Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

Autor: Muhammed Sadik Nedžmi
Izvor: Vječna poruka
Share

Šehadet Abdullaha ibn Hasana el-Mudžtebe

U Kamilu Ibn Esira i Iršadu Mufida je navedeno:

“Nakon što se i sam Husejn ibn Ali, nakon duge i teške borbe, našao na zemlji okružen neprijateljem, maleni dječak iz Husejnove porodice je izašao iz šatora i trčeći došao do Husejna. Hazreti Zejneb ga je pratila želeći da ga vrati u šatore, ali on je rekao: ‘Ne! Boga mi, neću se odvojiti od amidže.’ U tom momentu jedan neprijateljski vojnik po imenu Behr ibn Ke’b ibn Tejm mačem je napao na Husejna ibn Alija. Vidjevši tu scenu, dječak mu se obratio riječima: ‘Sine nečiste žene, ubit ćeš moga amidžu?’ Istovremeno je pružio svoju ruku da bi zaštitio amidžu kad je Behr ibn Ke’b spustio svoj mač i odsjekao ruku djetetu tako da je visila na koži ispod pazuha. Dječak se u grču i bolu okrenuo prema amidži Husejnu ibn Aliju i rekao:

‘Pomozi mi amidža. Spasi me od ovog bola.’ Imam, s.a., je prebacio ruku preko njegovog vrata i rekao: ‘Strpi se sine brata moga, jer će te Bog pridružiti tvojim dobrim i čistim precima, Poslaniku Božijem, Aliju, Hamzi, Dž'aferu i Hasanu.’

Zatim je Imam ovako prokleo vojnike Kufe:

‘Bože moj! Uskrati ovim pokvarenim ljudima kišu milosti i blagodati zemlje i ako im daš prirodan život, onda ubaci razdor i neslogu među njih. Ne dozvoli da vladari i gospodari budu zadovoljni njima i unesi razdor između njih i njihovih gospodara, jer su nas pozvali      s obećanjem da će nam pomoći, a zatim su zaratili protiv nas.’”[1]

Napomena

Treba napomenuti i da su tri sina imama Hasana kao dječaci poginuli na Kerbeli: Abdullah, čija majka je bila kćerka Šelila ibn Abdullaha Bedželija, Kasim i Ebu Bekr, čija majka je bila Ramla.

 


[1] El-Kamil fi-t-tarih, sv. 3, str. 292; El-Iršad, sv. 241.

  • 9 Oktobra, 2019