Naknada

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Naknada

Allahovo je sve što je na Nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro.[1]

1. Imam Ali, mir s njim: “Svaki čovjek će se susreti sa onim što je uradio i dobit će naknadu prema onome šta je činio.”[2]

Nagrada dobročinitelja

I kad on stasa, Mi ga mudrošću i znanjem obdarismo; tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine.[3]
Mi ga zovnusmo: “O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine.”[4]

Kazna za grješnike

A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti… I tako ćemo Mi kazniti sve one koji se pohotama previše odaju i u dokaze Gospodara svoga ne vjeruju. A patnja na Onom svijetu bit će, uistinu, bolnija i vječna.[5]
One koji su tele prihvatili stići će kazna Gospodara njihova i poniženje još na Ovom svijetu; tako Mi kažnjavamo one koji kuju laži.[6]
U Džehennemu će im ležaj i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo Mi nevjernike kazniti.[7]

[1] En-Nedžm, 31.

[2] Gureru-l-hikem, 6918.

[3] Jusuf, 22.

[4] Es-Saffat, 104–105.

[5] Ta-Ha, 124 i 127.

[6] El-A‘raf, 152.

[7] El-A‘raf, 41.

  • 15 Novembra, 2022