Dvoličnost

Autor: Muhammed Muhammedi Rejšahri
Izvor: Mjera mudrosti
Share

Dvoličnost

Učinio je da kao posljedica u njihova srca uđe licemjerje do dana kada će Ga susresti zato što su radili suprotno od onoga što su Allahu obećali i zato što su lagali.[1]

902. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoličnost počinje kao jedna crna tačka. Kad god dvoličnost poraste, uveća se i ta tačka, a kada se dvoličnost upotpuni, srce postane crno.”[2]

903. Imam Ali, mir s njim: “Licemjerstvo je brat mnogoboštva.”[3]

904. Imam Ali, mir s njim: “Kako li je loše za čovjeka da vanjštinom bude pristojan, a u sebi prijetvoran (dvoličan).”[4]

905. Imam Ali, mir s njim: “Licemjerstvo dolazi iz niskosti koju čovjek nalazi u sebi.”[5]

Svojstva licemjera

Licemjeri nastoje prevariti Allaha, a ustvari On njih obmanjuje. Kada ustaju da namaz obave, lijeno se dižu, pokazuju se pred svijetom, a Al laha ne spomi- nju osim neznatno; neodlučni su kome će se privoljeti, da li ovima ili onima. A onome koga Allah u zabludu odvede – ti nikada ne ćeš naći puta.[6]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjer je onaj koji kada obeća – ne održi obećanje, kada radi – pogriješi, kada govori – laže, kada mu se povjeri – iznevjeri, kada bude opskrbljen – nepromišljen je, a kada bude spriječen od opskrbe – očajan je.”[7]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjer raspolaže svojim očima: plače kad god zaželi.”[8]

3. Poslanik, s.a.v.a.: “Licemjeri imaju obilježja pomoću kojih se raspoznaju: pozdrav im je prokletstvo, prejedaju se, plijen su im prevare, ne približavaju se džamijama, osim kada moraju, namaz obavljaju na kraju namaskog vremena, smatraju se velikim tako da se ni s kim ne zbližavaju niti se ko zbližava s njima, noću su mrtvi poput suhog drveća, a danju se nadignu da raspravljaju i galame.”[9]

4. Poslanik, s.a.v.a.: “Onaj čija se tajnost ne slaže s pojavnošću licemjer je, bez obzira o kome je riječ.”[10]

5. Poslanik, s.a.v.a.: “Kada skrušenost tijela nadjača skrušenost srca, to je za nas licemjerstvo.”[11]

6. Imam Ali, mir s njim: “Licemjer kada gleda – to je radi zabave, kada šuti – to je popraćeno nemarnošću, kada govori – to je beskorisno, kada se obogati – postane obijestan, kada se nađe u tegobama – jadikuje, lahko se rasrdi, teško zadovolji, zbog sitnice se ljuti na Boga, a ne zadovoljava ga ni ako mu je dato mnogo, u glavi smišlja velika zla, a neka od njih i provodi, kaje se kada ne učini kakvo zlo.”[12]

7. Imam Ali, mir s njim: “Čak i kada bih udario sabljom po nosu vjernika, kako bi me mrzio – on me ne bi zamrzio; a i da obaspem licemjera svim dobrima Ovoga svijeta, kako bi me volio – on me ne bi zavolio. To je zbog toga što je to određenje Božije izrečeno riječima Poslanikovim: ‘O Ali, ne mrzi te vjernik, a ne voli te licemjer!’”[13]

8. Imam Zejnu­l­Abidin, mir s njim: “Licemjer zabranjuje, ali sam ne prihvata zabranu, naređuje ono što sam ne radi, kada stane na namaz – osvrće se, kada čini rukue – poput ovce se sklupča, kada čini sedždu – lupa o tlo, kada sjedi – odiže straga noge, kada padne noć – najvažnija mu je stvar hrana, a nije ni postio, kada ustane – misli na spavanje, a nije bdio u praskozorje, ako ti priča – laže, ako ti obeća – ne održi, ako mu nešto povjeriš – iznevjeri te, ako mu se suprotstaviš – ružno priča o tebi iza leđa.”[14]

9. Imam Sadik, mir s njim: “Četiri su znaka licemjerja: tvrdoća srca, suhoća očiju, istrajavanje na grijehu i pohlepa za Dunjalukom.”[15]

Najočitiji licemjeri

1. Imam Ali, mir s njim: “Najočitiji licemjeri su oni koji naređuju pokornost, ali ne rade u skladu s njom, koji sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone.”[16]

2. Imam Ali, mir s njim: “Najlicemjerniji ljudi su oni što naređuju pokornost, ali sami nisu pokorni, i sprječavaju griješenje, ali sami ga se ne klone.”[17]

Čuvanje od rječitih licemjera

1. Imam Ali, mir s njim: “Rekao mi je Poslanik, s.a.v.a.: ‘Ja se za svoj ummet ne plašim od vjernika i idolopoklonika. Od vjernika zato što ga Allah sprječava vjerom u Njega, a idolopoklonika jer će ga Allah savladati zbog idolopoklonstva. Međutim, plašim se za vas od svakog dvoličnog u srcu, a rječita jezika: govori ono što vi volite, a čini ono što vi ne volite.”[18]

Proživljenje licemjera i njihova sudbina

Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.[19]

Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš pomagača naći.[20]

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu licemjer će doći tako što će mu jedan jezik visiti s prednje, a drugi sa zadnje strane vrata. Iz njega će siktati vatra koja će mu pržiti tijelo. Zatim će biti rečeno: ‘Ovaj je na Dunjaluku imao dva lica i dva jezika, po tome će biti poznat na Sudnjem danu.’”[21]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoličnjak Ovoga svijeta pojavit će se na Sudnjem danu sa dvama licima od vatre.”[22]

Čime se uništava licemjerje

1. Poslanik, s.a.v.a.: “Salavat na mene i moj Ehli bejt uništava licemjerje.”[23]

2. Poslanik, s.a.v.a.: “Povisite glas kada donosite salavat na mene, to uništava licemjerje.”[24]


[1] Et-Tevbe, 77.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 1734.

[3] Gureru-l-hikem, 483.

[4] Isto, 9559.

[5] Isto, 9988.

[6] En-Nisa, 142­143.

[7] Biharul-envar, 72/207/8.

[8] Kenzu-l-‘ummal, 854.

[9] Kenzu-l-’ummal, 862.

[10] Biharul-envar, 72/207/8.

[11] El-Kafi, 2/396/6.

[12] Tuhafu-l-‘ukul, 212.

[13] Nehdžu-l-belaga, mudrost 45.

[14] Emali-s-Saduk, 12/399.

[15] El-Ihtisas, 228.

[16] Gureru-l-hikem, 3214.

[17] Isto, 3209.

[18] Nehdžu-l-belaga, pismo 27.

[19] Et-Tevbe, 68.

[20] En-Nisa, 145.

[21] El-Hisal, 38/16.

[22] Et-Tergibu ve-t-terhib, 3/603/3.

[23] El-Kafi, 2/492/8.

[24] Isto, 2/493/13.

  • 28 Decembra, 2022