Pravednost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Pravednost

1. Imam Ali, mir s njim: “Pravednost je najbolja narav.”[1]

2. Imam Ali, mir s njim: “Pravednost povezuje srca.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Uz pravednost istrajavaju veze.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Uz pravednost se povećava broj prijatelja.”[4]

5. Imam Ali, mir s njim: “Zekat na moć je pravednost.”[5]

6. Imam Ali, mir s njim, u vezi sa ajetom: Zaista Allah naređuje pravednost i dobročinstvo: “‘Adl u ajetu je pravednost, a ihsan je činjenje dobrih djela.”[6]

7. Imam Bakir, mir s njim: “Nema pravednosti (‘adl) kao što je pravičnost (insāf).”[7]

Poticanje na pravednost prema nepravednim

1. Imam Ali, mir s njim: “Vjernik je pravedan prema onome ko nije pravedan prema njemu.”[8]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najpravedniji ljudi su oni koji su pravedni prema onima koji su im učinili nasilje.”[9]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Nije pravednost tražiti od braće da budu pravedni.” [10]

Tražiti pravednost od sebe

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Ko pomaže siromašne i bude pravedan prema ljudima, on je istinski vjernik.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najpravedniji čovjek je onaj koji presudi sebi protiv sebe, a da mu ne sudi sudija.”[12]

3. Imam Ali, mir s njim: “Znajte, zaista će onome koji je pravedan prema ljudima Allah uvećati čast.”[13]

4. Imam Ali, mir s njim: “Od pameti za čovjeka je dovoljno da bude pravedan, a od pravednosti je dovoljno da prihvata istinu kada mu se obznani.”[14]

5. Imam Ali, mir s njim, u pismu Maliku Aštaru: “Prema Allahu i prema ljudima budi pravedan u vezi sa sobom, i u vezi sa tvojim najbližim u porodici, i u vezi sa onim od tvojih podanika kojima si sklon, jer ako ne postupiš tako, bit ćeš nepravedan.”[15]

6. Imam Bakir, mir s njim: “Uzvišeni Allah ima Džennet u koji neće ući, osim trojice, od kojih je i onaj koji u vezi sa sobom presuđuje na osnovu istine.”[16]

Onaj koji nije pravedan

1. Imam Ali, mir s njim: “Trojica nikad na Dunjaluku neće ostvariti svoja prava od trojice: razuman od budale, dobri od pokvarenjaka, plemeniti od niskog.”[17]

2. Imam Ali, mir s njim: “Neće ostvariti svoje pravo dobri kod poročnog, ni učeni kod neznalice.”[18]


[1] Gureru-l-hikem, 971.

[2] Isto, 1130.

[3] Isto, 4190.

[4] Nehdžu-l-belaga, mudrost 224.

[5] Gureru-l-hikem, 5448.

[6] Nehdžu-l-belaga, mudrost 231; En-Nahl, 90.

[7] Biharul-envar, 78/165/1.

[8] Gureru-l-hikem, 1410.

[9] Isto, 3186.

[10] Emali-t-Tusi, 280/537.

[11] El-Hisal, 47/48.

[12] Gureru-l-hikem, 3345.

[13] El-Kafi, 2/144/4.

[14] Kešfu-l-gumme, 3/137, 138.

[15] Nehdžu-l-belaga, uputa 53.

[16] El-Kafi, 2/148/19.

[17] Gureru-l-hikem, 4674.

[18] Isto, 10732 ­10743.

  • 28 Decembra, 2022