Meleci

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Meleci

Stvaranje meleka

Hvaljen neka je Allah, stvoritelj Nebesa i Zemlje, Koji meleke sa po dva, tri i četiri krila čini izaslanicima; On onome što stvara dodaje što hoće, On je zaista svemoćan.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Zatim je Allah, dž.š., za nastanjenje Nebesa Svojih i naseljenje Neba najvišeg carstva Svoga, jedinstvenim stvaranjem izveo meleke Svoje. Njima je On ispunio široke nebeske staze i popunio čistine prostranih obodnica njihovih.”[2]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je Allah, dž.š., meleke stvorio od svjetla.”[3]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Bog nije stvorio nikakvih stvorenja više od meleka.”[4]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, meleka ima na Nebesima više nego čestica zemlje na Zemlji. Nema na Nebesima mjesta da se stane, a da tamo nije melek koji slavi i veliča Boga, i nema na Zemlji drveta ni ilovače, a da na njima nije smješten melek.”[5]

Svojstva meleka

1. Imam Ali, mir s njim, o svojstvima meleka: “Oni od svih stvorenja imaju najveće znanje o Tebi, i od svih najviše straha od Tebe, i od svih su Tebi najbliži. Nikad nisu bili u kičmama niti su se zadržavali u utrobama. Nisu stvoreni od tekućine neznatne. Ne raspršuju ih životne tegobe. I pored toga što su na položajima svojim od Tebe i na mjestima svojim do Tebe, i što su im težnje upravljene Tebi, i što su Ti veoma pokorni i neznatno nemarni prema zapovijedi Tvojoj, ako bi se osvjedočili u srž onoga što im je od Tebe skriveno, sasvim sigurno bi smatrali djela svoja neznatnim.”[6]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista meleci ne jedu, ne piju, ne žene se, već žive sa aršanskim povjetarcem.”[7]

Meleci čuvari

On nadvladava robove Svoje i šalje vam čuvare; a kada nekome od vas smrt dođe, izaslanici Naši mu, bez oklijevanja, dušu uzmu.[8]

1. Imam Bakir, mir s njim, u vezi sa jedanaestim ajetom sure Er-Ra‘d: Uz svakog od vas su pratioci, ispred njega i iza njega, po Allahovu naređenju nad njim bdiju: “Naređenjem Allahovim čuvaju ga da ne upadne u jamu, ili da se na njega ne obruši zid, ili da ga ne stigne kakva šteta; kada mu stigne dosuđeno, ostavljaju ga samog s njime, predajući ga sudbini. To su dva meleka koji ga čuvaju noću i smjenjuju ih dva koji ga čuvaju danju.”[9]

2. Tefsiru-l-Kummi: “Bezgrješni je u vezi sa ajetom: Zaista imate čuvare, rekao: ‘Dva meleka zadužena za čovjeka, plemeniti pisari, zapisuju dobra i loša djela.’”[10]

Kuće u koje ne ulaze meleci

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Došao mi je Džebrail, mir s njim, i rekao: ‘O Muhammede, kako da vam dolaze meleci, a ne perete zube, ne ispirate se vodom i ne perete članke svojih prstiju!?’”[11]

4. Imam Bakir, mir s njim: “Rekao je Džebrail, mir s njim: ‘O Poslaniče, zaista mi ne ulazimo u kuću u kojoj je ljudska slika, niti u kuću u kojoj se mokri, niti u kuću u kojoj je pas.’”[12]


[1] Fatir, 1.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 91.

[3] El-Ihtisas, 109.

[4] Emali-t-Tusi, 214/372.

[5] Biharul-envar, 59/176/7.

[6] Nehdžu-l-belaga, govor 109.

[7] Tefsiru-l-Kummi, 2/206.

[8] El-En‘am, 61.

[9] Biharul-envar, 59/179/16.

[10] Tefsiru-l-Kummi, 2/409; El-Infitar, 10­11.

[11] Nevadiru-r-Ravendi, 40.

[12] El-Kafi, 3/393/26.

  • 19 Decembra, 2022