Zadovoljstvo onim što se ima

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zadovoljstvo onim što se ima

Zadovoljstvo

1. ‘Uddetu-d-da‘i: “Allah, dž.š., objavio je Davudu, a.s.: ‘Imućnost sam smjestio u zadovoljstvu malim. Oni je traže u nagomilanom imetku, ali je ne nalaze.’”[1]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Zadovoljstvo malim je imetak koji se ne osipa.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim, kada je bio upitan u vezi s ajetom: I poživit ćemo ga životom ugodnim: “To je zadovoljstvo malim.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Najzahvalniji ljudi su oni koji su najzadovoljniji, dok su najviši poricatelji blagodati oni koji su najpohlepniji.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Tražio sam bogatstvo, ali ga ne nađoh, osim putem zadovoljstva: budite zadovoljni i postat ćete imućni.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim: “Nema dragocjenije riznice od zadovoljstva.”[6]

7. Imam Hasan, mir s njim: “Znaj da je vrlina zadovoljstva i dostatnosti veća od vrline udjeljivanja.”[7]

Nakon čega dolazi zadovoljstvo

1. Imam Ali, mir s njim: “Zadovoljstvo zavisi od mjere čednosti.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko je razuman, zadovoljan je.”[9]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Gledaj u onog koji ima manje od tebe, a ne u onog koji ima više od tebe, jer će te to učiniti zadovoljnijim onim što ti je pripalo.”[10]

Plod zadovoljstva

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Zadovolji se onim što ti je dato, bit će ti lahko polaganje računa.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji pomagač u izgradnji nefsa je zadovoljstvo.”[12]

 3. Imam Ali, mir s njim: “Ko bude zadovoljan, neće biti tužan.”[13]

4. Imam Ali, mir s njim: “Sa zadovoljstvom dolazi i čast.”[14]

5. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji život imaju oni kojima Allah dodijeli zadovoljstvo i čednu suprugu.”[15]

6. Imam Husejn, mir s njim: “Zadovoljstvo je blaženstvo za tijelo.”[16]

7. Imam Ali, mir s njim: “Ko je zadovoljan Allahom i pored skromnog života, Allah je zadovoljan njegovim skromnim djelima.”[17]

Čovjek kojeg ne zadovoljava malo imetka

1. Imam Ali, mir s njim: “Koga ne zadovoljava malo, neće mu koristiti ni mnoštvo.”[18]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Budi zadovoljan onim što ti je dodijelio Allah, ne gledaj šta je u drugoga i ne veži se za ono do čega ne možeš stići, jer zaista, ko je zadovoljan, on je sit, dok nezadovoljni nije sit, i uzmi svoj udio za Ahiret.”[19]


[1] ‘Uddetu-d-da‘i, 166; El-Bihar, 78/453/21.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 7080.

[3] Nehdžu-l-belaga, mudrost 229.

[4] El-Bihar, 77/422/40.

[5] Isto, 69/399/91.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 371.

[7] El-Bihar, 78/111/6.

[8] Gureru-l-hikem, 6179.

[9] Isto, 7724.

[10] El-Kafi, 8/244/338.

[11] El-Bihar, 77/187/37.

[12] Gureru-l-hikem, 3191.

[13] Gureru-l-hikem, 7771.

[14] Isto, 4244.

[15] Isto, 3295.

[16] El-Bihar, 78/128/11.

[17] El-Kafi, 2/138/3.

[18] El-Bihar, 78/71/33.

[19] El-Kafi, 8/243/337.

  • 3 Decembra, 2022