Božija pomoć poslanicima i vjernicima u Kur'anu

Autor: Muhsin Qeraati
Izvor:
Share

Mnogo je ajeta koji govore o Božijoj pomoći poslanicima i vjernicima, ali kako primjer ćemo navesti nekolika ajeta kako bi se još više uvjerili u istinitost Božijih riječi Koji kaže:

Mi ćemo, doista, pomoći poslanike naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na dan kad se dignu svjedoci.[1]

 1. Hazreti Nuh:

Pa Mi u lađi njega i one koji bijahu uz njega spasismo.[2]

 1. Hazreti Ibrahim

“O vatro”, – rekosmo Mi – “postani hladna, i spas Ibrahimu!”[3]

 1. Hazreti Lut

Mi smo njega i čitavu njegovu porodicu spasili.[4]

 1. Hazreti Jusuf

I tako Mi Jusufu dadosmo vlast u zemlji, boravio je ondje gdje je htio: milost svoju Mi dajemo onome kome hoćemo i ne dopuštamo da propadne nagrada onima koji dobra djela čine.[5]

 1. Hazreti Šuejb

I kada je pala naredba Naša, Mi smo, iz milosti Naše, Šuajba i vjernike s njim spasili.[6]

 1. Hazreti Salih

I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Saliha i vjernike s njim spasili.[7]

 1. Hazreti Hud

I kad je došla kazna Naša, Mi smo, milošću Našom, Huda i vjernike s njim spasli i patnje surove ih poštedjeli.[8]

 1. Hazreti Junus

Pa mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spasavamo vjernike.[9]

 1. Hazreti Musa

A Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo.[10]

 1. Hazreti Isa

I kada Allah reče: “O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasiću te od nevjernika.[11]

 1. Hazreti Muhammed, s.a.v.a.

Zatim je Allah na Poslanika Svoga i na vjernike milost Svoju spustio, i vojske koje vi niste vidjeli poslao.[12]

 1. Božija pomoć vjernicima

On se odaziva onima koji vjeruju i čine dobra djela i obasipa ih dobrotom Svojom još više.[13]

On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju.[14]

[1] Gafir, 51.

[2] Junus, 73.

[3] Enbija, 69.

[4] Saffat, 134.

[5] Jusuf, 56.

[6] Hud, 94.

[7] Hud, 66.

[8] Hud, 58.

[9] Enbija, 88.

[10] Šuara, 65.

[11] Ali Imran, 123.

[12] Tevba, 26.

[13] Šura, 26.

[14] Fath, 4.

 

 • 8 Novembra, 2019