Manifestacija ličnosti Imama Alija, a.s., na polju znanja

Autor: Abdurrahim El-Musevi
Izvor: Jedinstvena ličnost Imama Alija, a.s.
Share

Manifestacija ličnosti Imama Alija, a.s., na polju znanja

Utvrđeno je da je Imam Ali, a.s., bio najučeniji među ashabima. Znanstveno savršenstvo kod Imama Alija, a.s., stiglo je do tog stepena da je Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao: „Ja sam grad znanja, a Ali je njegova kapija.“[1] Božiji Poslanik, s.a.v.a., nije rekao ništa slično ni za kojeg drugog ashaba.

Ovo potvrđuju riječi Imama Alija, a.s.: „Božiji Poslanik, s.a.v.a., me je podučio hiljadama kapija znanja, a svaka mi kapija otvara na hiljade drugih kapija.“[2]

Izvrsnost Imama Alija, a.s., u njegovom božanskom znanju koje mu je bilo svojstveno navela ga je na to da kaže: „Kad bi se zastori i podigli, moje se uvjerenje ne bi nimalo uvećalo!“[3]

Istim razlozima možemo pripisati i njegovu izjavu da je znanje koje on nosi toliko veliko da ga niko od ashaba ne bi mogao podnijeti: „Ovdje (pokazujući na svoja prsa) je gomila znanja, a kamo sreće da nađem nekoga ko bi ga ponio!“[4]

Ove riječi vrlo jasno pokazuju da je Imam Ali, a.s., u znanju postigao stupanj do kojeg niko osim Božijeg Poslanika, s.a.v.a., ne može stići.

Na ovo je Imam, a.s., ukazao kada je rekao: „Uronio sam u znanje skriveno. Ako bih ga otkrio, drhtali biste poput konopa u bunarima dubokim.“[5]

I od Ebu Tufejla je preneseno da je gledao Alija kako govori: „Pitajte me, tako mi Allaha, nećete me pitati ni o čemu, a da vam ne odgovorim. Pitajte me o Božijoj Knjizi, tako mi Allaha, nema nijednog ajeta, a da ne znam je li spušten po noći ili po danu, u ravnici ili na brdu.“[6]

Od Sa'ida ibn Musejjiba je preneseno: „Niko od ashaba Božijeg Poslanika, s.a.v.a., nije govorio: ‘Pitajte me’, osim Alija.“[7]

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je više puta svjedočio o prednosti Imama Alija i njegovoj naučnoj izvrsnosti nad svim ashabima.

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao hazreti Fatimi: „Zar te ne raduje to što sam te udao za čovjeka koji je najprije primio islam u mom ummetu, koji ima najviše znanja i blagosti?“[8]

O Aliju, a.s., rekao je i sljedeće:

„Najučeniji u mom ummetu poslije mene je Ali ibn Ebu Talib.“[9]

„Ali je posuda mog znanja. On je moj nasljednik i kapija kroz koju se do mene dolazi.“[10]

„Ali je kapija mog znanja i poslije mene tumač mom ummetu onoga što sam mu donio.“[11]

„Najučeniji u sunnetu i pravosuđu u mom ummetu je Ali ibn Ebu Talib.“[12]

„Ti ćeš objasniti mom ummetu ono oko čega su se razišli poslije mene.“[13]

„Neka ti je ugodno znanje. Zbilja, popio si znanje i napojio si se njime.“[14]

[1] El-Mustedrek ‘ala-s-sahihejn, sv. 3, str. 126 i 127; Tarihu Bagdad, sv. 11, str. 49 i 50; Džami'u-l-usul, sv. 9, str. 473, hadis 6489; Usdu-l-gabe, sv. 4, str. 22; El-Bidajetu ven-nihaje, sv. 7, str. 372. Tirmizi ga je zabilježio u svom Sunenu, sv. 5, str. 637.

[2] Fahruddin Er-Razi, Mefatihu-l-gajb, u tumačenju 33. ajeta iz sure Ali Imran; Kenzu-l-ummal, sv. 13, str. 114, hadis 36372.

[3] Ibn Šehr Ašub, El-Menakib, sv. 2, str. 38; Iršadu-l-kulub, sv. 2, str. 14; Biharu-l-envar, sv. 40, str. 153.

[4] Staza rječitosti, izreka 147.

[5] Ibid., govor 5.

[6] Fethu-l-bari, sv. 8, str. 459, sura Ez-Zarijat; Kenzu-l-ummal, sv. 13, str. 165, hadis 36502; El-Džerhu vet-te'dil, sv. 6, str. 192; Tehzibu-l-kemal, sv. 20, str. 487; Usdu-l-gabe, sv. 4, str. 22; Er-Rijadu-n-edire, sv. 3, str. 167.

[7] Er-Rijadu-n-edire, sv. 3, str. 166; Jenabi'u-l-mevedde, str. 286; Zehairu-l-ukba, str. 83.

[8] Musnedu Ahmed, sv. 5, str. 26.

[9] El-Harazmi, El-Menakib, str. 49; Kenzu-l-ummal, sv. 11, str. 614, hadis 32977.

[10] Kifajetu-t-talib, str. 70 i 92; Šemsu-l-ahbar, str. 29.

[11] Kenzu-l-ummal, sv. 11, str. 614, hadis 32981; Kešfu-l-hifa, sv. 1, str. 204.

[12] Er-Rijadu-n-edire, sv. 2, str. 194; Tefsiru-n-Nisaburi, sura El-Ahkaf; El-Harazmi, El-Menakib, str. 48; Tezkiretu-l-havas, str. 87; Fejdu-l-kadir, sv. 4, str. 257.

[13] El-Mustedrek ala-s-sahihejn, sv. 2, str. 122.

[14] Ibnu-l-Megazili, El-Menakib, str. 420; Tarihu Bagdad, sv. 2, str. 498.

  • 27 Maja, 2019