Značenje i definicija Ehli bejta

Share

Značenje i definicija Ehli bejta

Ehli bejt je složenica od dvije riječi, “ehl” i “bejt”. Riječ ehl znači “dostojan i vrijedan nečega, odabran, porodica, rodbina, srodnik, familija, potomak, narod, ummet…” Riječ bejt označava “kuću i mjesto u kojem je čovjek nastanjen”. Tako složenica ehli bejt znači “oni koji su nastanjeni u kući”. Kao primjer ćemo navesti da se u arapskom jeziku supruga ubraja u ehl ili stanovnike kuće. Ummet svakog poslanika je njegov ehl (pripadnik). Stanovnici kuće ili nekog grada su ehl (pripadnici) te kuće ili tog grada. Isto tako, sljedbenici svake vjere su ehl (pripadnici) te vjere.[1] Ibn Hajjan, poznati lingvist, ehli bejt je tumačio kao posebnu osobu pa kaže: “Čovjekov ehl: to je supruga i osoba koja mu je najbliža.”[2]

I riječ “āl” je u osnovi bila “ehl” pa se slovo “ha” pretvorilo u hemze, a potom u “elif”.[3] Upotreba riječi āl ograničenija je od riječi ehl, jer se āl ne veže za vrijeme, mjesto, profesiju i sl. i odnosi se isključivo na čovjeka, a kada se koristi u vezi s čovjekom, onda se koristi isključivo za ljude koji imaju neki poseban položaj kod njega, kao što je āle Ibrahima, āle Imrana, āle Faraona…[4]

U islamu su izrazi Ehlu bejt ili Ehlu-l-bejt ili Ālu bejt kur'anski, hadiski i teološki termini koji označavaju Porodicu časnog Poslanika, s.a.v.a.

[1]Mu'džamu makajis el-luga, sv. 1, str. 93; El-Misbahu-l-munir, sv. 1, str. 37; Lisanu-l-arab, sv. 1, str. 186; Akrabu-l-mevarid, sv. 1, str. 23; El-Mufredat fi garibi-l-Kur'an, str. 29; El Mu'džemu-l-vesit, sv. 1, str. 31.

[2]El-‘Ajn, sv. 2, str. 89.

[3]Lisanu-l-arab, sv. 1, str. 186.

[4]El-Mufredat, str. 30.

  • 20 Februara, 2019