Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed?

Share

Zašto je Imam Rida, a.s., poznat kao učenjak, tj. Alimu Ali Muhammed?


Svaki ma’sum je bio poznat po jednom nadimku. Među njima je Imam Rida, a.s, poznat kao Alim ali Muhammed. Imam Musa ibn Džafer, a.s., je stalno svojoj djeci govorio o Imamu Ridi, a.s.: “Ovaj vaš brat, Ali ibn Musa je Alim Ali Muhameda, njega pitajte o svojoj vjeri i pamtite šta vam je rekao, jer čuo sam svog oca Džafer ibn Muhameda više puta da govori da je Alim Ali Muhameda u tvojim slabinama i da bi volio da ga sretne i da mu je ime kao u Emiru-l-mu’minina, Ali, a.s. (E’alamu-l-vura, str. 238)
Zašto je Imam Rida bio poznat po tom imenu?
Jedan od razloga jeste i to što su nadimci Imama Ehli bejta zavisili od uvjeta vremena u kojem su živjeli. Naprimjer, Imam Bakir, a.s., je uspio proširiti znanje i objasniti osnove i temelje vjere. Zato je poznat po nadimku Bakiru-l-ulum, tj. proširitelj znanja. A pošto su prethodni Imami i Poslanik, s.a.v.a., znali da će doći takvo vrijeme dali su mu taj nadimak, koji odgovara onome što je učinio u svom životu.
U vremenu kada je živio Imam Rida, a.s., do određene mjere je postojala mogućnost da njegovo znanje postane planetarne prirode i obuhvati sva mjesta, na način da i prijatelji i neprijatelji jednostavno priznaju njegovo nenadmašivo znanje.
Poznata poslovica koja kaže – Ako Bog da, od dušmana dolazi dobro – u ovom primjeru je došla do izražaja, jer su se Abasije trudile da sruše i ukaljaju naučni autoritet Imama Ride, a.s. Doduše, ovo je bio konstantni program halifa. Svi su htjeli srušiti, obrukati, poniziti Ehli bejt. Me’mun se trudio da na naučnim sesijama, i pozivanjem učenih gostiju koji nisu muslimani već su pripadali drugim religijama, šta više bili su i ateisti, ne bi li uspio na neki način dovesti pod sumnju naučni položaj Imama. No, osmi Božiji argument Imam Rida, a.s., odgovara na sva pitanja… tako da je počela kolati priča da je Imam Rida, a.s., dostojniji da bude halifa nego li Me’mun.
Ebasalt Heravi, jedan od prijatelja Imama Ride, a.s., koji je i sam bio učen, i bio je oduševljen znanjem Imama Ride, a.s., analizirajući razlog šehadeta Imama kaže: “Niko nije mogao izdržati u razgovoru i raspravi sa Imama Ridom, ni jevreji, ni kršćani, ni medžusije, ni sabiini, ni brahmani ni ateisti niti iko od muslimanskih mezheba, jednostavno ih je suzbijao argumentima. Pa su počeli ljudi govoriti: “Boga mi, on je dostojniji od Me’muna za hilafet.” (Ujun, 2/239)
Naučni rad Imama Ride, a.s., je postao toliko popularan i uspješan da je Ma’mun naredio da se njegove naučne sesije prekinu. Jer vidio je kako Imamovo znanje hoće sruštiti stubove njegovog hilafeta.
“Me’mun je saznao da Imam Rida, a.s., ima naučne skupove i da su ljudi zaneseni njegovim znanjem, zato je naredio Muhamed ibn Amru Tusiju, svome komorniku, da otjera ljude sa skupa.” (Ujunu ahbari Rida, 2/172)
Iz ovog se da zaključiti koliku moć ima znanje. U principu znanje stvara moć. Imam Ali, a.s., je rekao: “Znanje je moć, ko ga nađe njime potčinjava a ko ga ne nađe njime je potčinjen.” (Ilm ve hikmet dar Kur’an, Rejšehri, 1/74)

  • 8 Jula, 2019