sam Kur'an, pa me neko upitao: ‘Hoćeš li da ga učiš na jednom ili na dva harfa?’ Onaj melek koji je sa mnom na to mi je rekao: ‘Reci da hoćeš da ga učiš na dva harfa!’ Onda me je onaj upitao: ‘Hoćeš li na dva ili na tri?’, a onaj melek koji je sa mnom rekao mi je: ‘Reci da hoćeš na tri!’, sve dok se tako nije došlo do sedam harfova.’ Zatim je rekao: ‘Svi su oni zadovoljavajući i dostatni, bilo da rekneš: Semī'an, Alīmen, Azīzen, Hakīmen…, samo nemoj ajet o kazni pomiješati s milošću, ili ajet o milosti s kaznom!'”[8]

 

Ovo bi bile najznačajnije predaje koje se prenose o ovome. Sve se prenose sunijskom tradicijom i sve su u konfrontaciji s onim što Zurāra na vjerodostojan način prenosi od Ebu Džafera, a.s., tj.:

“Ovaj Kur'an je jedan i objavljen je od Jednoga, međutim ona različitost (njegovog učenja) dolazi od prenosilaca!”[9]

El-Fudajl ibn Jesār upitao je Ebu Abdullaha, a.s.:

“Ljudi govore da je Kur'an objavljen na sedam harfova?”, a Ebu Abdullah, a.s., odgovorio mu je: “Lažu – Allahovi neprijatelji – Kur'an je objavljen na jednom harfu od Jednoga i Jedinoga!”[10]

Ranije smo ukratko ukazali na to da su, nakon Vjerovjesnika, s.a.v.a., izvor za vjerska pitanja Allahova Knjiga i Članovi Poslanikove porodice (Ehlul-bejt), od kojih je Allah otklonio nečist i potpuno ih očistio, što ćemo, ako Bog da, podrobno objasniti kasnije, tako da predaje koje su u suprotnosti s onim što se prenosi od njih nemaju nikakvu vrijednost. Iz tog razloga, mislimo da se ne trebamo baviti prijenosnim nizovima svih spomenutih predaja, jer sama ova činjenica svakoj takvoj predaji oduzima mjerodavnost i argumentativnu vrijednost. Tome se može pridodati još i ono nesaglasje i kontradiktornost koje nalazimo među njima te neusklađenost odnosa između pitanja i odgovora u nekima od njih.

 

            Nesuvislost predaja

Jednu od takvih kontradiktornosti nalazimo u tome što neke predaje govore o tome da je Džebrāil podučavao Vjerovjesnika, s.a.v.a., učenju na jednom harfu te da je Vjerovjesnik, s.a.v.a., tražio da mu poveća broj harfova i da mu je on to činio sve dok to nije okončao sa sedam harfova, što znači da se to povećavanje odvijalo postupno. U drugim, pak, predajama stoji da se ovo povećavanje desilo jednom prilikom, u trećem mahu, a u nekima da mu je Allah naredio da Kur'an uči na tri harfa, u trećem mahu odnosno da je zapovijed da se uči na sedam načina došla u četvrtom mahu.

U kontradiktorne stvari spada i činjenica da neke predaje sugeriraju da se ovo povećavanje broja harfova desilo odjednom, da je Vjerovjesnikovo, s.a.v.a., traženje povećanja došlo po Mikailovom naputku te da mu je Džibril povećavao broj harfova dok ih nije okončao sa sedam. Neke, pak, predaje ukazuju na to da je Džibril odlazio i vraćao se više puta.

Kontradiktorno je i to što neke predaje govore o tome da je Ubejj ušao u džamiju i ugledao čovjeka kako Kur'an uči drukčije od njega, dok se u drugim predajama navodi da je on bio u džamiji te da su ušla dvojica ljudi i stala Kur'an učiti na način različit od njegovog. U njima se, također, različito naznačava i to šta je Vjerovjesnik, s.a.v.a., rekao Ubejju a pored toga ima i drugih kontradiktornosti.

Što se tiče nepodudarnosti između pitanja i odgovora, to nalazimo u Ibn Mesudovoj predaji: u ‘Alijevim riječima:

“Božiji Poslanik naređuje vam da učite onako kako ste podučeni!”

Ovaj odgovor, naime, nije u vezi s predmetom sporenja – brojem ajeta jedne sure. Svemu tome treba dodati i činjenicu da objavljivanje Kur'ana na „sedam harfova“ nema nikakav racionalan smisao, niti onaj ko to podrobnije razmotri može u tome dokučiti kakvo suvislo značenje.

 


 

[1] Sahīhu Muslim, 2/202, poglavlje o putnikovom namazu i njegovom skraćivanju, hadis br. 355, izdanje Muhammeda Alija Sabīha, Egipat.

[2] Sahīhul-Buhāri, 6/100, poglavlje Početak stvaranja, odjeljak Objavljivanje Kur'ana na sedam harfova, hadis br. 298, Dārul-hilāfa, El-Āmira.

[3] Musnedu Ahmed; Musnedul-ensār, hadis br. 20234 i 20242.

[4] Sahīhul-Buhāri, poglavlje o sporenjima, hadis br. 2241, i poglavlje o vrijednostima Kur'ana, hadis br. 4653; Sahīhu Muslim, 2/202, poglavlje o putnikovom namazu i njegovom skraćivanju, hadis br. 1354 i 1357; Sunenun-Nesāi, poglavlje o otvaranju, hadis br. 930; Sunenut-Tirmizi, poglavlje o načinima učenja Kur'ana, hadis br. 2867.

[5] Sahīhu Muslim, 2/203, hadis br. 1357.

[6] Predaju, također, bilježi i Tirmizi uz neznatnu razliku, 11/62.

[7] Sve ove predaje navode se u Taberijevom komentaru Kur'ana, 1/9–15.

[8] Tefsīrul-Kurtūbi, 1/43.

[9] Usūlul-Kāfi, 1/630, poglavlje o vrijednosti Kur'ana, odjeljak o kuriozitetima, hadis br. 12.

[10] Usūlul-Kāfi, 1/630, poglavlje o vrijednosti Kur'ana, odjeljak o kuriozitetima, hadis br. 13.

 • 31 Decembra, 2019