Zadovoljstvo

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Zadovoljstvo

1. Imam Ali, mir s njim: “Najbolji drug je zadovoljstvo.”[1]

2. Imam Hasan, mir s njim: “Ko se pouzda u lijep Allahov izbor, ne žudi za stanjem koje Allah nije za njega odabrao.”[2]

3. Imam Hasan, mir s njim: “Kako može vjernik biti vjernik, a da negoduje zbog svoga udjela i da svoj položaj smatra beznačajnim, kad je njegov Vladar i Sudija Allah?”[3]

4. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Najveći stepen isposništva (zuhda) je najniži stepen bogobojaznosti. Najveći stepen bogobojaznosti je najniži stepen čvrstog uvjerenja (jeqīna). Najveći stepen čvrstog uvjerenja je najniži stepen zadovoljstva (rida).”[4]

5. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Zadovoljstvo neugodnom sudbinom najveći je stepen čvrstog uvjerenja.”[5]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., nikada nije za događaj koji bi prošao rekao: ‘Da se nije desilo tako.’”[6]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Vrhunac pokornosti Allahu je zadovoljstvo onim što je Allah učinio, bilo u onome što rob voli ili onome što mrzi.”[7]

  

Ono što donosi zadovoljstvo

1. Imam Ali, mir s njim: “Temelj zadovoljstva je čvrsto povjerenje u Allaha.”[8]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Najviše zna o Allahu najzadovoljniji Božijom odredbom.”[9]

Plodovi zadovoljstva

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada Allah zavoli roba, On ga stavi na iskušenje, pa ako ispolji strpljivost, odlikuje ga, a ako ispolji zadovoljstvo (Božijim odredbama), odabire ga za Sebe.”[10]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Budi zadovoljan udjelom koji ti je Allah dao da bi bio najimućniji od ljudi.”[11]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zadovoljstvo dokida tugu.”[12]

4. Imam Ali, mir s njim: “Najugodniji život ima onaj čovjek koji je zadovoljan onim što mu je Allah udijelio.”[13]

5. Imam Hasan, mir s njim: “Jamčim da će se Allah onome ko u srcu nema pomisli osim zadovoljstva sigurno odazvati kada Mu se obrati.”[14]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Radost i udobnost su u zadovoljstvu i čvrstom uvjerenju, a tuga i briga su u sumnji i nezadovoljstvu.”[15]

Plodovi nezadovoljstva

1. Imam Sadik, mir s njim: “Ko nije zadovoljan onim što mu je Allah, dž.š., udijelio, okrivljuje Allaha u pogledu Njegove odredbe.”[16]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Ko je zadovoljan Božijom odredbom odredba će ga zadesiti i bit će nagrađen, a ko bude nezadovoljan odredbom odredba će ga zadesiti, ali Uzvišeni Allah će poništiti njegovu nagradu.”[17]

Allahovo Zadovoljstvo

Djela koja priskrbljuju Allahovo zadovoljstvo

Zar se onaj koji je Allahovu naklonost zaslužio može porediti s onim koji je Allahovu srdžbu navukao i čije će prebivalište biti Džehennem? A užasno je to boravište![18]

Prenosi se da je Musa, a.s., rekao: “O Gospodaru moj, ukaži mi na djelo kojim ću ako ga uradim steći Tvoje zadovoljstvo.” Allah mu potom objavi: “O sine Imranov, moje zadovoljstvo je u tvom nezadovoljstvu i ti nemaš snage za to.” Potom pade Musa, a.s., uplakan na sedždu i reče: “O Gospodaru moj, odlikovao si me i učinio mi čast da razgovaram sa Tobom, dok prije mene nisi razgovarao sa čovjekom, a sada mi nisi ukazao na djelo kojim ću steći Tvoje zadovoljstvo!” Allah mu objavi: “Zaista, Moje zadovoljstvo je u tvom zadovoljstvu Mojom odredbom.”[19]

1. Imam Ali, mir s njim: “Tri su stvari koje robu donose Božije zadovoljstvo: često traženje oprosta, poniznost i mnogo sadake.”[20]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko svoje tijelo iznuri (ibadetom) Gospodara svoga je učinio zadovoljnim, a ko svoje tijelo ne izmori, nije se pokorio Allahu.”[21]

3. Imam Ali, mir s njim: “On vam savjetuje da budete bogobojazni, a to je učinio vrhuncem Svoga zadovoljstva i svega onoga što traži od Svojih stvorenja.”[22]

4. Imam Ali, mir s njim: “Zadovoljstvo Uzvišenog Allaha sjedinjeno je sa pokornošću Njemu.”[23]

5. Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Allah je najzadovoljniji onima koji svoju porodicu najbolje opskrbljuju.”[24]

Znakovi Božijeg zadovoljstva

1. Preneseno je da je Musa, a.s., rekao: “O Gospodaru moj, obavijesti me o znaku Tvoga zadovoljstva robom!” Allah mu spusti objavu: “Kada vidiš da sam učinio roba pripravnim da Mi se pokorava i spriječio ga da griješi prema Meni, to je znak Moga zadovoljstva.”[25]

2. Imam Ali, mir s njim: “Znak zadovoljstva Uzvišenog Allaha robom jeste zadovoljstvo roba Allahovom odredbom vezanom za njega, bilo da je u njegovu korist ili ne.”[26]

Zadovoljstvo stvorenja i gnjev Stvoritelja

1. Imam Ali, mir s njim, u pismu koje je napisao za Muhammeda ibn Ebi Bekra: “Ako možeš da zarad zadovoljstva Božijih stvorenja ne naljutiš svoga Gospodara, učini tako, jer u Allaha ima zamjena za druge, a ni u čemu mimo Njega nema zamjene za Njega.”[27]

2. Imam Husejn, mir s njim: “Ko traži Allahovo zadovoljstvo u srdžbi ljudi, Allah će ga učiniti neovisnim o njima, a ko traži ljudsko zadovoljstvo u srdžbi Allahovoj, Allah će ga prepustiti ljudima.”[28]


[1] Nehdžu-l-belaga, izreka 4.

[2] El-Bihar, 78/106/6.

[3] Isto, 43/351/25.

[4] El-Kafi, 2/128/4.

[5] Et-Temhis, 60/131.

[6] El-Bihar, 71/157/75.

[7] Isto, 71/139/28.

[8] Gureru-l-hikem, 3805.

[9] El-Bihar, 71/158/75.

[10] Isto, 82/142/26.

[11] Isto, 69/368/4.

[12] Gureru-l-hikem, 410.

[13] Isto, 3397.

[14] El-Bihar, 71/159/75.

[15] Isto, 71/159/76.

[16] Isto, 78/202/33.

[17] Isto, 71/139/26.

[18] Ali ‘Imran, 162 (Pogledati: Ali ‘Imran, 15; Et-Tevbe, 21 i 109; El-Hadid, 20 i 27; El-Ma'ide, 2 i 16; El-Feth, 29; El-Hašr, 8; Muhammed, 28).

[19] El-Bihar, 82/143/17.

[20] Isto, 78/81/74.

[21] Isto, 70/312/11.

[22] Nehdžu-l-belaga, govor 183.

[23] Gureru-l-hikem, 5410.

[24] El-Bihar, 78/136/13.

[25] Isto, 70/26/29.

[26] Gureru-l-hikem, 6344.

[27] Emali-t-Tusi, 29/31.

[28] El-Bihar, 71/208/17.

  • 23 Novembra, 2022