Ćudoređe

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Ćudoređe

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Islam je lijepa ćud.”[1]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Lijepa ćud je pola vjere.”[2]

3. Imam Ali, mir s njim: “Zaglavlje vjernikove knjige je njegovo lijepo ponašanje.”[3]

4. Imam Ali, mir s njim: “Lijepa ćud je korijen svakoga dobra.”[4]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Nema ugodnijeg života od lijepog držanja.”[5]

Šta proizlazi iz lijepog ponašanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob, koliko god da je slab u ibadetu, svojim lijepim ponašanjem dosegnut će visoke stepene i počasne položaje na Onome svijetu.”[6]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek lijepog držanja ima nagradu čovjeka koji (danju) posti, a noću ibadeti.”[7]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema teže stvari na vagi od lijepe naravi.”[8]

4. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Meni najdraži i položajem najbliži od vas na Sudnjem danu je onaj ko je imao najljepšu ćud i koji je bio najponizniji.”[9]

5. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Vjernik najsavršenijeg imana je onaj čije je moral najljepši.”[10]

 

Objašnjenje ćudoređa

1. Imam Ali, mir s njim: “Ljepota ćudoređa je u sljedećem: izbjegavanju zabranjenog, traženju dozvoljenog i osiguravanju blagodati i blagostanja porodici.”[11]

2. Imam Ali, mir s njim: “Nazivanje selama je dio lijepoga morala.”[12]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o granicama i značenju lijepog morala: “Da budeš blag, da ti govor bude čist i učtiv i da brata srećeš veseo.”[13]

 

Uzvišena ćud

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah voli uzvišenu ćud, a gnuša se niske ćudi.”[14]

2. Imam Ali, mir s njim: “Držite se plemenite ćudi jer je ona uzrok visokog položaja. Čuvajte se niske ćudi jer ona ponižava plemenita čovjeka i odnosi čast.”[15]

3. Imam Ali, mir s njim: “Ustrajte u sticanju plemenitog ponašanja.”[16]

 

Tumačenje plemenite ćudi

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista sam ja poslan da upotpunim plemenitu ćud.”[17]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Uzvišeni Allah je isključivo Poslaniku, s.a.v.a., pripisao plemenitu ćud. Zato sami sebe iskušajte! Ako nađete u sebi ove ćudi, zahvalite se Allahu i tražite za sebe još više plemenite ćudi.” Potom je nabrojao deset osobina ove ćudi: čvrsto uvjerenje, skromnost, strpljivost, zahvala, blagost, čednost, darežljivost, revnost, hrabrost i čovječnost.”[18]

3. Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o plemenitoj naravi: “Oprost onome ko ti je učinio nepravdu, uspostavljanje veza sa onim ko ih prekida sa tobom, udjeljivanje onome ko ti uskraćuje i istinit govor, čak i da je protiv tebe.”[19]

 

Najplemenitija osobina

1. Imam Ali, mir s njim: “Najplemenitija osobina je požrtvovanost.”[20]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najplemenitija osobina je oprost moćnoga i velikodušnost siromaha.”[21]

3. Imam Ali, mir s njim: “Najveća plemenitost je da čovjeku upotpuniš blagodat.”[22]

 

Plodovi lijepog ponašanja

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Lijep ahlak osnažuje ljubav.”[23]

2. Imam Ali, mir s njim: “Uljepšaj svoj ahlak, Allah će ti olakšati obračun.”[24]

3. Imam Sadik, mir s njim: “Lijep ahlak uvećava opskrbu.”[25]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Dobročinstvo i lijep ahlak unapređuju kuće i produžavaju živote.”[26]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Lijep ahlak topi grijehe kao što Sunce topi led.”[27]

Loša ćud

1. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Loša narav je neoprostiv grijeh.”[28]

2. Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Rob će zbog svoga lošeg ahlaka dosegnuti najniže stepene Džehennema.”[29]

3. Božiji Poslanik, s.a.v.a. kada mu je rečeno za jednu ženu da danju posti, a noću ibadeti, ali je loše naravi i svoje komšije uznemirava jezikom: “Nema dobra u njoj, ona je od stanovnika Džehennema.”[30]

4. Imam Ali, mir s njim: “Loša narav je nesnosan i nesretan život i kazna za dušu.”[31]

5. Imam Sadik, mir s njim: “Zaista loša narav kvari djelo kao što sirće kvari med.”[32]

Posljedice loše ćudi

1. Imam Ali, mir s njim: “Onaj ko ima lošu narav, dojadit će svojoj porodici.”[33]

2. Imam Ali, mir s njim: “Onome ko se teško savladava, umanjuje se mir.”[34]

3. Imam Ali, mir s njim: “Onome ko bude loše naravi umanji se opskrba.”[35]

4. Imam Sadik, mir s njim: “Meso porađa meso. Onome ko četrdeset dana nije jeo meso pokvari se narav.”[36]

 

Najbolji ahlak

1. Imam Ali, mir s njim: “Najplemenitiji ahlak je velikodušnost, a pravednost donosi još obuhvatniju korist.”[37]

2. Imam Ali, mir s njim: “U najčasniji ahlak spadaju poniznost, blagost i dobroćudnost.”[38]

3. Imam Bakir, mir s njim, na pitanje o najboljem ahlaku: “Strpljivost i velikodušnost.”[39]

 

Odnos nekih ćudi sa drugima

1. Imam Ali, mir s njim: “Ako neko ima lijepu osobinu koja je poznata, onda očekujte i druge, njoj slične.”[40]

2. Imam Sadik, mir s njim: “Plemenite osobine su povezane međusobno.”[41]


[1] Kenzu-l-‘ummal, 5225.

[2] El-Hisal, 30/106.

[3] El-Bihar, 71/392/59.

[4] Gureru-l-hikem, 4857.

[5] ‘Ilelu-š-šerai‘, 560/1.

[6] El-Mehadždžetu-l-bejda’, 5/93; El-Mu‘džemu-l-kebir, 754.

[7] El-Kafi, 2/100/5.

[8] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/37/98; Sunenu Ebi Davud, 4166.

[9] El-Bihar, 71/385/26.

[10] Emali-t-Tusi, 140/227; Sunenu Ebi Davud, 4062.

[11] El-Bihar, 71/394/63.

[12] Gureru-l-hikem, 3404.

[13] Me‘ani-l-ahbar, 253/1.

[14] Kenzu-l-‘ummal, 5180.

[15] El-Bihar, 78/53/89.

[16] Gureru-l-hikem, 4712.

[17] Kenzu-l-‘ummal, 5217; Sunenu-l-Bejheki-l-kubra, 20571.

[18] Emali-s-Saduk, 184/8.

[19] Me‘ani-l-ahbar, 191/1.

[20] Gureru-l-hikem, 4953.

[21] Isto, 3165.

[22] Isto, 2983.

[23] El-Bihar, 77/148/71.

[24] Emali-s-Saduk, 174/9.

[25] El-Bihar, 71/396/77.

[26] Isto, 71/395/73.

[27] El-Kafi, 2/100/7 i 9.

[28] El-Mehadždžetu-l-bejda’, 5/93.

[29] Isto.

[30] El-Bihar, 71/394/63.

[31] Gureru-l-hikem, 5639.

[32] El-Kafi, 2/321/1.

[33] Gureru-l-hikem, 8595.

[34] Isto, 9192.

[35] Isto, 8023.

[36] El-Kafi, 6/309/1.

[37] Gureru-l-hikem, 3219.

[38] Isto, 3223.

[39] El-Bihar, 36/358/228.

[40] Nehdžu-l-belaga, izreka 445.

[41] Emali-t-Tusi, 301/597.

  • 19 Novembra, 2022