Postavljanje Alija za halifu, na dan Gadira

Autor: Grupa autora
Izvor: Hadž obznane
Share

Postavljanje Alija za halifu, na dan Gadira

Tri dana je potrajala ceremonija čestitanja.[1] Sada je velika dužnost hilafeta postala jasna, nasljednik poslanikov je određen i postavljen i ljudi su ga prepoznali. Zato je došlo vrijeme da se održi svečanost slična krunisanju kraljeva.

 

Poslanik je tražio da mu dođe Ali i kad je došao, stavio mu je na glavu svoju amamu koju je zvao sahab. Završetak amame koji obično visi stavio mu je preko ramena i rekao:

“O, Ali, amama je kruna Arapa.”[2] Zatim mu reče: “Priđi mi!”, i Ali mu priđe, potom: “Odmakni se!”, i Ali se odmače,[3] a potom se okrenu ashabima i reče im:

“Meleki koji su mi došli u pomoć na Beru i Hunejnu imali su ovakve amame na glavama.”[4] I još reče: “Amama je znak islama[5] i znak koji odvaja muslimana od idolopoklonika.[6] Meleki su mi dolazili ovakvi.”[7]

Na taj je način završen događaj na Gadiru i hadžije su se uputile svojim domovima. Diljem Arapskog poluotoka među svim muslimanima proširena je vijest o hadisu vilajeta.

 


[1] El-Gadir, tom I, str. 270, preneseno iz knjige El-Vilaje od Muhammeda ibn Harira Taberija i Manakibu Ali ibn ebi Talib od Ahmeda ibn Muhammeda Taberija poznatog kao Halili.

[2] Tadžul-‘arus, korijen t-w-dž, tom I, str. 40; Lisanul-‘arab, korijen t-w-dž.

[3] Nazmu durerus-simtejn, str. 112; Faraidus-simtejn, tom I, poglavlje XII, str. 76, hadis 42.

[4] Faraidu-sihatejn, tom I, poglavlje XII, str. 76, hadis 43; Manakibu El-imam Emirul-mu'minin, tom II, str. 42, hadis 529; Nazmu durerus-simtejn, str. 112.

[5] Manakibu El-imam Emirul-mu'minin, tom II, str. 389, hadis 864.

[6] Faraidus-simtejn, tom I, poglavlje XII, str. 75, hadis 41; Manakibu El-imam Emirul-mu'minin, tom II, str. 389, hadis 864.

[7] Nazmu durerus-simtejn, str. 112; Faraidus-simtejn, tom I, poglavlje XII, str. 76, hadis 42.

  • 6 Augusta, 2019