Ljudi Bogu Bliski

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ljudi Bogu Bliski

I oni koji se natječu – oni prethode! Oni su bliski.[1]

A ukoliko bude jedan od onih koji su bliski, udobnost i opskrba lijepa i džennetske blagodati njemu![2]

Sa izvora iz kojeg će bliski piti.[3]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘…Neće Mi se približiti rob ničim milijim od onoga što sam mu Ja propisao. On Mi se približava nafilama, sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša i vid kojim gleda i jezik kojim govori i ruka kojom udara. Ako Me pozove, odazovem mu Se, ako traži, Ja mu dajem.’”[4]

2. Imam Ali, mir s njim: “Držite se istinske iskrenosti i ispravnog uvjerenja jer to su najbolji ibadeti bliskih.”[5]

3. Imam Zejnul­Abidin, mir s njim: “Najbliži od vas Bogu je onaj koji ima najpotpuniji ahlak.”[6]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Od onoga što je Allah, dž.š., objavio Davudu, mir s njim, također su riječi: ‘O Davude, kao što su skromni najbliži Bogu, tako su oholi najdalji od Njega.’”[7]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Trojica su najbliža Allahu na Sudnjem danu, sve dok ne prestane svođenje računa: čovjek koga moć nije natjerala da u stanju srdžbe čini nasilje prema svojim podređenim, čovjek koji se kreće između dvojice i ni jednom se ne prikloni više od drugog ni koliko je zrno ječma i čovjek koji govori istinu i u svoju korist, i na svoju štetu.”[8]

Stizanje do Allaha, dž.š.

1. Imam Ali, mir s njim: “Ko se strpi na putu prema Bogu, stići će do Njega.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim, u šapćućim moljenjima poznatim kao Ša‘banijje: “Bože, daj mi potpunu usredsređenost ka Tebi, osvijetli oči srca naših svjetlom gledanja u Tebe da bi oči srca prodrle kroz zastore svjetlosti i stigle do iskona veličanstvenosti.”[10]

3. Imam Askeri, mir s njim: “Zaista je stizanje do Allaha put koji se prelazi posredstvom noći (tj. noćnim ibadetima).”[11]

Čime se približava Allahu

1. Poslanik, s.a.v.a.: “O Ali, kada se robovi približe svome Stvoritelju putem dobročinstava, ti Mu se približi putem razumnosti i tako ćeš ih preteći.”[12]

2. Imam Ali, mir s njim: “Približavanje roba Allahu, dž.š., ostvaruje se putem čišćenja namjera.”[13]

3. Imam Bakir, a.s.: “Između ostalog, Allah je na brdu rekao Musau, mir s njim: ‘O Musa, reci svome narodu da mi se oni koji to žele ničim ne približavaju kao plačem iz straha od Mene, i ničim mi poklonici ne čine ibadet boljim od uzdržavanja od zabrana, i ne ukrašavaju se ničim boljim oni što ukras traže od okretanja od onoga što im od Dunjaluka nije potrebno.’ Reče Musa, a.s.: ‘O Najplemenitiji od plemenitih, šta će ih učvrstiti na tome putu?’ Allah mu reče: ‘O Musa, oni što plačem iz straha od Mene traže Moju blizinu nalaze se na takvim visinama da na njima nemaju sudruga.’”[14]


[1] El-Vaki‘a, 10-11.

[2] El-Vaki‘a, 88-89.

[3] El-Mutaffifin, 28.

[4] El-Kafi, 2/352/7.

[5] Gurerul-hikem, 6159.

[6] El-Kafi, 8/69/24.

[7] Isto, 2/123/11.

[8] El-Hisal, 81/5.

[9] Ed-Da‘vat, 292/39.

[10] Ikbalul-a‘mal, 3/299.

[11] Biharul-envar, 78/380/4.

[12] Miškatul-envar, 251.

[13] Gurerul-hikem, 4477.

[14] Sevabul-a‘mal, 205/1.

  • 7 Decembra, 2022