Savjet

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Savjet

Dostavljam vam poslanice Gospodara svoga, i ja sam vam savjetnik pouzdan.[1] 1. Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Allah, dž.š.: ‘Najomiljeniji ibadet koji Mi Moj rob čini je savjet radi Mene.’”[2]

2. Poslanik, s.a.v.a., rekao je svojim ashabima: “Vjera je iskrenost.” Prema kome? – upitaše. Reče: “Prema Bogu, prema Njegovoj knjizi, Poslaniku, predvodnicima muslimana i prema svim ljudima.”[3]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista su najveći ljudi položajem kod Allaha na Sudnjem danu oni koji su najviše koračali po Njegovoj zemlji radi savjetovanja Njegovih robova.”[4]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek treba željeti dobro svome bratu kao što ga želi sebi.”[5]

5. Imam Ali, mir s njim: “Iskreno posavjetuj svoga brata, bilo da je savjet lijep ili gorak.”[6]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Obaveza je vjerniku da želi dobro vjerniku i kada ga vidi, i kada ga ne vidi.”[7]

7. Imam Sadik, mir s njim: “Držite se iskrenog savjeta zarad Allaha, dž.š., ljudima, jer nećete susresti Allaha sa boljim djelom od toga.”[8]

Znakovi savjetodavca

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri su znaka savjetodavca: prosuđuje na osnovu prava, daje drugome pravo, pa čak i od svoga, želi drugima ono što želi sebi i ne poseže rukom za tuđim.”[9]

2. Imam Ali, mir s njim: “Za dobronamjernost je dovoljno čovjeku da druge sprječava od onoga što ne voli za sebe.”[10]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najiskreniji prema sebi je onaj koji je najpokorniji svome Gospodaru, a najneiskreniji prema sebi je onaj koji je najneposlušniji svome Gospodaru.”[11]

4. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “Pretjerano savjetovanje vodi do podozrenja i sumnje.”[12]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Savjet od zavidnika je varka.”[13]

6. Imam Sadik, mir s njim: “Nijedan pobožan rob neće biti iskren prema Allahu u vezi sa sobom pa da dadne pravo od sebe i uzima pravo za sebe, a da mu nisu date dvije osobine: opskrba od Allaha, koja će mu biti dovoljna, i zadovoljstvo Allahovo, što će ga spasiti.”[14]

Prihvatanje savjeta

1. Imam Ali, mir s njim: “Blago onome koji posluša savjetodavca koji ga upućuje i koji se kloni zabludjelog koji ga vodi u propast.”[15]

2. Imam Ali, mir s njim: “Ko suprotstavi savjetu, propada.”[16]

3. Imam Bakir, mir s njim: “Slijedi onoga koji te rasplače, a on je iskren prema tebi, a ne slijedi onoga koji te nasmijava, ali je nepošten prema tebi.”[17]


[1] El-A‘raf, 68.

[2] Et-Tergibu ve-t-terhib, 2/577/16.

[3] Sahihu Muslim, 55.

[4] El-Kafi, 2/208/5.

[5] Isto, 2/208/4.

[6] Nehdžu-l-belaga, pismo 31.

[7] El-Kafi, 2/208/2.

[8] Isto, 2/208/6.

[9] Tuhafu-l-‘ukul, 20.

[10] Kešfu-l-gumme, 3/138.

[11] Nehdžu-l-belaga, govor 86.

[12] Ed-Durretu-l-bahire, 26.

[13] Biharul-envar, 78/194/9.

[14] El-Hisal, 46/47.

[15] Gureru-l-hikem, 5944.

[16] Isto, 7743.

[17] El-Mehasin, 2/440/2526.

  • 28 Decembra, 2022